Kurz Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ

Termín úvodního setkání: pondělí 19.9.2016 a středa 21.9.2016

Místo konání: MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost T021PSP (přízemí)

Navrhované termíny dalších setkání v letošním roce:
Pondělí: 10.10., 7.11., 16.1., 27.2., 20.3., 24.4., 22.5.
Středa: 12.10., 9.11., 18.1., 1.3., 22.3., 26.4., 24.5.

Rozdělení do skupin:

Pondělí 16.00 – 18.30
Gabriela Bertlová
Lenka Bořánková
Tomáš Dvořák
Lucie Hálová
Markéta Kadavá
Magdalena Kaletová
Karolína Kobyláková
Vendula Orlíková
Renata Řimnáčová
Marie Samková
Michaela Nováková

 
Středa 16.00 – 18.30
Věra Běhalová
Kristýna Jenčová
Bára Kocianová
Klára Šleglová
Jitka Krůtová
Barbora Nezdarová
Markéta Schaeferová
Lucie Vlčková
Gabriela Vlková
Eva Ždímalová

Popis vzdělávacího programu

 1. Název vzdělávacího programu: Pokusy v přírodovědě na 1. stupni základní školy

 2. Anotace kurzu:

  Na základní škole se žáci mimo jiné poprvé setkávají se základy přírodních věd. Konkrétně v předmětu přírodověda jsou zařazena témata jako vlastnosti látek (voda, vzduch), je zde učivo o Zemi a vesmíru, energii, žáci se seznamují s jednoduchými elektrickými obvody apod. Nabízí se tak unikátní možnost motivovat děti k zájmu o přírodní vědy. Zmíněná témata jsou vlastně prvním seznámením žáků s fyzikou, i když o fyzice se zde přímo nehovoří. V rámci přírodovědy lze tedy vzbudit zájem žáků o přírodovědné předměty, které je čekají na druhém stupni ZŠ, ke kterým patří i fyzika. Učitelé na 1. stupni ZŠ ale nemají v předmětech jako je fyzika dostatečnou průpravu. Navrhovatelé tohoto vzdělávacího programu mají dlouholetou zkušenost s výukou volitelného předmětu „Pokusy v přírodovědě na 1. stupni ZŠ“, který na MFF UK absolvují zájemci z řad studentů primární pedagogiky z Pedagogické fakulty UK. Velmi dobrý ohlas tohoto předmětu a zájem, který o něj mezi studenty PedF je, nás inspiroval k tomu, abychom v rámci DVPP navrhli podobně zaměřený vzdělávací program (kurz) pro učitele z praxe, vyučující na 1. stupni ZŠ. Obsahem předmětu budou níže popsaná témata. Každé z nich bude mít dotaci tři vyučovací hodiny a témata budou organizována formou praktického provádění jednoduchých pokusů, výroby pomůcek a metodických pokynů, jak tato témata zařadit do výuky. Součástí kurzu bude také fyzikální rozbor pokusů a účastníci se seznámí s tím, jak tato témata přiblížit žákům na 1. stupni ZŠ.

  Konkrétně půjde o tato témata:

  1. Vzduch a jiné plyny - základní vlastnosti vzduchu (důkaz existence vzduchu, tlak vzduchu, teplotní roztažnost, vážení vzduchu, projevy existence atmosférického tlaku), vlastnosti jiných plynů (CO2, butan, vodní pára), plyny za různého tlaku.
   Učební materiál ke stažení zde.
  2. Voda - vlastnosti vody, tlak a vztlak ve vodě, teplotní roztažnost vody, var vody, var při zvýšeném a sníženém tlaku, led a jeho vlastnosti, vlastností jiných kapalin (kapalný dusík), vodní barometr.
   Učební materiál ke stažení zde.
  3. Zvuk - vlastnosti zvuku, zdroje zvuku, přenos zvuku, nitkový a hadicový „telefon“, hudební nástroje.
   Učební materiál ke stažení zde
  4. Světlo - zdroje světla, šíření světla, zobrazení dírkou, dírková komora, stín, barvy, míchání barev, zrcátka, periskop, lupa, brýle, duha. Učební materiál ke stažení zde.
  5. Termika - teplota, teploměr, šíření tepla, tepelný „motorek“ (tepelný hádek), vliv změn teploty na látky a předměty okolo nás.
   Učební materiál ke stažení zde.
  6. Elektřina a elektrické obvody - statická elektřina a její projevy, elektrické vodiče a izolanty, elektrické zdroje, jednoduchý elektrický obvod, bezpečnost při práci s elektrickými přístroji.
   Učební materiál ke stažení zde.
  7. Magnety - vlastnosti magnetů, magnetické pole, kompas a jeho výroba, hračky s magnety, jednoduchý elektromagnet.
  8. Země, vesmír a kosmické lety - základní představy o Sluneční soustavě, gravitační síla, kosmické lety, beztížný stav, upozornění na časté miskoncepce v této oblasti.
 3. Forma: Seminář rozložený do osmi tříhodinových odpoledních bloků.

 4. Vzdělávací cíl: Seznámit vyučující z 1. stupně ZŠ s možnostmi provádění jednoduchých pokusů v předmětu přírodověda. Seznámit učitele s metodikou provádění jednoduchých experimentů. Seznámit učitele s nejběžnějšími miskoncepcemi spojenými s tématy spadajícími do výuky přírodovědy na 1. stupni ZŠ.

 5. Hodinová dotace : 24 hodin (8 tříhodinových bloků v průběhu školního roku)

 6. Plánové místo konání: Katedra didaktiky fyziky MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8.

 7. Lektoři:
  doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
  RNDr. Dana Mandíková, CSc.
  RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

 8. Odborný garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT-10191/2016-1-382

ÚČAST NA KURZU JE ZDARMA