Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Eye-tracking

Kekule, M. (2017) Využití metody oční kamery ve výzkumu v didaktice fyziky pro hlubší porozumění žákovským procesům při řešení problémů in Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu, Sborník abstraktů z XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu, 140-142, ISBN 978-80-7435-688-9.

Viiri, J., Kekule, M., Isoniemi J., Hautala, J. (2017) Eye-tracking the effect of representation on students' problem solving approaches in Proceedings of the annual symposium of the FMSERA 2016, 88-98, The Finnish Mathematics and Science Education Research Association, ISSN 2489-4583.

Kekule, M. (2017) Dřepování na plošném siloměru a čtení zaznamenaného grafu žáky sledované oční kamerou In Veletrh nápadů učitelů fyziky 22 , Sborník příspěvků z mezinárodní konference , 153-159, ISBN 978-80-244-5226-5.

Kekule, M., Viiri, J., Isoniemi, J., Hautala, J. (2017) Uncovering the Effect of Task Representation on Students' Problem Solving by Eye Tracking In Book of Abstracts, ESERA conference2017, on-line.

Kekule, M. (2017) Learning style preferences and their influence on students’ problem solving in kinematics observed by eye-tracking method In 20th International DIDFYZ 2016 Conference: From the Roots to Contemporary Education, AIP Conference Proceedings (vol. 1804), ISBN: 978-073541472-3, DOI: 10.1063/1.4974373.

Kekule, M. (2016) Strategie řešení úloh z kinematiky žáky středních a vysokých škol zkoumané pomocí oční kamery In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7, ZČU v Plzni, 68-75. ISBN 978-80-261-0531-2. 

Kekule, M. (2014) Students’ approaches when dealing with kinematics graphs explored by eye-tracking research method In Proceedings of the Frontiers in Mathematics and Science Education Research Conference, FISER' 2014. Science Education research Group as Eastern Mediterranean University: Famagusta, 108-117. //In Special issue of European Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 2301-251X.

Kekule, M. (2014) Výzkum pomocí oční kamery ve fyzikálním vzdělávání Scientia in educatione 5(2), 2014, ISSN 1804-7106. 58–73.

Kekule, M. (2015) Metoda oční kamery (eye-trackeru) při výzkumu řešení úloh z fyziky žáky SŠ a VŠ Matematika-fyzika-informatika 24(2), ISSN 1210-1761 (Print) ISSN 1805-7705 (On-line). PDF

Kekule, M. (2015) Qualitative approach of eye-tracking research in science education In Dabaj, F. Proceedings of International Conference on Contemporary Issues in Education Dubai, UAE, 104-111.

Kekule, M. (2015) Students‘ different approaches to solving problems from kinematics in respect of good and poor performance In Dabaj, F. Proceedings of International Conference on Contemporary Issues in Education Dubai, UAE, 126-135.


Grafy ve výuce fyziky

Kekule, M. Students’ approaches when dealing with kinematics graphs explored by eye-tracking research method In: Bilsel, A., Garip, M. U. Proceedings of the Frontiers in Mathematics and Science Education Research Conference, FISER' 2014. Science Education research Group as Eastern Mediterranean University: Famagusta. 2014. pp. 108-117. //In Special issue of EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, ISSN 2301-251X

Úloha "Sprint na sto metrů" in MANDÍKOVÁ, D.; HOUFKOVÁ, J. A KOL. Úlohy pro rozvoj přírodovědné úlohy gramotnosti Česká školní inspekce: Praha, 2012. ISBN 978-80-905370-1-9.

KEKULE, M. Graphs in Physics Education. In GIREP 2008 International Conference Physics Curriculum Design and Development and Validation. (ed.). 1. vyd. Nicosia : The Learning Science Group, Department of Educational Studies, University of Cyprus, 2010. 978-9963-689-21-7

KEKULE, M. Zobrazení pohybu pomocí grafů – námět na laboratorní úlohu Portál fyzweb.cz, dostupné online http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=136, ISSN 1803-4179

KEKULE, M. Graphs in physics education in Physics Curriculum Design, Development and Validation, Program and Book of Abstracts, Nicosia Cyprus 2007, ISBN 978-9963-671-79-3

KEKULE, M. Graf jako nástroj komunikace in Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3/ Rámcové vzdělávací programy, Srní 2007, ISBN 978-80-7043-603-5

KEKULE, M. Základní dovednosti studentů při získávání informací z grafu v kinematice in Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní, Nitra 2007, ISBN 978-80-8094-082-9

KEKULE, M. Interpetace grafů v kinematice ve výuce fyziky in CoPhys, International Physics Workshop 2006, Nitra 2007, ISBN 978-80-8094-084-3

GŘONDILOVÁ, M. Chyby studentů při práci s grafy, Matematika – fyzika – informatika, Vol. 15, No. 6, 2005/ 2006, s. 352-362, ISSN 1210-1761

GŘONDILOVÁ, M. Dovednosti potřebné k řešení úloh zaměřených na grafy ve fyzice in Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21. storočia, Prešov, 19. - 20. 1. 2006, s. 119-123, ISBN 80-8068-462-6

GŘONDILOVÁ, M. Dovednosti studentů při práci s grafy in Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP, Olomouc, 14. 12. 2005, s. 151-155, ISBN 80-7220-246-4

GŘONDILOVÁ, M. Práce s grafy ve výuce fyziky na SŠ in Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice. Telč, 15.-16.9. 2005, s. 67-73, ISBN 80-244-1180-6

GŘONDILOVÁ, M. Students' Mistakes in Graphing in Physics in Week of Doctoral Students 2005, Praha, 7.-10.6. 2005, s. 655-659 , ISBN 80-86732-59-2

GŘONDILOVÁ, M. Práce s grafy ve výuce fyziky. Diplomová práce. MFF UK Praha, 2004 (příloha)


Představy žáků o přírodních vědách

Kekule, M., Zajacova, B. (2014) Students´ Epistemological Beliefs – adapting the EBAPS instrument in the Czech Republic In: Dvořák, L., Koudelková, V. ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings. Charles University in Prague, MATFYZPRESS, Prague. ISBN 978-80-7378-266-5 pp. 882-891.


Postoje, motivace k přírodním vědám

Kekule, M. (2017) Different Students' Group According To Their Preferred Activities During Physics Lessons in Book of Abstracts, ESERA conference2017, on-line.

Kekule, M. et al. (2017) Gender Differences when Assesing the Impact of Inquiry-Based Science Education in The New Educational Review Vol. 48 No. 2, 100-116, ISSN 1732-6729.

Kekule, M. et al. (2017) Inquiry Based Science Education and Getting Immediate Students’ Feedback about Their Motivation in Scientia in educatione 8 (Special Issue), 206-212, ISSN 1804-7106. Dostupné on-line.

Kekule, M. et al. (2014) Inquiry Based Science Education and Getting Immediate Students’ Feedback about Their Motivation In: Dvořák, L., Koudelková, V. ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings. Charles University in Prague, MATFYZPRESS, Prague. ISBN 978-80-7378-266-5 pp. 160-166.

Kekule, M.; Žák, V. The ESTABLISH Project and an Assessment of its Impact on Students In: Tasar, M. F. Proceedings of The World Conference on Physics Education 2012. Ankara: Pegem Akademi. 2014. pp. 1025-1032. ISBN 978-605-364-658-7

Z. Ješková, M. Kireš, C. Fazio, E. McLoughlin, E. Kedzierska, V. Žák & M. Kekule. Impact of IBSE Methods and IBSE Materials on Student/Teacher Learning In: Tasar, M. F. Proceedings of The World Conference on Physics Education 2012. Ankara: Pegem Akademi. 2014. pp. 961-972. ISBN 978-605-364-658-7

Kekule, M. et al. (2014). Inquiry Based Science Education And Collecting Evidence About Its Impact On Students (Establish Project Approach), In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 14 (co-ed. Couso, D., Louca, L.), (pp.11) Nicosia, Cyprus: European Science Education Research Association. ISBN: 978-9963-700-77-6

KEKULE, M., ŽÁK, V. STUDENTS´ATTITUDES TO PHYSICS AND PHYSICS LESSONS IN THE CZECH REPUBLIC. In GIREP 2008 International Conference Physics Curriculum Design and Development and Validation. (ed.). 1. vyd. Nicosia : The Learning Science Group, Department of Educational Studies, University of Cyprus, 2010. 978-9963-689-21-7

KEKULE, M., ŽÁK, V. Selected Attitudes of Students to Physics at School in the Czech Republic Scientia in educatione. Vol. 1, No. 1, 2010. S. 51-71. ISSN 1804-7106. Dostupné online http://www.scied.cz/.

KEKULE, M. Jak zlepšit výuku fyziky z motivačního hlediska?, Matematika – fyzika – informatika, Vol. 19, No. 15, 2009/ 2010, s. 610-615, ISSN 1210-1761

KEKULE, M., ŽÁK, V. Mají dívky a chlapci rozdílné postoje k fyzice a zájem o ni? Co s tím? Pedagogická orientace 2009, roč. 19, č. 3, s. 65-88 ISSN 1211-4669

KEKULE, M., Žák V. Pupils' attitudes to physics and physics lessons in the Czech Republic in Physics Curriculum Design, Development and Validation, Program and Book of Abstracts, Nicosia Cyprus 2007, ISBN 978-9963-671-79-3

KEKULE, M. Volba povolání v oblasti přírodních věd a technických disciplín pohledem žáků základních a středních škol, Acta didactica, No. 4, 2008, s. 121-128, ISSN 1337-0073

DVOŘÁK, L. a kol. Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. Matfyzpress, Praha 2008, ISBN 978-80-7378-057-9

KEKULE, M. Postoje žáků a studentů k přírodním vědám publikováno na školském portálu EDU.CZ

KEKULE, M. Jak zlepšit přírodovědné vzdělávání? publikováno na školském portálu EDU.CZ

KEKULE, M., Žák V. Projekt zjišťování faktorů (ne)oblíbenosti fyziky in Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3/ Rámcové vzdělávací programy, Srní 2007, ISBN 978-80-7043-603-5

KEKULE, M., Žák V. Postoje studentek a studentů k fyzice a její výuce in 50 let didaktiky fyziky, Brno 2007, ISBN 978-80-244-1786-8

KEKULE, M., Žák V. Preference témat a vyučovacích metod ve fyzice z hlediska genderu in Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu, České Budějovice 2007, ISBN 978-80-7040-987-9


Konkrétní náměty a didaktické materiály pro výuku fyziky

KEKULE, M. Srdce a krevní oběh I Metodický portál www.rvp.cz, dostupné online http://dum.rvp.cz/materialy/srdce-a-krevni-obeh-i.html, ISSN 1802-4785

KEKULE, M. Srdce a krevní oběh II Metodický portál www.rvp.cz, dostupné online http://dum.rvp.cz/materialy/srdce-a-krevni-obeh-ii.html, ISSN 1802-4785

KEKULE, M. Srdce a krevní oběh III Metodický portál www.rvp.cz, dostupné online http://dum.rvp.cz/materialy/srdce-a-krevni-obeh-iii.html, ISSN 1802-4785

KEKULE, M. Srdce a krevní oběh IV Metodický portál www.rvp.cz, dostupné online http://dum.rvp.cz/materialy/srdce-a-krevni-obeh-iv.html, ISSN 1802-4785

KEKULE, M., KEKULE, T. Lom světla hranolem "zážitkově" Metodický portál www.rvp.cz, dostupné online http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/7289/lom-svetla-hranolem-zazitkove-.html/, ISSN 1802-4785

KEKULE, M. Zobrazení pohybu pomocí grafů – námět na laboratorní úlohu Portál fyzweb.cz, dostupné online http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=136, ISSN 1803-4179

DVOŘÁK, L. a kol. Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. Matfyzpress, Praha 2008, ISBN 978-80-7378-057-9

KEKULE, M. Graf jako nástroj komunikace in Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3/ Rámcové vzdělávací programy, Srní 2007, ISBN 978-80-7043-603-5

MANDÍKOVÁ, D.; HOUFKOVÁ, J. A KOL. Přírodovědné úlohy pro druhý stupeň základního vzdělávání. Úlohy.... Praha: ÚIV, 2011. ISBN 978-80-211-0610-9.


Ostatní

Dvořák, L., Kekule, M., Žák, V. (2015) Didaktika fyziky včera, dnes a zítra In Stuchlíková, I., Janík, T.: Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Masarykova Univerzita, Brno. ISBN 978-80-210-7884-0 ISBN 978-80-210-7769-0 (váz. vazba), DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015

Experimentování může mít mnoho podob. Rozhovor pro e-Mole, č. 5, str. 22. on-line

Kekule, M.Obsahová analýza klíčových témat výzkumu v přírodovědném vzdělávání Scientia in educatione 5(2), 2014, ISSN 1804-7106. 40–57.

Štefková, I., Šmejkal, P., Kekule, M. (2014). Hodnocení a uplatnění problematiky chemie léčiv ve výuce na gymnáziích. Scientia in educatione 5(1), p. 60–73, ISSN 1804-7106

Kekule, M.; Žák, V. Teoretická a metodologická opora didaktiky fyziky In: Štubňa, M., Benko, M. (Eds.), Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva: Zborník abstraktov a príspevkov z XVII. medzinárodnej konferencie 17.-20. oktébra 2012. Nitra: Pobočka JSMF. 2013.

Kekule, M.; Žák, V. Teoretická a metodologická opora didaktiky fyziky – koncepce vznikající publikace In: Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference ČAPV, 10. - 12. září. Praha: PedF UK. 2012.

Dvořák, L., Kekule, M., Žák, V.: Výzkum v oblasti fyzikálního vzdělávání - co, proč a jak Čs. čas. fyz. 62 (5-6), 2012, pp. 325-330

KEKULE, M., ŽÁK, V. Zahraniční standardizované nástroje pro zjišťování zpětné vazby z výuky přírodních věd. n: T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/kekulezak.pdf

KEKULE, M., ŽÁK, V. ZPĚTNÁ VAZBA OD ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ OHLEDNĚ AKTIVIT VE VÝUCE FYZIKY In: Zborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5, Západočeská Univerzita v Plzni, Plzeň 2011.

KEKULE, M. Rámec pro vlastní hodnocení školy. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. ISBN 978-80-87063-48-4

KEKULE, M., VALOVIČOVÁ, L. PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH UČITELŮ FYZIKY Z HLEDISKA DIDAKTICKÝCH A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PŘEDMĚTŮ In: Zborník príspevkov zo XVII. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2010, str. 1 - 7. Nitra: FPV UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-988-4.

KEKULE, M. Jak hodnotí absolventi studium učitelství fyziky na MFF UK? In: Zborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5, Západočeská Univerzita v Plzni, Plzeň 2011.

KEKULE, M. Rámcové vlastní hodnocení školy Na cestě ke kvalitě. Č. 3, 12/2010. s. 13 a příloha. Dostupné i online zde. ISSN 1804-1159

Fyzweb, in IForum 01/2010, časopis UK, Praha, str. 68. Elektronicky zde.

GŘONDILOVÁ, M., KEKULE, T., KLUIBER, Z. Učitel přírodovědných předmětů na začátku 21. století , Československý časopis pro fyziku, Vol. 56, No. 4, 2006, s. 258-259, ISSN 0009-0700


http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 20. 1. 2007