Projekt Heuréka

english
version
english version


Projekt HeurékaO projektu

O projektu

Heuréka je ryze český projekt, který se úspěšně rozvíjí již více než desetiletí. Vznikl v roce 1991 „zdola“, z iniciativy několika kantorů, které nebavilo učit fyziku jen s křídou a tabulí. V posledních několika letech k sobě přitáhl zájem řady dalších lidí a výrazně se rozrůstá.

Přednáška Ireny Dvořákové o projektu Heuréka: Heuréka (nejen) pro učitele fyziky.

Rozhovor s Irenou Dvořákovou pro Český rozhlas o projektu Heuréka: Heuréka! Ta fyzika je ale bezvadná!.

Co je Heuréka?

 • Způsob výuky fyziky (převážně na základní škole, ale nejen tam), při němž fyzika není pro děti strašákem, ale pestrou krajinou, kterou je zajímavé zkoumat.
 • Řada seminářů pro učitele fyziky, na nichž jde nejen o odbornost a metodiku, ale i o setkávání, vzájemnou pomoc, spolupráci a budování mezilidských „sítí“ v nejširším slova smyslu.
 • Ryze český projekt, který se úspěšně rozvíjí již více než desetiletí. Vznikl v roce 1991 „zdola“, z iniciativy několika kantorů, které nebavilo učit fyziku jen s křídou a tabulí. V posledních několika letech k sobě přitáhl zájem řady dalších lidí a výrazně se rozrůstá.

Co přináší žákům?

 • Zajímavý způsob učení fyziky. Takový, který je baví, při kterém se sami podílejí na získávání nových poznatků, který však není na úkor kvality vědomostí (ale spíše naopak).
 • Trvalejší osvojení vědomostí a schopnost využívat je při řešení problémů. (Přitom nejde jen o vybrané poznatky, při výuce stihneme probrat veškerou předepsanou látku.)
 • Rozvoj nejen znalostí, ale i dovedností a postojů. Žáci se mimo jiné učí formulovat a obhajovat své názory, přijímají zodpovědnost za výsledky své práce.

Co přináší učitelům?

 • Větší uspokojení z práce se žáky. Tím, že učitel vidí zájem žáků, pracuje se mu se třídou mnohem lépe, než kdyby žáky fyzika nudila.
 • Možnost pravidelného a dlouhodobého setkávání se s kolegy, kteří se snaží učit podobným způsobem. Možnost konzultovat s nimi různé problémy a vyměňovat si zkušenosti.
 • Možnost rozvíjet své vlastní fyzikální vědomosti, řešit nestandardní úlohy – to vše v bezpečném prostředí, bez obav z posměchu při případné chybě.

Jak pracují žáci?

 • Učitel předkládá žákům problém (ve formě otázky, experimentu, apod.), nechá je diskutovat, navrhovat hypotézy k jeho řešení, ale také hledat cesty k ověření nebo vyvrácení hypotéz.
 • Žáci se přitom učí nebát se vyslovit svoje názory, nestydět se za chybu, kterou udělali sami, a současně i neposmívat se spolužákovi, kterému se něco nepodařilo. Kritériem pravdy je přitom v maximální možné míře nikoliv autorita učitele, ale realita.
 • Důležitou součástí výuky jsou i domácí úkoly. Ty jsou zásadně dobrovolné. Jejich obsahem je např. řešení problému, navržení vhodného experimentu, vyrobení nějakého přístroje, atd. Při řešení domácích úkolů děti mohou konzultovat problém s rodiči či prarodiči, takže se někdy stává, že celá rodina diskutuje o fyzikálním problému.

Jak pracují učitelé?

 • Na seminářích učitelé pracují velmi podobně jako děti ve třídě. V přátelském prostředí společně řešíme fyzikální, didaktické i pedagogické a psychologické problémy. Vyměňujeme si navzájem zkušenosti z práce s dětmi, setkáním se stejně naladěnými kolegy také všichni „dobíjíme baterky“.
 • Projekt Heuréka není určen jenom začínajícím učitelům. Inspirativní a zajímavý je i pro zkušené učitele, kteří mají možnost při setkávání s kolegy či pracovníky katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK rozvíjet své myšlenky a nápady.
 • Do projektu jsou zapojeni i budoucí učitelé – studenti učitelství fyziky na MFF UK. Jejich kontakt z kolegy z praxe je přínosný pro obě strany.

Co je za námi?

 • Uspořádali jsme několik desítek víkendových seminářů pro zkušenější učitele, v červnu 2006 byl ukončen druhý běh dvouletého kurzu víkendových seminářů pro nové zájemce, další běh se zvolna překulil do své druhé poloviny.Od šk. roku 2006/07 byl zahájen již třetí běh dvouletého kurzu seminářů pro studenty učitelství MFF UK, který se koná zpravidla ve večerních hodinách na fakultě. Od podzimu roku 2007 začnou probíhat semináře pro začátečníky i v Bratislavě.
 • V září 2006 se konal již pátý velký seminář Heuréky na Jiráskově gymnáziu v Náchodě, který probíhal formou pracovních dílen a kterého se kromě více než 70 účastníků z celé ČR i ze Slovenska a celá řada účastníků ze zahraničí. V roce 2007 se konal podobný seminář v Kyjově.
 • Vzhledem k nárůstu počtu zúčastněných vznikly na podzim 2004 regionální semináře Heuréky pro zkušené účastníky.
 • O projektu jsme referovali na národních i na mezinárodních konferencích věnovaných fyzikálnímu vzdělávání.
 • Od roku 2003 pravidelně pořádáme prázdninové výjezdy do zahraničí nejen za fyzikou (např. zájezd do Střediska částicové a jaderné fyziky (CERN) v Ženevě, zájezd do DESY laboratoře v Hamburgu a House of Science ve Stockholmu, do Itálie a Francie. Poslední prázdniny jsme navštívili Anglii.
 • Koncem roku 2007 získala Irena Koudelková za rozvoj učitelských aktivit v projektu Heuréka prestižní ocenění za významný čin v popularizaci fyziky od České fyzikální společnosti (sekce JČMF).

Co nabízíme?

 • Všem zájemcům nabízíme možnost setkávání s kolegy, výměnu zkušeností, diskuse nad fyzikálními i didaktickými problémy. V listopadu 2006 je zahajován další běh seminářů pro nové účastníky.
 • Účastníci seminářů dostávají mnoho metodických materiálů, sbírku úloh, náměty na laboratorní práce, apod. Všechny tyto materiály mohou použít při přípravě vlastních vyučovacích hodin.

Co za to?

 • Všechny semináře jsou pro účastníky zdarma. Vyžadujeme ale ochotu přemýšlet o fyzice, o dětech a občas i o sobě, aktivní práci, zájem o věc.
 • Kde získat další informace? Na těchto stránkách! Pokračujte třeba do sekce semináře nebo nás kontaktujte.Více se o projektu můžete také dočíst v sekci Články a materiály.

Irena Dvořáková (Koudelková)


nahoru | titulní strana | kontakty | mapa webu | vytisknout

©2004-2021 Stanislav Gottwald a Leoš Dvořák. Design a kód Petr Sobotka. Aktualizace této strany 30. 12. 2016