Katedra didaktiky fyziky: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na osobních stránkách:

Didaktika fyziky


Stále zřetelněji se před jeho duchovním zrakem měnilo vakuum v prostor protkaný magnetickými a elektrickými „siločarami“. Přispěly k tomu pokusy, které ukazovaly magnetické siločáry pomocí rozložení železných pilin, stejně jako poznatek, že při magnetických a elektrických jevech vždy spolu působí dva póly, mezi nimiž se prostírá silové pole. Jeho kolegové ho však nemohli na této pro ně nesrozumitelné cestě následovat.
Thomas Buhrke o Michaelu Faradayovi: Převratné objevy fyziky, Academia 1999, str. 53E-kniha s náměty na odstraňování žákovských miskoncepcí (2022)


Typické představy žáků
Publikace zaměřená na odstraňování typických chybných představ žáků vytvořené studenty MFF UK a učiteli z praxe. Úvodní teoretické kapitoly Dana Mandíková a Martina Kekule. E-kniha, ISBN 978-80-7378-479-9.

Další recenzované texty (2023)

Další nerecenzované texty (2020)


Vybrané kapitoly z Didaktiky fyziky

Studijní text pro předmět Didaktika fyziky I na MFF UK.
Kapitola 3 - didaktické testy.
Ke stažení ve formátu .pdf.
Tvorba materiálu byla podpořena z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2020, projekt Podpora zkvalitnění přípravy učitelů matematiky, fyziky a informatiky na MFF UK.

Didaktika fyziky I ZS 2020/2021

Seminář 29.9. Souhrnný přehled
Téma "Představy žáků"

Seminář 6.10. Souhrnný přehled

Seminář 13.10. Souhrnný přehled
Téma "Představy žáků - úvod do obecného přemýšlení o tématu"
Prezentace ze semináře.
Záznam ze semináře je pro účastníky skupiny DF I k dispozici v MS Teams v sekci Soubory - Videozáznamy.
Literatura k tématu
Na příště, tj. 20. 10. V MS Teams V sekci – Soubory – Představy žáků: vyřešte všechny úlohy ve všech třech souborech a kromě správné odpovědi odhadněte, jakou typicky chybnou odpověď volí žáci.
Seminář 20.10. Souhrnný přehled
Téma "Představy žáků "
Prezentace ze semináře.
Prezentace ze semináře - gravitace.
Záznam ze semináře je pro účastníky skupiny DF I k dispozici v MS Teams v sekci Soubory - Videozáznamy.
Literatura k tématu
Na příště, tj. 27. 10. Zůstavají V MS Teams V sekci – Soubory – Představy žáků: Síla a pohyb, grafy a termika.
Seminář 27.10. Souhrnný přehled
Téma "Představy žáků "
Prezentace ze semináře - strategie.
Prezentace ze semináře grafy , termika , síla a pohyb .
Záznam ze semináře je pro účastníky skupiny DF I k dispozici v MS Teams v sekci Soubory - Videozáznamy.

Seminář 3.11. Souhrnný přehled

Seminář 10. a 24. 11. Souhrnný přehled

Seminář 1. a 8. 12. Souhrnný přehled
Téma "Co pro mě znamená učit fyziku"
Prezentace jsou dostupné v MS Teams.
Úkol na 15.12.
Jakými způsoby by bylo možné tuto aktivitu začlenit do výuky fyziky na základní a střední škole?
Co realizací této aktivity získáme my jako učitelé a co žáci?
Seminář 15. 12. Souhrnný přehled
Prezentace studentských koláží a myšlenkových map na téma Proč učím fyziku? Co pro mě znamená učit fyziku? A následná diskuze k dané prezentaci. Prezentované koláže jsou dostupné v teamu DFI v sekci Soubory. Nepovinný úkol na 22. 12. Připravte si nějakou konkrétní ukázku, kde se ve vašem koníčku objevuje/využíváte fyziku. Celá ukázka bude cca na 5 min.

Seminář 22. 12. Souhrnný přehled
Přednáška a cvičení těsně před Vánoci proběhla formou samostudia. Konkrétní pokyny jsou v MS Teamsech.


Seminář 5.1. Souhrnný přehled

Didaktika fyziky II ZS 2020/2021

PODMÍNKY ZÁPOČTU BY MK

Seminář 5.11. Souhrnný přehled

Seminář 12.11. Souhrnný přehled

Seminář 19.11. Souhrnný přehled

Seminář 26.11. Souhrnný přehled
Téma "Hodnocení"
Brainstorming a diskuze: formativní a sumativní hodnocení
Dialogické vyučování
Úkol na 3.12. V MS Teams - Složka Didaktické testy> seminar 26_11_ukoly najdete tři fiktivní didaktiké testy z fyziky. Jaké jsou zřejmě cíle testu? Které úlohy byste v testech vynechali a které naopak přidali? A proč?
Seminář 3.12. Souhrnný přehled
Téma "Didaktické testy - základní charakteristiky"

Diskutovali jsme základní charakteristiky testu – validitu a reliabilitu.
Pro diskuzi validity sloužily podklady fiktivních testů viz v MS Teams - Složka Didaktické testy> seminar 26_11_ukoly.
Pro kritiku testování v hodnocení školního výkonu viz text kritika testu.pdf
Prezentace Didaktické testy – základní charakteristiky a doporučená literatura v MS Teams - Složka Didaktické testy.

Seminář 10.12. Souhrnný přehled
Téma "Didaktické testy - základní charakteristiky&mezinárodní šetření"

Ukázali jsme si dvě konkrétní metody výpočtu reliability Kuder-Richardsonův vzorec a split half reliabilitu. V MS Teams jsou k dispozici konkrétní příklady v MS Excel. Složka Didaktické testy>reliabilita. Ke stažení je excel. soubor pro automatický výpočet reliability různými možnostmi.
Diskutovali jsme možnosti posouzení validity.
Ukázali a diskutovali jsme si obtížnost a citlivost položek. Konkrétní příklad výpočtů v excel. souboru je v MS Teams složka Didaktické testy.

Prošli jsme posuzovací archy pro učitele zaměřené na výběr autentických evalučních úloh a didaktického testu. Nástroj v rámci projektu Cesta ke kvalitě Jany Strakové a Petra Suchomela.

Stručně jsme charakterizovali mezinárodní výzkumy PISA a TIMSS.
Na příkladě zprávy o výsledcích šetření matematické gramotnosti PISA 2003 jsme ilustrovali typické výstupy tzv. large scale assements. Zpráva je v MS Teams - Složka Didaktické testy>mezinárodní šetření nebo ke stažení.
Prezentace Didaktické testy – mezinárodní šetření v MS Teams - Složka Didaktické testy>mezinárodní šetření.
Zadala jsem podmínky zápočtu .

Seminář 17.12. Souhrnný přehled
Téma "Didaktické testy - využití metody oční kamery pro analýzu procesu řešení úloh s výběrem odpovědi"

Prezentace Didaktické testy – oční kamera je v MS Teams - Složka Didaktické testy.
K tématu Didaktické testy také doporučuji studijní text Vybrané kapitoly z Didaktiky fyziky v úvodu této stránky.

Seminář 7. 1. Souhrnný přehled

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule
Aktualizováno: 17. 10. 2013