Kurz Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ

Ve školním roce 2018/19 bude kurz probíhat z provozních důvodů až od ledna 2019.

Kurz je organizován formou praktického provádění jednoduchých pokusů, výroby pomůcek a metodických pokynů, jak tato témata zařadit do výuky. Součástí kurzu je také fyzikální rozbor pokusů a účastníci se seznámí s tím, jak tato témata přiblížit žákům na 1. stupni ZŠ.

Kurz bude probíhat na MFF UK (V Holešovičkách 2, Praha 8) formou osmi odpoledních tříhodinových bloků zaměřených na níže uvedená témata. V předchozích letech běžely paralelně dva běhy, jeden v pondělí a druhý ve středu od 16.00 do 18.30, bude-li dostatek zájemkyň, tak bychom tento formát zachovali.

Termíny setkání upřesníme.

Pokud máte o účast v kurzu zájem, napište na adresu: dana.mandikovazavináčmff.cuni.cz.

Popis vzdělávacího programu

 1. Název vzdělávacího programu: Pokusy v přírodovědě na 1. stupni základní školy

 2. Anotace kurzu:

  Na základní škole se žáci mimo jiné poprvé setkávají se základy přírodních věd. Konkrétně v předmětu přírodověda jsou zařazena témata jako vlastnosti látek (voda, vzduch), je zde učivo o Zemi a vesmíru, energii, žáci se seznamují s jednoduchými elektrickými obvody apod. Nabízí se tak unikátní možnost motivovat děti k zájmu o přírodní vědy. Zmíněná témata jsou vlastně prvním seznámením žáků s fyzikou, i když o fyzice se zde přímo nehovoří. V rámci přírodovědy lze tedy vzbudit zájem žáků o přírodovědné předměty, které je čekají na druhém stupni ZŠ, ke kterým patří i fyzika. Učitelé na 1. stupni ZŠ ale nemají v předmětech jako je fyzika dostatečnou průpravu. Navrhovatelé tohoto vzdělávacího programu mají dlouholetou zkušenost s výukou volitelného předmětu „Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ“, který na MFF UK absolvují zájemci z řad studentů primární pedagogiky z Pedagogické fakulty UK. Velmi dobrý ohlas tohoto předmětu a zájem, který o něj mezi studenty PedF je, nás inspiroval k tomu, abychom v rámci DVPP navrhli podobně zaměřený vzdělávací program (kurz) pro učitele z praxe, vyučující na 1. stupni ZŠ. Obsahem předmětu budou níže popsaná témata. Každé z nich bude mít dotaci tři vyučovací hodiny a témata budou organizována formou praktického provádění jednoduchých pokusů, výroby pomůcek a metodických pokynů, jak tato témata zařadit do výuky. Součástí kurzu bude také fyzikální rozbor pokusů a účastníci se seznámí s tím, jak tato témata přiblížit žákům na 1. stupni ZŠ.

  Konkrétně půjde o tato témata:

  1. Vzduch a jiné plyny - základní vlastnosti vzduchu (důkaz existence vzduchu, tlak vzduchu, teplotní roztažnost, vážení vzduchu), vlastnosti jiných plynů (CO2, butan).
   Učební materiál ke stažení zde.
  2. Voda - vlastnosti vody, tlak a vztlak ve vodě, teplotní roztažnost vody, var vody při zvýšeném a sníženém tlaku, vodní barometr.
   Učební materiál ke stažení zde.
  3. Zvuk - vlastnosti zvuku, zdroje zvuku, přenos zvuku, nitkový a hadicový „telefon“, hudební nástroje.
   Učební materiál ke stažení zde
  4. Světlo - zdroje světla, šíření světla, dírková komora, zrcátka, periskop, lupa, brýle, barvy, duha. Učební materiál ke stažení zde.
  5. Termika - teplota, teploměr, šíření tepla, teplotní roztažnost.
   Učební materiál ke stažení zde.
  6. Elektřina a elektrické obvody - statická elektřina a její projevy, elektrické vodiče a izolanty, elektrické zdroje, jednoduchý elektrický obvod, bezpečnost při práci s elektrickými přístroji.
   Učební materiál ke stažení zde.
  7. Magnety - vlastnosti magnetů, magnetické pole, kompas a jeho výroba, hračky s magnety, jednoduchý elektromagnet.
   Učební materiál: společný s tématem Elektřina a elektrické obvody, ke stažení zde.
  8. Země, vesmír a kosmické lety - fáze Měsíce, roční období, gravitační síla, kosmické lety, beztížný stav, upozornění na časté miskoncepce v této oblasti.
  9. Motivační pokusy - materiál ke stažení zde
 3. Forma: Seminář rozložený do osmi tříhodinových odpoledních bloků.

 4. Vzdělávací cíl: Seznámit vyučující z 1. stupně ZŠ s možnostmi provádění jednoduchých pokusů v předmětu přírodověda. Seznámit učitele s metodikou provádění jednoduchých experimentů. Seznámit učitele s nejběžnějšími miskoncepcemi spojenými s tématy spadajícími do výuky přírodovědy na 1. stupni ZŠ.

 5. Hodinová dotace : 24 hodin (8 tříhodinových bloků v průběhu školního roku)

 6. Plánové místo konání: Katedra didaktiky fyziky MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8.

 7. Lektoři:
  doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
  RNDr. Dana Mandíková, CSc.
  RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

 8. Odborný garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT-10191/2016-1-382

ÚČAST NA KURZU JE ZDARMA