Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Zde jsou uvedeny úlohy zaměřené na práci s grafy ve fyzice, které byly vytvořeny pro učitelskou praxi. Cílem úloh je zejména práce s grafy, tj. naučit žáky určitým obecným dovednostem. Fyzika často dotváří pouze kontext úlohy. Jelikož časová dotace fyziky není příliš velká, úlohy jsou koncipovány pro samostatnou práci žáků mimo školní vyučování. Z tohoto důvodu jsou zadání a grafická úprava neformální.

Úlohy se sestávají z obecného zadání, konkrétních úkolů, reflexe úlohy a případně návodných úkolů. Návod, jak pracovat s textem je zde.

Úlohy jsou zaměřené zejména na odstraňování typických chyb při práci s grafy, které byly vytipovány v rámci provedených výzkumů. Série úloh předpokládá řešení zejména žáky 1. ročníků středních škol, jedná se tedy většinou o grafy z kinematiky. Často jsou doplněny grafy z jiných oborů, je tak zdůrazněna obecná podstata dovedností, které žáci získávají. Jsou zaměřeny na tyto oblasti: práce s měřítky, určování rychlosti, plocha pod grafem, poloha.

Většina úloh je určena zejména žáků s horšími studijními výsledky ve fyzice. Některé úlohy jsou tedy celkem jednoduché a je možné je použít i na základní škole.

Přehled úloh

Řešení úloh

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 10. 5. 2007