Katedra didaktiky fyziky RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.

(dříve Koudelková)

tel.: 221 912 412, email: irena.dvorakovazavináčmff.cuni.cz

Odborné zaměření

Lektorka na Katedře didaktiky fyziky MFF UK (poloviční úvazek), učitelka matematiky a fyziky na ZŠ a MŠ Červený Vrch, Alžírská 680, 160 00 Praha 6

Spoluautorka a v současné době vedoucí projektu heuristické výuky fyziky Heuréka

V rámci své práce na fakultě se společně s dalšími kolegy snažím vést budoucí učitele fyziky k tomu, aby byli schopni učit fyziku nejen s křídou a tabulí, aby uměli vést žáky k objevování fyzikálních zákonitostí a přemýšlení nad problémy.

Podílím se i na vedení kurzů pro učitele z praxe - ať již v projektu Heuréka, tak v kursech, které jsou součástí projektů dalšího vzdělávání učitelů (Fyzika a ŠVP, Zajímavá matematika, atd.) Od roku 2017 jsem koordinátorkou modulu „Člověk a příroda - Fyzika“ projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Podílela jsem se také na projektu v rámci Národního programu výzkumu II MŠMT „Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol“.

Spoluautorka a v současné době vedoucí projektu heuristické výuky fyziky Heuréka. Vedoucí metodička projektu Elixír do škol.

Na konferenci GIREP-EPEC, která se konala 6. – 10. července 2015 ve Wroclawi, jsem převzala cenu Secondary Teaching Award za přínos výuce fyziky na základních a středních školách.

Výuka

NDFY051 Heuristické metody ve výuce fyziky I

NDFY053 Heuristické metody ve výuce fyziky II

NDFY056 Heuristické metody ve výuce fyziky III

NDFY057 Heuristické metody ve výuce fyziky IV

NUFY075 Elektřina a magnetizmus krok za krokem

NUFY113 Optika krok za krokem

NUFY115 Pedagogicko-didaktická propedeutika fyziky I

NUFY116 Pedagogicko-didaktická propedeutika fyziky II

NUFY122 Řešení problémů

Disertační práce

Disertační práce s názvem „Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka“ je věnována vzdělávání žáků a učitelů v projektu heuristické výuky fyziky Heuréka.
Po úvodní části týkající se přehledu současného stavu problematiky u nás i ve světě je popsán vznik projektu, charakterizovány jeho základní zásady a uvedeny konkrétní příklady několika témat, na kterých je aplikace zásad do výuky fyziky ukázána.
Na základě písemných prací, Lawsonova testu a dalších výsledků práce žáků je uveden vliv výuky fyziky podle tohoto projektu na žáky.
Významná část práce je věnována vzdělávání učitelů v projektu Heuréka. Jsou zde popsány metody i formy používané v tomto vzdělávání a charakterizován dopad vzdělávání na zúčastněné učitele.
V poslední kapitole práce jsou popsány mezinárodní kontakty již navázané a uvedeny možnosti jejich dalšího rozvoje.
K disertační práci jsou připojeny přílohy obsahující další ukázky metodických materiálů a materiálů týkajících se seminářů pro učitele.

Vybrané publikace

Dvořáková I.: Reflexe ve výuce fyziky ??!!, článek z Veletrhu učitelů fyziky 21 (26. 8. – 28. 8. 2016, Brno)

Dvořáková I.: Tandemy a co z nich vzešlo aneb šance a rizika párové výuky. Článek z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8 (21. - 23. 4. 2017, Kašperské hory), v tisku.

Dvořáková I.: Kostkovaná hustota, Veletrh nápadů učitelů fyziky 20, 28. – 30. 8. 2015, Praha
Rozšiřující materiál: Metodika výuky tématu Hustota v projektu Heuréka

Dvořáková I.: Elixír do škol – dosavadní výsledky a budoucí rozvoj, Veletrh nápadů učitelů fyziky 19, 29. – 31. 8. 2014, Cheb

Dvořáková I.: Lodička v bazénku – laboratorní práce, Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6. Sborník z konference, 24. – 26. 4. 2013, Kašperské Hory

Pavelková I., Dvořáková I.: Motivace v úkolové situaci, Pedagogika, roč. 65, č. 1, 2015

Active learning in the Heureka Project – teachers in the role of students (prezentace, článek), zvaná přednáška na světové konferenci věnované fyzikálnímu vzdělávání ICPE – EPEC 2013, Praha 5. – 9. 8. 2013

Dvořáková I., Dvořák L.: Elixír do škol – aneb Heuréka na třetí a ještě mnohem víc – příspěvek na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, Hradec Králové 30. 8. – 1. 9. 2013

Dvořáková I.: Electric Circuits in The Heureka Project: Multiple Representations – příspěvek na konferenci WCPE 2012, Istanbul 1. – 6. 7. 2012

Dvořáková I.: Elektrické obvody – příklad zpracování tematického celku s prvky vícenásobné reprezentace jevů, Školská fyzika 2013/3

van den Berg E., Dvořáková I. Elektrische schakelingen voor kinderen in groep 8 in Praag, NVOX - magazine voor het onderwijs in de natuurwetenschappen, 38/9

Dvořáková I., Dvořák L.: The Heureka Workshops - some "hints" for organizers of the non-traditional conference for physic teachers Latin American Journal of Physics Education, 2012/6. Původně příspěvek na konferenci ICPE 2011, Mexico City, 13. – 20. 8. 2011.

Dvořák L., Dvořáková I., Koudelková V.: FYZIKA Aktivně, aktuálně a s aplikacemi – příručka, která byla vydána v roce 2012 v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) a jeho projektu Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Cílem publikace je podat nadhled nad aktivizujícími metodami výuky fyziky a nad využitím pokusů v této výuce.

Dvořák L., Šabatka Z., Koudelková V., Dvořáková I.: Náboje, proudy a elektrické obvody - příručka, která byla vydána v roce 2012 v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) a jeho projektu Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Příručka nabízí 36 pokusů z dané oblasti, přičemž naprostou většinu z nich mohou učitelé provádět sami přímo ve škole, i bez drahých přístrojů a pomůcek.

Dvořáková I.: Vědecké myšlení žáků - jak ho lze rozvíjet a testovat – příspěvek na konferenci Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5, Plzeň 14. – 16. 4. 2011. Příspěvek je věnován metodice použití Lawsonova testu vědeckého myšlení ve výuce.

Dvořák L. a kol.: Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele, Matfyzpress 2008. Spoluautorka příručky, ve které byly publikovány vybrané výsledky projektu 2E06020 Národního programu výzkumu II „Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol“

Dvořáková I.: “What Is the Wick in the Candle For?” – An Example of the Methodological Sequence in the “Heureka” Project – zvaná přednáška na konferenci Memorias del XVII Taller International Nuevas Tendencias en la Spenanza de la Física. Puebla, Mexiko, 2010.

Dvořáková I.: „Jak učíme učitele fyziky (v projektu Heuréka)“. Seminář „Jak učím fyziku?“ Odborné skupiny pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální pedagogické společnosti JČMF a Katedry didaktiky fyziky MFF UK, 14. – 17. října 2009 Vlachovice.

Koudelková I.: Problémové úlohy a experimenty. Matematika – Fyzika – Informatika 1/2008,s. 36-41

Koudelková I.: Média a fyzika, Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy, AISIS 2008

Koudelková I.: Dobrovolné domácí úkoly z fyziky, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Koudelková I.: Přelévání plynu – 1. část, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Koudelková I.: Přelévání plynu – 2. část, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Koudelková I.: Heuréka – heuristická metoda ve fyzice, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. a kolektiv autorů: Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ, RAABE Praha 2006, s.67 – 74, ISBN 80-86307-29-8

Koudelková I.: Jak učíme žáky myslet (nejen kriticky) ve fyzice. Kritické listy 22 – jaro 2006, s. 5 – 7. ISSN 1214-5823

Koudelková I.: První Newtonův zákon, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Koudelková I.: Elektromagnetismus, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Koudelková I.: Měření délky, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Dolejší J., Koudelková I.: Co dělají učitelé fyziky o prázdninách? Československý časopis pro fyziku 2/2006, ISSN 0009-0700, s.116-120

Koudelková I.: Učitel (fyziky) a školní vzdělávací program, Moderní vyučování 7/2006, s. 3-5.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno: 1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.