Katedra didaktiky fyziky Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

tel.: 951 552 409, email: leos.dvorakzavináčmff.cuni.cz


Fotografie je ze záznamu online přednášky Mechanika pro 1. ročník Bc studia programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání z října 2020.

Vzdělání

Profesionální zaměření

se vyvíjelo od obecné teorie relativity (zvláště problematiky perturbací černých děr)
přes počítače ve výuce fyziky (zejména počítačové modelování a simulace ve výuce fyziky)
k fyzikálnímu vzdělávání (obecně)

V posledních letech se zvlášť zajímám o:
V této souvislosti za nejdůležitější otázku, k jejímuž řešení jsem se snažil a snažím přispívat, považuji:
    Jak zlepšit fyzikální vzdělávání?  (Zejména vzdělávání učitelů, ale nejen to.)

A k tomu, co v tom (a v lecčems jiném) může jedinec udělat, mi připadá výstižný citát přisuzovaný Konfuciovi:
   „Je lepší zapálit alespoň malou svíčku,
    než proklínat temnotu.

Průběh zaměstnání

Celá má profesní dráha je spjata s Matematicko-fyzikální fakultou UK:

1975-1978: aspirant na Katedře matematické fyziky
1978-1986: odborný asistent na Katedře didaktiky fyziky
1986-1997: odborný asistent a lektor na Katedře teoretické fyziky
1997-1999: docent na Katedře didaktiky fyziky
1999-2007: vedoucí Katedry didaktiky fyziky
2008-2012: zástupce vedoucího Katedry didaktiky fyziky
2012-2015 docent na Katedře didaktiky fyziky
2016-2019: vedoucí Katedry didaktiky fyziky
2020 (do září): zástupce vedoucího Katedry didaktiky fyziky
od 1.10.2020: docent na Katedře didaktiky fyziky (na částečný úvazek, aktuálně 0,5)

Výuka

Přednášky a semináře


NFUF101 Mechanika

NFUF103 Elektřina a magnetismus

NFUF202 Teoretická mechanika

NFUF304 Speciální teorie relativity

NFUF503 Fyzikální obraz světa (část předmětu)

NFUF805 Elektřina a magnetizmus krok za krokem

NFUF821 Udělejte si sami: jednoduché fyzikální pomůcky

Studijní texty


Mechanika (NFUF101)

Elektřina a magnetismus (NFUF103)

Teoretická mechanika (NFUF202)

Teorie relativity (NUFY097)

Fyzikální obraz světa (NUFY023, má část přednášky)

Všechny uvedené materiály jsou ve formátu pdf, volně dostupné a jsou postupně doplňovány.

Další aktivity

Aktivity zaměřené na studenty a učitele

1973 - polovina 80.let:

vedení kroužku fyziky pro středoškoláky
(později přešlo na mladší kolegy a studenty)

1987:  

iniciátor Fyzikálního korespondenčního semináře pro středoškoláky
(s D. Vokrouhlickým; po několika letech organizaci FKS také převzali mladší kolegové)

1988-1992:  

vývoj výpočetního a modelovacího systému Famulus
(s T. Ledvinkou a M. Sobotkou; Famulus byl oceněn dvěma "Křišťálovými disky" na výstavě INVEX Computer '91)

1980’s – 2003:  

organizace Letního MF tábora pro středoškoláky.
(Nejprve jen vedení odborného programu, v letech 1999-2003 jsem byl hlavním vedoucím tábora. Pak vedení opět přešlo na mladší generaci, která tábor dál úspěšně rozvíjí.)

1997-2015:  

organizace Jarního soustředění pro budoucí učitele fyziky.
(Nejprve s I. Koudelkovou, pak se Z. Koupilovou a dalšími. V tradici pokračují a soustředění dále rozvíjejí mladší kolegové Z. KOupilová a P. Kácovský.)

od r. 1999:  

účast na neformálním projektu Heuréka
(z malého projektu pro skupinku lidí založeného v r.1992 I. Koudelkovou a B. Bílým se po roce 2000 rozvinul projekt zahrnující řadu víkendových seminářů pro učitele, konferenci s mezinárodní účastí a další aktivity)

od r. 2013:  

účast na rozvoji a aktivitách Elixíru do škol

Projekty

2005-2006:  

koordinátor rozvojového projektu „Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na UK v Praze“

2005-2007:  

koordinátor celouniverzitního projektu „Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze“ podporovaného ESF v rámci programu JPD3

2006-2008:  

hlavní řešitel fakultního projektu „Další vzdělávání učitelů fyziky a matematiky podporující rozvoj aktivizujících metod výuky“ podporovaného ESF v rámci programu OPRLZ

2006-2008:  

hlavní řešitel fakultního projektu „Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol“ řešeného v rámci Národního programu výzkumu II

2009-2012:  

hlavní řešitel (za českou stranu) bilaterálního projektu s University of Ljubljana

2010-2012:  

hlavní řešitel za MFF projektu PřFUK a MFF „Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi“ (v rámci OPPA)

2010-2014:  

hlavní řešitel za ČR projektu „ESTABLISH“ (European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools and Home) v rámci FP7

2018-2022:  

„senior“, poté "další pracovník" za fyziku v projektu UK UNCE/HUM/024 Centrum didaktického výzkumu v přírodních vědách, matematice a jejich mezioborových souvislostech

Členství ve vědeckých společnostech a redakčních radách

Organizace konferencí

Zvané přednášky

Vybrané publikace

Plné texty ev. rukopisy novějších publikací jsou k dispozici na zvláštní stránce.

Starší publikace:

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. I. General solutions and the fields of some special sources near a Schwarzschild black hole. Czech.J.Phys.B27 (1977), 127-147.

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. II. General solutions and the fields of some special sources near the Kerr black hole. Gen.Rel.Grav.7 (1976), 959-983.

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. III. General solutions and the fields of some special sources near the Reissner-Nordström black hole. Phys.Rev. D22 (1980), 2933-2940.

Dvořák L.: Obecná teorie relativity a moderní fyzikální obraz vesmíru.  skriptum, SPN, Prague 1984, 412 s.

Dvořák L.: Famulus 3.5. Příručka uživatele. Computer Equipment, Praha 1992, 310 s

Dvořák L.: Famulus 3.1: Výukové programy I. Modely. Computer Equipment, Praha 1992, 181 s.

Další manuály k systému Famulus /s M. Sobotkou a T. Ledvinkou/; celkový rozsah manuálů přes tisíc stran

Dvořák L., Houfková J.: Physics Web for Everybody. In: Proceedings of the International Conference CBLIS 01, Brno 2001, Ed. Chapman G.M., Pedag.Faculty of Univ.of Ostrava, 2001, E5 (8p.)

Dvořák L.: Hands- and Minds-on Physics for All. In: Proceedings of the conference GIREP 2004, Ostrava, Ed.: Mechlová E., Univ. of Ostrava, Ostrava, 2004, p. 211-212.

Koudelková I., Dvořák L.: Heureka: Hands- and Minds-on Physics at School. In: Proceedings of the conference GIREP 2004, Ostrava, Ed.: Mechlová E., Univ. of Ostrava, Ostrava, 2004, p. 209-210.

Dvořák L.: Informal Physics Education and Teachers' Training Some Examples and Experiences. In: GIREP book of Selected contributions of the Third International GIREP Seminar 2005, Ed. G. Planinšič, Univ.of Ljubljana, Ljubljana 2006, p. 86-95.

Koupil J., Dvořák L.: Digital recordings and analysis of physical experiments. In: GIREP book of Selected contributions of the Third International GIREP Seminar 2005, Ed. G. Planinšič, Univ.of Ljubljana, Ljubljana 2006, p. 196-201.

Dvořák, L.: Další profesní vzdělávání na UK: mozaika v pohybu. In: Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze, PedF UK, Praha, 2005, s. 5-13.

Dvořák L.: Pružné kyvadlo: od teoretické mechaniky k pokusům a zase zpátky. In: Pokroky matematiky fyziky a astronomie, roč. 51, č. 4, 2006, s. 312-327.

Dvořák L.: Klíčové kompetence nejsou posvátná kráva – a přesto nejsou k zahození. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. (Rámcové vzdělávací programy.) Západočeská univerzita, Plzeň, 2007, s. 39-54.

Dvořák L.: Jak (ne)učit o silách je trochu složitější problém. (Krátký komentář k článku L. Převrátila. In: Pokroky matematiky fyziky a astronomie, roč. 53, č. 3, 2008, s. 251-252.

Drozd Z., Dvořák L., Svoboda E., Němec L.: Světlo a zvuk. DVD k učivu optiky a akustiky na střední škole. Učební pomůcka v rámci projektu AV ČR „Otevřená věda regionům“. Praha: Akademie věd ČR, 2008.

Dvořák L., Dvořáková I., Kekule M., Kolářová R., Mandíková D., Pöschl R., Svoboda E., Žák V.: Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. Matfyzpress, Praha, 2008, 163 s.

Dvořák L.: Labs outside labs: miniprojects at a spring camp for future physics teachers. In:European Journal of Physics 28, No. 3, 2007, p. S95-S104.

Koupil J. Dvořák L.: Which side up? Falling bread revisited. In: Proceedings of GIREP 2006. AMSTEL Institute, University of Amsterdam, Amsterdam, 2008, p. 794-799.

Dvořák L.: Why a simple school model of AC generator does not produce sinusoidal voltage? (From false concepts to modeling and multipole expansion.) In: Proceedings of GIREP 2006 Conference, AMSTEL Institute, University of Amsterdam, Amsterdam, 2008, p. 770-775.

Dvořák L.: A do-it-yourself optical bench. The Physics Teacher 49 (October 2011), p. 452-455.

Dvořák L., Dvořáková I., Koudelková V.: Fyzika: Aktivně, aktuálně a s aplikacemi. P3K, Praha 2012, 72 s.

Dvořák L: Low-cost electrostatic experiments Latin American Journal of Physics Education, Volume 6, Suppl. I, August 2012, p.153-158

Dvorak L.: Simple quantitative electrostatic experiments for teachers and students. In: Teaching and Learning Physics Today: Challenges? Benefits? Proceedings of selected papers of the GIREP-ICPE-MPTL 2010. Eds: W. Kaminski, M Michelini. Università degli Studi di Udine. 2014 p. 355-361.

Dvořák L: Bipolar transistors can detect charge in electrostatic experiments Phys. Educ. 47 (2012), 434-438

Dvořák L.: Semiconductors at Work. In: ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings. Eds: L. Dvořák,V. Koudelková. Charles University, MATFYZPRESS, Prague, 2014. p. 818-825.

Vybrané články a příspěvky z posledních let:

Dvořák L., Kekule M., Žák V.: Didaktika fyziky včera, dnes a zítra. Kapitola v monografii Stuchlíková I., Janík T. et al.: Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. MU Brno, 2015, s. 123-157.

Koudelkova V., Dvorak L.: High school students’ misconceptions in electricity and magnetism and some experiments that can help students to reduce them. Il Nuovo Cimento 38 C (2015) 101

Dvořák L.: Didaktika fyziky a její postavení na vysokých školách v ČR – úvod do diskuse. In: Sborník z konference: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8. ZČU Plzeň 2018. s. 29-35

Dvořák L. a kol. (30 autorů): K problematice fyzikálního vzdělávání na ZŠ a SŠ v ČR před revizemi RVP. Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů. NÚV a FPS JČMF Praha, 2018. 87 s.

Dvořáková I., Dvořák L.: Electricity and magnetism step by step and optics step by step: optional special labs in first year of pre-service teacher training. Journal of Physics Conf. Series 1076 (2018) 012003.

Dvořák L., Kamarádová Z.: Udělejte si sami: jednoduché aplikace polovodičů (nejen) pro ZŠ.> Matematika – fyzika – informatika 28 (1) 2019, s.55-6.

Dvořák L.: Polovodiče prakticky: Začínáme s LED.> Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, 43 s.

Dvořák L.: Magnets and magnetic field around them: what can we learn from simple experiments. In: IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1286 (2019) 012005.

Dvořák L., Dvořáková I., Koudelková V.: Views of Physics Teachers Concerning Possible Reform of Framework Educational Programs in the Czech Republic.> In: AIP Conference Proceedings 2152, (2019); DIDFYZ 2019, 020001

Dvorak L.: Simple Experiments in Physics Teaching and Learning: Do They Have Any Perspectives? In: Upgrading Physics Education to Meet the Needs of Society. M. Pietrocola (Ed.): Springer, Nature Switzerland AG, 2019, p. 99-124.

Dvořák L.: Jak provokovat, když dostanete úlohu o pádu železné a dřevěné koule I, II a III. Rozhledy matematicko-fyzikální. roč. 96 (2021), č.2, 57-67; č.3, 59-68; č.4 34-44.

Dvořák L., Rotter M.: Kilogram, Kibblovy váhy a jak je přiblížit studentům.> Čs.čas.fyz. 72 (2022), č.1, 21-26

Dvořák L., Dvořáková I., Houfková J., Koudelková V.: Experiments and inquiry-based learning in online in-service physics teacher training.> In: AIP Conference Proceedings 2458, 030006 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0078890

Ian Bearden, Leoš Dvořák and Gorazd Planinšič: Work Group 2 Position Paper: Experiments and Laboratory Work in Teacher Education. J. Phys.: Conf. Ser. 2297 (2022) 012008

Zájmy a záliby

Knihy: sci-fi, některá fantasy (např. Terry Pratchett), ale i klasičtější literární žánry a populárně vědecká literatura.

Občas amatérská elektronika - ale teď už hodně zřídka a „bastlíř“ jsem opravdu zcela amatérský, a rozhodně v mém případě jde jen o analogovou techniku a o nízké frekvence.

Hudba: pasivně, a to různá, např. J. S. Bach, Mike Oldfield, leccos od Jarka Nohavicy, Leonarda Cohena atd. atd. (Zná např. ještě někdo staré Collegium Musicum s Marianem Vargou? Taková Suita po tísíc a jednej noci...)

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno: 3. 2. 2023
V případě problémů se obraťte na Webmastera.