Future plans: What next?

Další plány

The project outcomes gave us feeling that this way is suitable. So, we have continued in improving the current computer tools and tasks and developing new ones. There are some of ours goal which are in progress now.

Výsledky pilotního testování nás přesvědčily, že tento postup je přínosný, proto bychom chtěli nadále pokračovat ve vylepšování stávajících a vývoji nových programů a úkolů. Na některých z následujících bodů se již pracuje.

Pokud máte jakékoli náměty pro rozvoj tohoto projektu, připomínky či návrhy na vylepšení stavajícího stavu, budeme velmi rádi, pokud nám napíšete.

Widening the target group

Rozšíření cílové skupiny

The activities and programs were aimed at university students. However, some basic parts of quantum mechanics are part of middle school curricula and middle school students (and even teachers) often lack the imagination of orbitals. So we are transforming some tasks to this level and preparing suitable way how to use these tools in the middle school.

Současné aktivity a programy jsou určeny pro vysokoškolské studenty. Atomové orbitaly se ale učí i na středních školách. Středoškolští studenti i někteří učitelé mají o jejich tvarech špatnou představu a učitelům (dle jejich reakcí) chybí nástroj, kterým by mohli toto téma studentům názorně přiblížit. Rádi bychom našli způsob, jak připravené věci využívat i na této nižší úrovni.

Extending the topic

Rozšíření tématu

We would like to continue the development of programs and activities and cover the topic further. Some of the ideas are:

Rádi bychom pokračovali ve vývoji dalších programů a úkolů, abychom pokryli i navazující témata. Další možné směry jsou:

  • to add radial density of probability to the graphs and create an activity that would help students understand the difference between density of probability at a given radius and the radial density
  • to make a program enabling students to create and observe combinations of stationary states (real combinations, hybridization) and make a few steps towards quantum theory of chemical bond
  • to show the time development of combined states
  • přidat radiální hustotu pravděpodobnosti a připravit aktivity, které by studentům názorně ukázali její rozdíl od radiální části hustoty pravděpodobnosti
  • vytvořit program, který by zobrazil kombinace různých stacionárních stavů (speciálně např. realné kombinace, hybridní stavy, ...) a pokračovat směrem ke kvantové teorii chemické vazby
  • zobrazit časový vývoj nestacionárních („kombinovaných”) stavů, modelovat přechody mezi stavy

However, these goals demand further study and maybe even the change of platform (Use of Mathematica or Java instead of LabVIEW).

Nicméně tyto cíle vyžadují poměrně rozsáhlé další studium a také je možné, že dojde ke změně vývojového prostředí.

Aktualizace: 27. 8. 2006

Last update: 27. 8. 2006

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict