Katedra didaktiky fyziky RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.

RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.

(dříve Koudelková)

tel.: 221 912 412, email: irena.dvorakovazavináčmff.cuni.cz

Odborné zaměření

Lektorka na Katedře didaktiky fyziky MFF UK (poloviční úvazek), učitelka matematiky a fyziky na ZŠ a MŠ Červený Vrch, Alžírská 680, 160 00 Praha 6

Spoluautorka a v současné době vedoucí projektu heuristické výuky fyziky Heuréka

V rámci své práce na fakultě se společně s dalšími kolegy snažím vést budoucí učitele fyziky k tomu, aby byli schopni učit fyziku nejen s křídou a tabulí, aby uměli vést žáky k objevování fyzikálních zákonitostí a přemýšlení nad problémy.

Podílím se i na vedení kurzů pro učitele z praxe - ať již v projektu Heuréka, tak v kursech, které jsou součástí projektů dalšího vzdělávání učitelů (Fyzika a ŠVP, Zajímavá matematika, atd.) Od roku 2017 jsem koordinátorkou modulu „Člověk a příroda - Fyzika“ projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Podílela jsem se také na projektu v rámci Národního programu výzkumu II MŠMT „Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol“.

Spoluautorka a v současné době vedoucí projektu heuristické výuky fyziky Heuréka. Vedoucí metodička projektu Elixír do škol.

Na konferenci GIREP-EPEC, která se konala 6. – 10. července 2015 ve Wroclawi, jsem převzala cenu Secondary Teaching Award za přínos výuce fyziky na základních a středních školách.

Dne 14. 9. 2023 jsem převzala Medaili MŠMT 1. stupně za dlouholetou pedagogickou a výchovnou činnost.

Výuka

NDFY051 Heuristické metody ve výuce fyziky I

NDFY053 Heuristické metody ve výuce fyziky II

NDFY056 Heuristické metody ve výuce fyziky III

NDFY057 Heuristické metody ve výuce fyziky IV

NFUF305 Proseminář výuky fyziky I

NFUF811 Proseminář výuky fyziky II

Disertační práce

Disertační práce s názvem „Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka“ je věnována vzdělávání žáků a učitelů v projektu heuristické výuky fyziky Heuréka.
Po úvodní části týkající se přehledu současného stavu problematiky u nás i ve světě je popsán vznik projektu, charakterizovány jeho základní zásady a uvedeny konkrétní příklady několika témat, na kterých je aplikace zásad do výuky fyziky ukázána.
Na základě písemných prací, Lawsonova testu a dalších výsledků práce žáků je uveden vliv výuky fyziky podle tohoto projektu na žáky.
Významná část práce je věnována vzdělávání učitelů v projektu Heuréka. Jsou zde popsány metody i formy používané v tomto vzdělávání a charakterizován dopad vzdělávání na zúčastněné učitele.
V poslední kapitole práce jsou popsány mezinárodní kontakty již navázané a uvedeny možnosti jejich dalšího rozvoje.
K disertační práci jsou připojeny přílohy obsahující další ukázky metodických materiálů a materiálů týkajících se seminářů pro učitele.

Vybrané publikace

Dvořák L., Dvořáková I., Koudelková V., Gottwald S.: 30 let života projektu Heuréka. Česká verze článku, který byl připraven pro mezinárodní konferenci DIDFYZ 2023 a bude publikován (v angličtině) ve sborníku z konference.

Dvořáková I.: What Covid gave and took away from physics teachers. Prezentováno na mezinárodní konferenci DIDFYZ 2021, Terchová, Slovensko. Publikováno v časopise AIP Conference Proceedings 2458, 030007 (2022). https://doi.org/10.1063/5.0078247

Dvořáková, I., Koudelková, V.: ICT ve fyzice na ZŠ. Příklady dobré praxe. Vydal MatfyzPress, Praha 2020.
Příručka je určena všem, které zajímá, jak smysluplně a zajímavě využívat moderní technologie při výuce fyziky na základní škole – a to jak v běžných hodinách, tak i v hodinách laboratorních prací nebo ve fyzikálním kroužku.

Dvořáková, I.: Density with Cubes. Prezentováno na konferenci GIREP-ICPE-EPEC-MPTL 2019, 1.-5. 7. 2019, Budapešť, Maďarsko. Publikováno v časopise Journal of Physics: Conference Series 1929 (2021).

Dvořáková I.: Z cizích luhů a hájů. Příspěvek na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 25 v Praze, 2020.
V příspěvku jsou představeny experimenty a fyzikální zajímavosti, které jsme buď získali od kolegů z ciziny, nebo jsme si je přivezli z cest po světě.

Dvořáková I.: Fyzika od MŠ po SŠ: s revizí RVP i bez. Příspěvek na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 24 v Hradci Králové, 2019.
Příspěvek se věnuje problematice rozpracování očekávaných výstupů učiva fyziky ve stávajích Rámcových vzdělávacích programech všech stupňů škol, konkretizaci těchto výstupů, doplnění o různé aktivity apod.

Dvořáková I.: Metodické materiály projektu Heuréka k tématu Elektřina a magnetismus

Dvořáková I., Prošková P.: Podpora učitelů jako jedna z metod rozvoje přírodovědného vzdělávání na různých typech škol. Článek z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9 (26. 4. - 28. 4. 2019, Kašperské hory)

Dvořáková I.: Fyzika; část brožury Vzdělávací modul Člověk a příroda ve vzdělávacích oborech Přírodopis, Chemie, Fyzika, Zeměpis. Výstup z projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, publikován na webu https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/clovek-a-priroda/

Dvořáková I., Kamarádová Z.: Malé tandemy, aneb fyzika pro malé i velké; část brožury 3x aktivní práce se žáky ve fyzice. Výstup z projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, publikován na webu https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/clovek-a-priroda/

Dvořáková I., Prošková P.: Experiments as a Basis of Informal In-service Training of Czech Physics Teachers. Prezentováno na mezinárodní konferenci DIDFYZ 2019, Terchová, Slovensko. Publikováno v časopise AIP Conference Proceedings 2152 (2019). https://doi.org/10.1063/1.5124748

Dvořáková I.: Boat in the pool - lab work. Prezentováno na konferenci GIREP-ICPE-EPEC Conference 2017, Dublin, Irsko. Publikováno v časopise Journal of Physics: Conference Series 1286 (2019). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1286/1/012030

Dvořáková I., Dvořák L.: Electricity and magnetism step by step and optics step by step: optional special labs in first years of pre-service teacher training, příspěvek na konferenci GIREP 2016 v Krakově, publikován v Journal of Physics: Conference Series [online] https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1076/1/012003/pdf

Dvořáková I., Dvořák L.: Informal Physics Teacher Training In The Czech Republic: A Possible Inspiration, příspěvek na konferenci 2nd World Conference on Physics Education, Sao Paulo, Brazílie 2017, publikováno ve sborníku z konference http://dx.doi.org/10.11606/9788560944835

Dvořáková, I.: Formativní hodnocení - inspirace knížkou, příspěvek na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 22, Olomouc, 2017, online http://www.vnufol.cz/sbornik.php

Dvořáková I.: Reflektivní aktivity ve výuce, příspěvek na seminář Co dává žákům fyzika?, Vlachovice 2017. (přílohy)

Dvořáková I.: Hrajeme si se zatměním, příspěvek na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 23, České Budějovice 2018

Dvořáková I.: Reflexe ve výuce fyziky ??!!, článek z Veletrhu učitelů fyziky 21 (26. 8. – 28. 8. 2016, Brno)

Dvořáková I.: Tandemy a co z nich vzešlo aneb šance a rizika párové výuky. Článek z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8 (21. - 23. 4. 2017, Kašperské hory), publikováno ve sborníku z konference.

Dvořáková I.: Kostkovaná hustota, Veletrh nápadů učitelů fyziky 20, 28. – 30. 8. 2015, Praha
Rozšiřující materiál: Metodika výuky tématu Hustota v projektu Heuréka

Dvořáková I.: Elixír do škol – dosavadní výsledky a budoucí rozvoj, Veletrh nápadů učitelů fyziky 19, 29. – 31. 8. 2014, Cheb

Dvořáková I.: Lodička v bazénku – laboratorní práce, Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6. Sborník z konference, 24. – 26. 4. 2013, Kašperské Hory

Pavelková I., Dvořáková I.: Motivace v úkolové situaci, Pedagogika, roč. 65, č. 1, 2015

Active learning in the Heureka Project – teachers in the role of students (prezentace, článek), zvaná přednáška na světové konferenci věnované fyzikálnímu vzdělávání ICPE – EPEC 2013, Praha 5. – 9. 8. 2013

Dvořáková I., Dvořák L.: Elixír do škol – aneb Heuréka na třetí a ještě mnohem víc – příspěvek na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, Hradec Králové 30. 8. – 1. 9. 2013

Dvořáková I.: Electric Circuits in The Heureka Project: Multiple Representations – příspěvek na konferenci WCPE 2012, Istanbul 1. – 6. 7. 2012

Dvořáková I.: Elektrické obvody – příklad zpracování tematického celku s prvky vícenásobné reprezentace jevů, Školská fyzika 2013/3

van den Berg E., Dvořáková I. Elektrische schakelingen voor kinderen in groep 8 in Praag, NVOX - magazine voor het onderwijs in de natuurwetenschappen, 38/9

Dvořáková I., Dvořák L.: The Heureka Workshops - some "hints" for organizers of the non-traditional conference for physic teachers Latin American Journal of Physics Education, 2012/6. Původně příspěvek na konferenci ICPE 2011, Mexico City, 13. – 20. 8. 2011.

Dvořák L., Dvořáková I., Koudelková V.: FYZIKA Aktivně, aktuálně a s aplikacemi – příručka, která byla vydána v roce 2012 v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) a jeho projektu Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Cílem publikace je podat nadhled nad aktivizujícími metodami výuky fyziky a nad využitím pokusů v této výuce.

Dvořák L., Šabatka Z., Koudelková V., Dvořáková I.: Náboje, proudy a elektrické obvody - příručka, která byla vydána v roce 2012 v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) a jeho projektu Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Příručka nabízí 36 pokusů z dané oblasti, přičemž naprostou většinu z nich mohou učitelé provádět sami přímo ve škole, i bez drahých přístrojů a pomůcek.

Dvořáková I.: Vědecké myšlení žáků - jak ho lze rozvíjet a testovat – příspěvek na konferenci Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5, Plzeň 14. – 16. 4. 2011. Příspěvek je věnován metodice použití Lawsonova testu vědeckého myšlení ve výuce.

Dvořák L. a kol.: Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele, Matfyzpress 2008. Spoluautorka příručky, ve které byly publikovány vybrané výsledky projektu 2E06020 Národního programu výzkumu II „Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol“

Dvořáková I.: “What Is the Wick in the Candle For?” – An Example of the Methodological Sequence in the “Heureka” Project – zvaná přednáška na konferenci Memorias del XVII Taller International Nuevas Tendencias en la Spenanza de la Física. Puebla, Mexiko, 2010.

Dvořáková I.: „Jak učíme učitele fyziky (v projektu Heuréka)“. Seminář „Jak učím fyziku?“ Odborné skupiny pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální pedagogické společnosti JČMF a Katedry didaktiky fyziky MFF UK, 14. – 17. října 2009 Vlachovice.

Koudelková I.: Problémové úlohy a experimenty. Matematika – Fyzika – Informatika 1/2008,s. 36-41

Koudelková I.: Média a fyzika, Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy, AISIS 2008

Koudelková I.: Dobrovolné domácí úkoly z fyziky, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Koudelková I.: Přelévání plynu – 1. část, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Koudelková I.: Přelévání plynu – 2. část, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Koudelková I.: Heuréka – heuristická metoda ve fyzice, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. a kolektiv autorů: Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ, RAABE Praha 2006, s.67 – 74, ISBN 80-86307-29-8

Koudelková I.: Jak učíme žáky myslet (nejen kriticky) ve fyzice. Kritické listy 22 – jaro 2006, s. 5 – 7. ISSN 1214-5823

Koudelková I.: První Newtonův zákon, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Koudelková I.: Měření délky, Metodický portál Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Dolejší J., Koudelková I.: Co dělají učitelé fyziky o prázdninách? Československý časopis pro fyziku 2/2006, ISSN 0009-0700, s.116-120

Koudelková I.: Učitel (fyziky) a školní vzdělávací program, Moderní vyučování 7/2006, s. 3-5.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno: 1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.