Kurz Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ

Kurz je organizován formou praktického provádění jednoduchých pokusů, výroby pomůcek a metodických pokynů, jak tato témata zařadit do výuky. Součástí kurzu je také fyzikální rozbor pokusů a účastníci se seznámí s tím, jak tato témata přiblížit žákům na 1. stupni ZŠ.

Kurz bude probíhat na MFF UK (V Holešovičkách 2, Praha 8) formou osmi odpoledních tříhodinových bloků zaměřených na níže uvedená témata od 16.00 do 18.30.

Informace pro účastníky ve školním roce 2018/2019

Pro školní rok 2018/19 jsou ještě volná místa!
Zájemci o účast ve školním roce 2018/2019 kontaktujte RNDr. Danu Mandíkovou, CSc. na emailu: dana.mandikovazavináčmff.cuni.cz.

Termín úvodního setkání: středa 23.1.2019 od 16.00

Místo konání: MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost T021PSP (přízemí)

Termíny dalších setkání (po vzájemné domluvě můžeme ještě upravit):
Středa: 6.2.19; 6.3.19; 20.3.19; 3.4.19; 10.4.19; 24.4.19; 15.5.19.

Rozdělení do skupin:

Středa 16.00 – 18.30
Martina Josefová
Veronika Kremserová
Andrea Doležalová
Jana Maxová - Smíšková
Štěpánka Havránková
Markéta Klempířová
Pavla Benešová
Lenka Sklenářová
Marcela Žáková

 

Pokud máte o účast v kurzu zájem, napište na adresu: dana.mandikovazavináčmff.cuni.cz.

Popis vzdělávacího programu

 1. Název vzdělávacího programu: Pokusy v přírodovědě na 1. stupni základní školy

 2. Anotace kurzu:

  Na základní škole se žáci mimo jiné poprvé setkávají se základy přírodních věd. Konkrétně v předmětu přírodověda jsou zařazena témata jako vlastnosti látek (voda, vzduch), je zde učivo o Zemi a vesmíru, energii, žáci se seznamují s jednoduchými elektrickými obvody apod. Nabízí se tak unikátní možnost motivovat děti k zájmu o přírodní vědy. Zmíněná témata jsou vlastně prvním seznámením žáků s fyzikou, i když o fyzice se zde přímo nehovoří. V rámci přírodovědy lze tedy vzbudit zájem žáků o přírodovědné předměty, které je čekají na druhém stupni ZŠ, ke kterým patří i fyzika. Učitelé na 1. stupni ZŠ ale nemají v předmětech jako je fyzika dostatečnou průpravu. Navrhovatelé tohoto vzdělávacího programu mají dlouholetou zkušenost s výukou volitelného předmětu „Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ“, který na MFF UK absolvují zájemci z řad studentů primární pedagogiky z Pedagogické fakulty UK. Velmi dobrý ohlas tohoto předmětu a zájem, který o něj mezi studenty PedF je, nás inspiroval k tomu, abychom v rámci DVPP navrhli podobně zaměřený vzdělávací program (kurz) pro učitele z praxe, vyučující na 1. stupni ZŠ. Obsahem předmětu budou níže popsaná témata. Každé z nich bude mít dotaci tři vyučovací hodiny a témata budou organizována formou praktického provádění jednoduchých pokusů, výroby pomůcek a metodických pokynů, jak tato témata zařadit do výuky. Součástí kurzu bude také fyzikální rozbor pokusů a účastníci se seznámí s tím, jak tato témata přiblížit žákům na 1. stupni ZŠ.

  Konkrétně půjde o tato témata:

  1. Vzduch a jiné plyny - základní vlastnosti vzduchu (důkaz existence vzduchu, tlak vzduchu, teplotní roztažnost, vážení vzduchu), vlastnosti jiných plynů (CO2, butan).
   Učební materiál ke stažení zde.
  2. Voda - vlastnosti vody, tlak a vztlak ve vodě, teplotní roztažnost vody, var vody při zvýšeném a sníženém tlaku, vodní barometr.
   Učební materiál ke stažení zde.
  3. Zvuk - vlastnosti zvuku, zdroje zvuku, přenos zvuku, nitkový a hadicový „telefon“, hudební nástroje.
   Učební materiál ke stažení zde
  4. Světlo - zdroje světla, šíření světla, dírková komora, zrcátka, periskop, lupa, brýle, barvy, duha. Učební materiál ke stažení zde.
  5. Termika - teplota, teploměr, šíření tepla, teplotní roztažnost.
   Učební materiál ke stažení zde.
  6. Elektřina a elektrické obvody - statická elektřina a její projevy, elektrické vodiče a izolanty, elektrické zdroje, jednoduchý elektrický obvod, bezpečnost při práci s elektrickými přístroji.
   Učební materiál ke stažení zde.
  7. Magnety - vlastnosti magnetů, magnetické pole, kompas a jeho výroba, hračky s magnety, jednoduchý elektromagnet.
   Učební materiál: společný s tématem Elektřina a elektrické obvody, ke stažení zde.
  8. Země, vesmír a kosmické lety - fáze Měsíce, roční období, gravitační síla, kosmické lety, beztížný stav, upozornění na časté miskoncepce v této oblasti.
  9. Motivační pokusy - materiál ke stažení zde
 3. Forma: Seminář rozložený do osmi tříhodinových odpoledních bloků.

 4. Vzdělávací cíl: Seznámit vyučující z 1. stupně ZŠ s možnostmi provádění jednoduchých pokusů v předmětu přírodověda. Seznámit učitele s metodikou provádění jednoduchých experimentů. Seznámit učitele s nejběžnějšími miskoncepcemi spojenými s tématy spadajícími do výuky přírodovědy na 1. stupni ZŠ.

 5. Hodinová dotace : 24 hodin (8 tříhodinových bloků v průběhu školního roku)

 6. Plánové místo konání: Katedra didaktiky fyziky MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8.

 7. Lektoři:
  doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
  RNDr. Dana Mandíková, CSc.
  RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

 8. Odborný garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT-10191/2016-1-382

ÚČAST NA KURZU JE ZDARMA