změnit jazyk / switch language KDF MFF UK: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Výzkum

Situační zájem a vnitřní motivace při experimentálních aktivitách

V posledních letech se společně s kolegyní Marií Snětinovou a částečně i dalšími kolegy z našeho pracoviště věnujeme dopadu experimentálních aktivit na situační zájem, resp. vnitřní motivaci středoškolských studentů. Pomocí dotazníku Intrinsic Motivation Inventory (IMI) založeného na teorii sebeurčení jsme v letech 2017-2020 provedli výzkum na více než 5000 návštěvnících demonstračních pokusů pořádaných MFF UK a více než 2000 návštěvnících Interaktivní fyzikální laboratoře, která je postavena na hands-on experimentování. Výsledky výzkumu byly částečně publikovány, částečně je dále zpracováváme.

Kognitivní náročnost zamýšleného kurikula

Od roku 2019 vedu mezioborový tým (biologie, fyzika, chemie, geografie, geologie, matematika), který analyzuje kognitivní náročnost zamýšleného kurikula na druhém stupni základního vzdělávání. Konkrétně se věnujeme zejména povinným očekávaným výstupům vzdělávání tak, jak jsou vyžadovány národními vzdělávacími dokumenty – např. v případě ČR tedy na úrovni RVP ZV. V roce 2021 jsme publikovali studii věnující se ČR, Estonsku, Polsku a Slovinsku a dále pracujeme na analýze slovenského kurikula.

Výuka termodynamiky

V průběhu svého doktorského studia (2012-2016) jsem se zabýval výzkumem miskoncepcí středoškolských studentů v termodynamice (viz má disertační práce). V návaznosti na výzkum proběhlý v letech 2013-2015 vzniklo v pozdějších letech několik desítek detailně zpracovaných námětů na experimentální aktivity, které mají podporovat konceptuální porozumění vybraným tepelným jevům (skupenské přeměny, vedení tepla, disipace energie při tření ad.). Významnou skupinu experimentů představují ty, které jsem navrhoval výhradně pro použití s termovizními kamerami.

http://kdf.mff.cuni.cz/~kacovsky
Aktualizováno: 5. 11. 2021