English flag
Vyhledat English flag
Motor control Small gear Big gear Motor axle
Přístupů na web za
hodinu: 12
den: 292
týden: 1982
měsíc: 7111
O projektu

Heuréka je ryze český projekt, který se úspěšně rozvíjí již více než desetiletí. Vznikl v roce 1991 „zdola“, z iniciativy několika kantorů, které nebavilo učit fyziku jen s křídou a tabulí. V průběhu let k sobě přitáhl zájem řady dalších lidí, výrazně se rozrostl a dále rozrůstá.

Rozhovor s Irenou Dvořákovou pro Český rozhlas o projektu Heuréka: Heuréka! Ta fyzika je ale bezvadná!.

Rozhovor s Irenou Dvořákovou pro Vědárnu: Svět se vyvíjí velmi rychle, proto je klíčové učit děti přemýšlet a řešit problémy.


Co je Heuréka?
 • Způsob výuky fyziky (převážně na základní škole, ale nejen tam), při němž fyzika není pro děti strašákem, ale pestrou krajinou, kterou je zajímavé zkoumat.
 • Řada seminářů pro učitele fyziky, na nichž jde nejen o odbornost a metodiku, ale i o setkávání, vzájemnou pomoc, spolupráci a budování mezilidských „sítí“ v nejširším slova smyslu.
 • Ryze český projekt, který se úspěšně rozvíjí již několik desetiletí. Vznikl v roce 1991 „zdola“, z iniciativy několika kantorů, které nebavilo učit fyziku jen s křídou a tabulí. V posledních několika letech k sobě přitáhl zájem řady dalších lidí a výrazně se rozrůstá.
Co přináší žákům?
 • Zajímavý způsob učení fyziky. Takový, který je baví, při kterém se sami podílejí na získávání nových poznatků, který však není na úkor kvality vědomostí (ale spíše naopak).
 • Trvalejší osvojení vědomostí a schopnost využívat je při řešení problémů. (Přitom nejde jen o vybrané poznatky, při výuce stihneme probrat veškerou předepsanou látku.)
 • Rozvoj nejen znalostí, ale i dovedností a postojů. Žáci se mimo jiné učí formulovat a obhajovat své názory, přijímají zodpovědnost za výsledky své práce.
Co přináší učitelům?
 • Větší uspokojení z práce se žáky. Tím, že učitel vidí zájem žáků, pracuje se mu se třídou mnohem lépe, než kdyby žáky fyzika nudila.
 • Možnost pravidelného a dlouhodobého setkávání se s kolegy, kteří se snaží učit podobným způsobem. Možnost konzultovat s nimi různé problémy a vyměňovat si zkušenosti.
 • Možnost rozvíjet své vlastní fyzikální vědomosti, řešit nestandardní úlohy – to vše v bezpečném prostředí, bez obav z posměchu při případné chybě.

Jak pracují žáci?
 • Učitel předkládá žákům problém (ve formě otázky, experimentu, apod.), nechá je diskutovat, navrhovat hypotézy k jeho řešení, ale také hledat cesty k ověření nebo vyvrácení hypotéz.
 • Žáci se přitom učí nebát se vyslovit svoje názory, nestydět se za chybu, kterou udělali sami, a současně i neposmívat se spolužákovi, kterému se něco nepodařilo. Kritériem pravdy je přitom v maximální možné míře nikoliv autorita učitele, ale realita.
 • Důležitou součástí výuky jsou i domácí úkoly. Ty jsou zásadně dobrovolné. Jejich obsahem je např. řešení problému, navržení vhodného experimentu, vyrobení nějakého přístroje, atd. Při řešení domácích úkolů děti mohou konzultovat problém s rodiči či prarodiči, takže se někdy stává, že celá rodina diskutuje o fyzikálním problému.
Jak pracují učitelé?
 • Na seminářích učitelé pracují velmi podobně jako děti ve třídě. V přátelském prostředí společně řešíme fyzikální, didaktické i pedagogické a psychologické problémy. Vyměňujeme si navzájem zkušenosti z práce s dětmi, setkáním se stejně naladěnými kolegy také všichni „dobíjíme baterky“.
 • Projekt Heuréka není určen jenom začínajícím učitelům. Inspirativní a zajímavý je i pro zkušené učitele, kteří mají možnost při setkávání s kolegy či pracovníky Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK rozvíjet své myšlenky a nápady.
 • Do projektu jsou zapojeni i budoucí učitelé – studenti učitelství fyziky na MFF UK. Jejich kontakt z kolegy z praxe je přínosný pro obě strany.
Co je za námi?
 • V září 2022 byl zahájen již jedenáctý dvouletý kurz seminářů pro nové zájemce na ZŠ Červený vrch, ve školním roce 2022/23 pokračuje čtvrtý běh paralelního běhu seminářů na G Špitálská. Pravidelně se otevírá čtyřsemestrální kurz volitelných seminářů Heuréky pro studenty učitelství MFF UK.
 • V září 2022 se konala již dvacátá konference Dílny Heuréky, tentokrát na gymnáziu Olomouc - Hejčín. Stejně jako v předchozích letech probíhala formou pracovních dílen (celkem bylo připraveno 25 dílen) a zúčastnilo se více než 120 účastníků z celé ČR i ze Slovenska. 
 • Zhruba dvakrát za rok se setkávají účastníci z Moravy a Slovenska na svém regionálním semináři. 
 • O projektu jsme referovali na národních i na mezinárodních konferencích věnovaných fyzikálnímu vzdělávání. Heuréka byla tématem i zvané přednášky Ireny Dvořákové na konferenci ICPE-EPEC 2013 v Praze.
 • V letech 2003-2007 jsme pořádali prázdninové výjezdy do zahraničí nejen za fyzikou (např. zájezd do Střediska částicové a jaderné fyziky (CERN) v Ženevě, zájezd do DESY laboratoře v Hamburgu a House of Science ve Stockholmu, do Itálie na (tehdy ještě nedokončené) LIGO, do Francie a Anglie. V roce 2019 vyjela skupina učitelů z Heuréky do budované laboratoře ITER. V létě 2023 se uskuteční podobný zájezd, tentokrát spojený i s návštěvou CERNu.
 • Již několikrát získala Heuréka ocenění za významný čin v popularizaci fyziky od České fyzikální společnosti (sekce JČMF).
 • Učitelé z Heuréky se umísťují mezi finalisty v soutěži Global Teachers Prize, Zlatý Ámos či Ceny Albertus.
 • Na konferenci GIREP-EPEC, která se konala 6. – 10. července 2015 ve Wroclawi, převzala Irena Dvořáková cenu Secondary Teaching Award za přínos výuce fyziky na základních a středních školách.
Co nabízíme?
 • Všem zájemcům nabízíme možnost setkávání s kolegy, výměnu zkušeností, diskuse nad fyzikálními i didaktickými problémy. Každoročně je zahajován další běh seminářů pro nové účastníky.
 • Účastníci seminářů dostávají mnoho metodických materiálů, sbírku úloh, náměty na laboratorní práce, apod. Všechny tyto materiály mohou použít při přípravě vlastních vyučovacích hodin.
Co za to?
 • Všechny semináře jsou pro účastníky zdarma. Vyžadujeme ale ochotu přemýšlet o fyzice, o dětech a občas i o sobě, aktivní práci, zájem o věc.
 • Kde získat další informace? Na těchto stránkách! Pokračujte třeba do sekce Semináře nebo nás kontaktujte. Více se o projektu můžete také dočíst v sekci Co jsme o Heuréce napsali.
Co se ještě podařilo?


 • Díky rozsáhlé komunitě aktivních učitelů kolem projektu Heuréka mohla vzniknout regionální centra projektu Elixír do škol.

Historie:

 • Elixír do škol byl jedním z původních projektů Nadace Depositum Bonum, která byla založena 14. 8. 2012 Českou spořitelnou, aby pečovala o mimořádný výnos z anonymních vkladních knížek. Při přípravě projektu na jaře 2013 jsme přemýšleli, co učitelé nejvíce potřebují, v čem bychom jim mohli pomoci. Uvědomili jsme si, že to, co podle našeho názoru nejvíce v českém školství chybí, je možnost sdílet zkušenosti a problémy, setkávat se v příjemném a bezpečném prostředí s kolegy, prostě nebýt na všechno sám.
 • Požádali jsme tedy zkušené učitele Heuréky v regionech, zda by byli ochotni spoluvytvářet nějakou platformu podporující co největší množství učitelů fyziky prostřednictvím prostoru pro společná setkání, jež nabízejí inspiraci a nápady pro výuku, možnost společného sdílení a také možnost vypůjčit si moderní pomůcky. Mnozí kolegové souhlasili, a tak v září 2013 vznikla na 15 místech po celé České republice regionální centra. Vedoucí regionálních center, což byli učitelé základních škol a víceletých gymnázií, začali pořádat jednou za měsíc v odpoledních hodinách dvouhodinová setkání s dalšími učiteli fyziky, na kterých nabízeli inspirativní nápady pro výuku fyziku a vytvářeli prostor pro společnou diskusi o výuce. V centru si také učitelé mohli zapůjčit některé pomůcky (např. digitální teploměr, digitální mikroskop, sondy pro měření s počítačem, model parního stroje), které školy potřebují v průběhu roku jen zřídka, tedy nemá smysl je kupovat do každé školy, nebo které by si jednotlivé školy nemohly dovolit. Celková hodnota pomůcek v každém centru byla přibližně 45 tisíc Kč. Vedoucí jednotlivých center měli svobodu ve vytváření programu každého setkání – program připravovali na základě poptávky učitelů navštěvujících centra a svých vlastních zkušeností. Postupně se do programu center snažili zapojovat i další učitele. Projekt tak vznikl zespoda a odpovídal na skutečné potřeby učitelů. 

Současnost:

 • Postupně se Nadace Depositum Bonum sloučila s Nadací České spořitelny, Elixír je zapsaným ústavem (stále podporovaným NČS), kromě fyzikálních center jsou jeho součástí i centra zaměřená na digitální technologie, na podzim 2022 zahájila svoji činnost centra chemická. Center je v současné době (únor 2023) již 50, základní principy – dobrovolnost, aktivita a přátelské vztahy mezi účastníky v nich zůstávají i nadále.

Aktivity Elixíru i Heuréky se dále propojují.
Na základě ohlasů účastníků i díky osobním kontaktům víme, že aktivity Heuréky i Elixíru do škol učitelům skutečně pomáhají a že mají konkrétní pozitivní dopady do jejich výuky. 

Irena Dvořáková