změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Interaktivní fyzikální laboratoř

Experimentální celky


Aktuálně nabízí IFL celkem osm tematických celků. Níže jsou uvedeny základní informace o každém z nich.

1. Elektrostatika

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: elektrický náboj, elektrické pole, deskový kondenzátor, intenzita a potenciál elektrického pole, elektrické napětí, kapacita vodiče.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 4 stanoviště.

Stanoviště:

2. Kmitání a mechanika tuhého tělesa

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: kmitání, perioda a frekvence, moment setrvačnosti, torze, torzní kyvadlo, direkční moment, vlastní frekvence, rezonanční křivka.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 2 až 3 stanoviště.

Stanoviště:

3. Magnetické pole solenoidu

Klíčové pojmy: magnetické pole vodiče s proudem, magnetické pole solenoidu, magnetická indukce, Hallovo napětí, teslametr, magnetické vlastnosti látek.

V rámci tohoto celku se budou studenti kvalitativně i kvantitativně zabývat faktory, které ovlivňují velikost magnetického pole v dutině cívky (počet závitů, proud cívkou, materiál jádra atd.).

Více informací o tomto tématu najdete na samostatném odkazu: Magnetické pole solenoidu v IFL.

4. Rotující soustavy

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: pohyb po kružnici, perioda, frekvence, úhlová rychlost, dostředivá síla.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 3 stanoviště.

Stanoviště:

5. Optika

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: světlo, zákon odrazu, zákon lomu, totální odraz, polarizace světla, interference a difrakce světla.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 2 až 3 stanoviště.

Stanoviště:

6. Termodynamika I – kvantitativní pojetí

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: ideální plyn, izotermický a izochorický děj, Boyleův-Mariottův a Charlesův zákon, tepelná a měrná tepelná kapacita.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 3 až 4 stanoviště.

Stanoviště:

7. Termodynamika II – kvalitativní pojetí

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: vedení tepla, tepelná vodivost, termografické zobrazování, termovizní kamera, teplota tání, chladicí efekt při vypařování, rychlost vypařování.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 3-4 stanoviště.

Stanoviště:

8. Vrhy

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: tíhové pole Země, tíhové zrychlení, volný pád, vrh vodorovný, vrh šikmý vzhůru, videoanalýza, grafické znázornění naměřené závislosti.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 3 stanoviště.

Stanoviště:


http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:26. 10. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.