změnit jazyk / switch language KDF MFF UK: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Doktorské studium

Doktorské studium jsem absolvoval v letech 2012-2016 na Katedře didaktiky fyziky v doktorském studijním programu Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky.

Moje disertační práce nese název Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni a skládá se z výzkumné části zaměřené na miskoncepce středoškolských studentů a vývojové části věnující se přípravě vhodných experimentů do výuky.

Abstrakt disertační práce

Disertační práce se zaměřuje na vybrané aspekty výuky termodynamiky na vyšším stupni českých gymnázií. Práci lze rozdělit na dvě hlavní části:

Výzkumná část se věnuje studiu typických konceptuálních obtíží studentů v oblasti tepelných jevů a jejím primárním cílem je identifikace nejvýraznějších miskoncepcí studované populace. Formou konceptuálního testu bylo v pretestu a posttestu osloveno více než 500 studentů, přibližně polovina z nich se s dvouletým odstupem zúčastnila také třetího, retenčního testování. Výsledky konceptuálního testu jsou provázány s výsledky paralelně prováděných výzkumů postojů respondentů.

Vývojová část práce – zčásti inspirovaná předcházejícím výzkumem miskoncepcí – je věnována přípravě a testování experimentů relevantních pro výuku termodynamiky. Celkem bylo zpracováno, se studenty vyzkoušeno a v elektronické podobě zveřejněno 46 podrobně komentovaných a zdokumentovaných pokusů určených primárně pro učitele coby inspirace a podpora jejich vlastního experimentování. Tento materiál pro učitele je doplněn sadou deseti pracovních listů, které slouží studentům při jejich samostatném experimentování v Interaktivní fyzikální laboratoři MFF UK.

Plný text práce

Celou disertační práci si můžete stáhnout zde.

Projekt GA UK

Během doktorského studia jsem byl hlavním řešitelem projektu GA UK č.1860214 Miskoncepce středoškolských studentů v termodynamice a jejich využití pro vývoj experimentů v Interaktivní fyzikální laboratoři.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kacovsky
Aktualizováno: 5. 11. 2021