Katedra didaktiky fyziky RNDr. Stanislav Gottwald

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

RNDr. Stanislav Gottwald

RNDr. Stanislav Gottwald

tel.: 221 912 414, email: stanislav.gottwaldzavináčmff.cuni.cz

Odborné zaměření

Od roku 1990 učím na Gymnáziu v Praze 9, Špitálská 2 matematiku a fyziku. Zde se pokouším skloubit odborné nároky na své studenty s vytvářením „pohodové atmosféry“ a přátelským přístupem k nim. V rámci seminářů se snažím o co největší samostatnost studentů na poli „fyzikálního bádání“. Výsledkem je několik společných projektů s poměrně kvalitními výstupy. Mým cílem je vyprovokovat studenty k samostatné a zodpovědné práci v týmu. Snažím se také o to, aby výsledky své práce adekvátně prezentovali na veřejnosti (viz např. jejich vystoupení na Veletrzích nápadů učitelů fyziky, prezentace fyzikálních pokusů a fyziky vůbec na dalších akcích školy, příprava multimediálních CD, která zpracovávají některé zajímavé fyzikální jevy a pokusy).

Snaha o co nejlepší zpřístupnění probíraných témat mě přivedla v roce 1994 k rodícímu se projektu Heuréka, který mne zcela pohltil. V současnosti v rámci tohoto projektu organizuji regionální semináře pro některé zkušenější, podobně nadšené učitele (tzv. tradiční účastníky). Tato vzájemná setkávání jsou mohutným stimulem pro naši další práci.

Od roku 2005 jeden den v týdnu pracuji na MFF UK, kde se snažím přispívat k přípravě budoucích kantorů v rámci praktik školních pokusů. Jsem totiž přesvědčen, že právě experiment je jedním ze základních prostředků k „přitáhnutí“ studentů k fyzice a hlavně k jejímu hlubšímu pochopení. Doufám, že toto setkávání na fakultě je oboustrannou inspirací a přínosem.

Již několik let napomáhám podpoře mladých fyzikálních talentů především v rámci fyzikální olympiády, kde působím jako člen pražského výboru FO. Organizuji také tuto soutěž pro kategorii mladších studentů pro Prahu 9 a 14 a pomáhám při organizaci soustředění úspěšných účastníků vyšších kol FO.

Další aktivity

Protože mě baví práce se studenty nejen v rámci výuky, pořádám řadu tzv. mimoškolních akcí počínaje drobnými jednodenními výlety a konče vodáckými kurzy a přípravou kurzů adaptačních. Pravidelně pořádáme s kolegy letní tábory pro mladší studenty našeho gymnázia a celou řadu dalších, především zážitkových akcí.

Od roku 1995 pro studenty a přátele našeho gymnázia pořádám a moderuji Vánoční akademie. Tato akce se v posledních letech zejména využitím velkého množství multimediální techniky velmi rozrůstá. Přitom se vždy snažím o co největší samostatnost studentů při jejich přípravě. Vzhledem k rozsahu celé akce, je tato samostatnost nejen prostředkem k jejich osobnostnímu růstu, ale i nutností. Další podobnou, již tradiční, kulturní akcí je letní festival studentských filmů.

Spolu s vedením gymnázia se snažím o vytváření příjemné atmosféry na škole a partnerského přístupu ke studentům. K tomu mi pomáhá i členství ve Školské radě. S několika nadšenci z řad pedagogického sboru usilujeme o překonávání stereotypů a předsudků na obou stranách, zejména na straně kantorů. Ve srovnání s těmi, kteří by měli být pro studenty vzorem, někdy dopadají studenti lépe. Přestože mají větší nárok na „mladistvou“ nerozvážnost a chyby, neustále mě překvapují, jsou pro mne neutuchající inspirací a těmi, kterých je třeba si v mnohých případech vážit.

Ve volných chvílích se snažím udržovat kontakty i se studenty bývalými, sledovat jejich životní dráhy a případně „využívat“ jejich pomoci a entuziasmu při přípravě a vedení některých akcí gymnázia.

Mezi další moje („oblíbené“) pravidelné aktivity patří zejména: vedení pedagogické dokumentace (tematické a jiné plány a zprávy, třídní kniha !!, omlouvání absencí studentů, kontrola indexů, zápis známek do PC i jinam, …) oprava písemných prací, komunikace s rodiči především problémových žáků, zápisy ze schůzí předmětové komise, hospitací, jednání Školské rady…, vyúčtování kurzů, neztrácení paragonů za pomůcky, evidence pomůcek, inventarizace, shánění levných pomůcek…

Vybrané publikace

Gottwald, S. (2006): Pokusy z fyziky na CD 2. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 11, sborník z konference. Ed.:O.Lepil, Olomouc, 2006

Gottwald, S. (2005): Optické klamy. In: Dílny heuréky 2005, sborník konference projektu Heuréka, editor: L.Dvořák, Náchod

Gottwald, S. (2005): Světelné hrátky. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 10, sborník z konference. Ed.:L.Dvořáka, Praha, Prométheus, 2005

Gottwald, S. (2004): Fotografujeme bez foťáku. In:Dílny heuréky 2003-04, sborník konference projektu Heuréka,Ed.: L.Dvořák, Náchod

Gottwald, S.(2004): Pokusy z fyziky na CD. In: Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky IX (svazek 1,2). Ed.: Svobodová J., Sládek P. Paido-edice pedagogické literatury, Brno 2004

Gottwald, S. (2003): Měření molekuly kyseliny olejové. In: Dílny heuréky 2003-04, sborník konference projektu Heuréka,Ed.: L.Dvořák, Náchod

Zájmy a záliby

Práce se studenty (rád poslouchám jejich názory), zážitková pedagogika, psychologie, matematika (např. derivace pěkné funkce na uklidnění, není nic lepšího!), fascinující objevování světa kolem nás (fyzika, biologie,…) – „Dvě věci naplňují mysl mou vždy obdivem a úctou: hvězdné nebe nad hlavou a mravní zákon ve mně!“

Pokud mi pak zbývá ještě čas, tak docela rád vykonávám následující aktivity (nepočítám spaní, to mě také baví, ale je to v určité míře i nutnost): Zpěv (pravidelně zpívám se sborem pedagogické fakulty, ale i jen tak), literatura (historické romány, scifi, klasická poezie…), pěší turistika (hory, to je žúžo, ale okolí Prahy také neurazí), malování (všemi barvami), přátelé, ale i příprava pěkných pokusů (nejraději těch, které „vycházejí“), poslech hudby (country, folk, ale třeba Beethoven - to je „bomba“ až mrazí, rock,…), při opravování písemek snesu i zprávy v TV, diskusní programy (ty o naší politické scéně jsou opravdu pestré ☺),…

A na závěr několik fotografií na dokreslení…

Na maturitním plese
Na maturitním plese
Před maturitou
Před maturitou
Při maturitě
Při maturitě
Při rozličných pokusech Při rozličných pokusech

Při rozličných pokusech
Při rozličných pokusech

Na výletech

Na výletech Na výletech

S bývalou třídou

S bývalou třídou S bývalou třídou S bývalou třídou

Na Slovensku s bývalými studenty

Na Slovensku s bývalými studenty Na Slovensku s bývalými studenty

S mojí současnou třídou na střeše

S mojí současnou třídou na střeše
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno: 1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.