změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Doktorandi oboru 4F12 - Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

Studující doktorandi

Jméno
Téma studia
Školitel Konzultant Forma studia Pracoviště Zahájeno
Pavel  Brom F.   Lustig V.   Kapsa, F.   Schauer Kombinovaná KVOF 2009
Integrovaný e-learning v oblasti kvantové fyziky a optiky
Petr Ducháček Z. Drozd Prezenční KDF 2014
Semináře ve výuce fyziky
Lucie Fichtlová Z.   Lustigová S.  Otáhal, V.   Riljak Kombinovaná KDF 2009
Biomechanika extrémního dynamického zatížení
Karel Havlíček L. Dvořák V. Žák Prezenční KDF 2014
Experimenty ve výuce fyziky na školách – představy a realita
Petra Hyklova M.  Šolc M.  Ďurčanský Prezenční AÚ UK 2013
Výzkum a výuka na astronomických ústavech české a německé univerzity v Praze v letech 1882-1945
Zuzana Kalivodová K. Mathis Z. Drozd, Z. Trojanová, M. Kekule Kombinovaná (přerušeno) KFM 2011
Fyzika materiálů na středních školách - zvýšení atraktivity technických oborů přes konkrétní aplikace
Veronika Kodetová M. Vlach I. Stulíková, Z. Drozd, J. Čížek Prezenční KVOF 2016
Precipitační procesy v lehkých vytvrditelných slitinách a možnosti začlenění termické analýzy do středoškolské výuky fyziky
Karel  Kolář J.  Dolejší V.  Žák Prezenční ÚČJF 2014
Výzkum efektivity popularizačních aktivit ve fyzice
Petr Kolář V. Žák L. Dvořák Prezenční KDF 2016
Východiska nového kurikula fyzikálního vzdělávání
Martin Konečný Z. Drozd J.  Škoda, J.  Škrabánková, V. Žák Prezenční KDF 2014
Využití experimentů při vzdělávání nadaných žáků ve fyzice
Radek Kříček M.  Wolf V.  Žák Prezenční AÚ UK 2014
Souvislost výuky a popularizace astronomie s volbou budoucího studijního zaměření
Pavel Kuriščák F.  Lustig F.  Schauer Prezenční (přerušeno) KVOF 2012
Počítačové modelování ve výuce fyziky
Radim Kusák J. Obdržálek   Kombinovaná ÚTF 2010
Možnosti využití programů pro symbolické manipulace ve vysokoškolské výuce fyziky
Jana Machalická Z. Drozd, P. Kácovský Prezenční KDF 2017
Role fyzikálního experimentu ve výuce a způsoby jeho zadání
Hana Malinová-Dvořáková Z. Drozd Kombinovaná (přerušeno) KDF 2007
Heuristické postupy při výuce mechaniky
Michal Roskot Z. Drozd Prezenční KDF 2015
Moderní optické technologie ve fyzikálním vzdělávání
Matěj Ryston L.    Dvořák V.    Žák Prezenční KDF 2014
Teorie relativity – jak na středoškolské úrovni rozvíjet její pochopení (www)
Jana Šestáková L.  Dvořák D.  Mandíková Kombinovaná KDF 2012
Výuka fyziky řízená otázkami (www)
Blanka Zajacová M.  Kekule L.  Dvořák, V.  Žák Kombinovaná KDF 2012
Styly učení ve výuce fyziky

Obhájení doktorandi

Jméno
Téma dizertace
Školitel Konzultant Pracoviště Obhájeno
Věra Koudelková L.  Dvořák KDF 14. 9. 2016
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou (www)
Zdeněk Šabatka L. Dvořák KDF 14. 9. 2016
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie
Petr Kácovský Z.  Drozd V.  Žák KDF 24. 6. 2016
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni (www)
Marie Snětinová L.  Dvořák  Z.  Koupilová, V.  Žák   KDF 1. 10. 2015
Quantitative physics tasks (www)
Tomáš Franc M.  Wolf M.  Brož, L.  Dvořák AÚ UK 30. 9. 2014
Vybrané gravitační jevy ve vesmíru a jejich přiblížení středoškolákům
Jan Koupil L.  Dvořák KDF 15. 9. 2011
Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání (www)
Irena Dvořáková L.   Dvořák D.   Mandíková KDF 6. 6. 2011
Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka (www)
Jindřich Dolanský J.   Langer P.   Krtouš UTF 11. 4. 2011
Stroje času
Martin Vlach I.   Stulíková B.   Smola, J.   Pelcová KFNT 30. 9. 2009
Precipittační procesy v lehkých konstrukčních materiálech
Jiří Králík L.      Skála O.      Bílek, V.      Kapsa, J.      Čížek, E.      Svoboda KCHFO 23. 9. 2009
Historie výuky kvantového obrazu světa v českých zemích
Miroslav Jílek L. Dvořák KDF 23. 6. 2009
Výuka fyziky podporovaná prostředky elektronického vzdělávání
Martina Kekule L. Dvořák M. Chvál KDF 24. 2. 2009
Grafy ve fyzikálním vzdělávání
Zdeňka Broklová L.     Dvořák M.     Chvál, D.     Mandíková KDF 17. 6. 2008
Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání (www)
Tomáš Kekule E. Svoboda M. Chvál, J. Kolínská KDF 17. 6. 2008
Tvorba testů pro středoškolskou fyziku a jejich ověřování
Vojtěch Žák R. Kolářová E. Svoboda, K. Rýdl, L. Dvořák, K. Zvára, M. Chvál KDF 20. 12. 2006
Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky (www)
Carmel J. Caruana J. Plášek FU UK 18. 12. 2006
The Role of the Medical Physics Educator in a Faculty of Health Sciences
Jaroslava Černá J. Englich H. Štěpánková, M. Rotter KFNT 18. 9. 2006
Studium možností využití metodiky NMR pro prostorové zobrazení, demonstrace základních principů
Michal Hájek I. Stulíková I. Procházka, M. Cieslar KVOF 18. 9. 2006
Fázové transformace v technických slitinách na bázi Al
Michaela Blažková M. Rotter KFNT 27. 4. 2006
Adiabatická demagnetizace - úloha praktické výuky fyziky
Jaromír Kekule M. Tichý KEVF 21. 9. 2005
Moderní metody výuky - využití výpočetní techniky pro výuku na střední škole (www)
Jan Sedláček J. Dolejší J. Pecen, L. Dvořák UČJF 20. 9. 2005
Fyzikální experimenty s běžným hardwarem
Miroslav Panoš J. Nedbal I. Křivka, V. Kohlová KVOF 10. 3. 2005
Využítí moderních metod a prostředků při praktické výuce fyziky
Eva Hejnová R. Kolářová J. Dolejší, J. Trna, K. Zvára KDF 20. 10. 2004
Evaluace výsledků fyzikálního vzdělávání na ZŠ (www)
Jana Hronková E. Svoboda KDF 20. 10. 2004
Heuristické metody ve výuce fyziky na gymnáziu
Jitka Prokšová J. Obdržálek M. Marvan UTF 22. 9. 2004
Entropie na středoškolské úrovni
Petr Pudivítr M. Wolf AUUK 22. 9. 2004
Astronomie na středních školách
Jitka Houfková L.  Dvořák M.  Chvál KDF 3. 10. 2003
Hypertextová a multimediální podpora výuky fyziky (www)
Michaela Urbanová J. Dolejší L. Dvořák UČJF 3. 10. 2003
Úlohy, experimenty, projekty pro výuku fyziky
Ilona Bláhová Z. Kyncl M. Rojko, J. Obdržálek KDF 12. 11. 2002
Experimentální studium akustických vlastností houslí
Jitka Pelcová I. Stulíková B. Smola, M. Cieslar KVOF 15. 10. 2002
Studium fázových transformací v technických slitinách na bázi Mg
Miroslav Randa M. Šolc AUUK 26. 9. 2002
Začlenění astronomických poznatků do učebnic všech stupňů škol v českých zemích do roku 1945
Robert Cikán M. Rojko S. Zelenda KDF 24. 9. 2001
Nové přístupy k výuce základních pojmů z mechaniky
Pavel Pešat L. Dvořák KDF 24. 9. 2001
Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému COACH
Jakub Čížek I. Procházka KFNT 27. 4. 2001
Investigation of Crystal Lattice Defects in Deformation and Irradiation Damaged Solids by Means of Positron Annihilation Spectroscopy
Renáta Varghová P. Höschl FU UK 27. 3. 2001
Využití galvanometrických transportních jevů k charakterizaci polovodičů
Zdeněk Drozd Z. Trojanová KFK 26. 9. 2000
Mechanické vlastnosti perspektivních materiálů
Tomáš Hofrichter Z. Kyncl KF FEL ČVUT 26. 9. 2000
Soubor demonstračních pokusů z akustiky
Andrea Müllerová M. Lokajíček J. Langer FU AVČR, KTF 18. 6. 1999
Interpretace kvantové mechaniky
Erika Poková J. Langer KTF 29. 9. 1998
Deterministický chaos a jeho vliv na ideu determinismu
Štěpán Hubálovský M. Rotter M. Trhlík KFNT 2. 7. 1998
Studium neobvyklých magnetických struktur metodou nízkoteplotní jaderné orientace
Marek Polášek J. Langer J. Horský, Z. Neubauer, Z. Kratochvíl KTF 13. 1. 1997
Éter (kapitoly z jeho historie)


http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2018-11-16
Za správnost odpovídá: RNDr. Mgr. Vojtěch Žák Ph.D.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.