KDF MFF UK: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na osobních stránkách:

Doktorské studium

V letech 2010-2015 jsem byla studentkou doktorského studia na Katedře didaktiky fyziky MFF UK. Tématem mé práce byly Kvantitativní fyzikální úlohy, takže jsem se v rámci studia zabývala výzkumem v oblasti řešení fyzikálních úloh na středních školách. Výsledky výzkumu, který zjišťoval, jaké strategie používají žáci při řešení fyzikálních úloh, byly publikovány v časopise Scientia in educatione (2013, článek je v angličtině).

Kromě toho jsem připravil aktivity do výuky fyziky, jejichž cílem je zlepšit dovednosti žáků řešit fyzikální úlohy.

Moji disertační práci můžete nalézt zde (práce je v anglickém jazyce).

Abstrakt práce

Disertační práce se zabývá řešením úloh ve fyzice, zvláště postoji žáků k řešení kvantitativních fyzikálních úloh a různými metodami pomáhajícími rozvíjet schopnosti studentů v této oblasti. Práce obsahuje stručný přehled teoretických principů řešení úloh ve fyzice s důrazem na rozdíl mezi řešiteli experty a začátečníky. Dále je v práci popsán dotazníkový výzkum, který studoval pohled středoškolských studentů a učitelů na řešení fyzikálních úloh. Velká část práce je věnována vývoji a ověřování sedmi výukových aktivit vhodných pro středoškolské studenty. Tyto aktivity se zaměřují na zlepšení vybraných dovedností, které by studenti měli ovládat při řešení kvantitativních fyzikálních úloh. Vytvořená sada aktivit obsahuje metodické materiály, pracovní listy a jejich řešení. Všechny aktivity byly ověřeny v praxi a jejich použitelnost byla posuzována středoškolskými učiteli fyziky v případové studii. Výsledky dotazníkového výzkumu, vytvořené aktivity a závěry z ověřování aktivit jsou v práci podrobně popsány. K práci jsou přiloženy všechny vytvořené materiály v českém i anglickém jazyce.

Řešení projektu GAUK

Tvorba disertační práce byla podpořena řešením projektu GAUK s názvem Analýza výukových metod rozvíjejících schopnost řešit kvantitativní fyzikální úlohy a výzkum jejich praktického přínosu metodou případových studií.

Projekt byl zaměřen na výukové metody zabývající se schopností řešit kvantitativní fyzikální úlohy a jejich konkrétní možný přínos v podmínkách české vzdělávací soustavy.

http://kdf.mff.cuni.cz/~snetinova
Aktualizováno: 15. 10. 2016