změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, počínaje březnem 2022 nemusí být tyto stránky aktuální. IFL přechází na nové webové stránky v jednotném designu MFF UK.

Interaktivní fyzikální laboratoř


Experimentální celky

Aktuálně nabízí IFL celkem devět tematických celků. Níže jsou uvedeny základní informace o každém z nich.

1. Elektrostatika

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: elektrický náboj, elektrické pole, deskový kondenzátor, intenzita a potenciál elektrického pole, elektrické napětí, kapacita vodiče.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 4 stanoviště.

Stanoviště:

2. Kmitání a mechanika tuhého tělesa

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: kmitání, perioda a frekvence, moment setrvačnosti, torze, torzní kyvadlo, direkční moment, vlastní frekvence, rezonanční křivka.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 2 až 3 stanoviště.

Stanoviště:

3. Kvantování v mikrosvětě

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: kvantování energie záření, energetické hladiny v atomech, fotoelektrický jev, rentgenové záření, Planckova konstanta.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 2 až 3 stanoviště. Primárně toto téma doporučujeme zájemcům o fyziku – seminaristům.

Stanoviště:

4. Magnetické pole solenoidu

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: magnetické pole vodiče s proudem, magnetické pole solenoidu, magnetická indukce, teslametr, magnetické vlastnosti látek.

Koncept tohoto tématu se poněkud odlišuje od témat ostatních – studenti experimentují celkem ve třech blocích, přičemž první dva bloky jsou pro všechny experimentující skupiny shodné:

Blok 1 je čistě kvalitativním zkoumáním faktorů, které ovlivňují velikost magnetického pole cívky; studenty přitom vede webová stránka Magnetické pole v IFL kvalitativně.

Blok 2 představuje kvantitativní proměření, jak závisí magnetická indukce na proudu cívkou, délce cívky a počtu jejích závitů.

Blok 3 se skládá ze čtyř stanovišť, každá experimentující skupina se nyní věnuje již jen jednomu z nich. Jsou to:

5. Rotující soustavy

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: pohyb po kružnici, perioda, frekvence, úhlová rychlost, dostředivá síla.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 3 stanoviště.

Stanoviště:

6. Optika

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: světlo, zákon odrazu, zákon lomu, totální odraz, polarizace světla, interference a difrakce světla.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 2 až 3 stanoviště.

Stanoviště:

7. Termodynamika I – kvantitativní pojetí

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: ideální plyn, izotermický a izochorický děj, Boyleův-Mariottův a Charlesův zákon, tepelná a měrná tepelná kapacita.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 3 až 4 stanoviště.

Stanoviště:

8. Termodynamika II – kvalitativní pojetí

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: vedení tepla, tepelná vodivost, termografické zobrazování, termovizní kamera, teplota tání, chladicí efekt při vypařování, rychlost vypařování.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 3-4 stanoviště.

Stanoviště:

9. Vrhy

STÁHNOUT MATERIÁLY K TOMUTO CELKU

Klíčové pojmy: tíhové pole Země, tíhové zrychlení, volný pád, vrh vodorovný, vrh šikmý vzhůru, videoanalýza, grafické znázornění naměřené závislosti.

V rámci tohoto celku studenti během jedné návštěvy IFL obvykle stihnou projít 3 stanoviště.

Stanoviště:


http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:26. 10. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.