Katedra didaktiky fyziky Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

email: Isabella.Pavelkovazavináčmff.cuni.cz, jfpavelkazavináčvolny.cz

Výuka

NPED033 Psychologie

NPED036 Psychologie (Z) I

NPED037 Psychologie (Z) II

NMUM807 Psychologie (CŽV)

NPED043 Diagnostika a autodiagnostika pro učitele

NPSY001 Psychologie učitelství

Výzkumné zaměření

Motivace ve škole. Podíl na vytvoření komplexní koncepce motivace ve škole (spolu s Doc. Hrabalem a Prof. Manem). Diagnostika žákovské motivace. Vývoj motivačních pohnutek žáků. Diagnostika percepčních schémat učitelů a autodiagnostika učitele.

Perspektivní orientace - časový faktor a jeho regulativní funkce v lidském životě. Identifikace, vývoj a možnosti rozvoje vnitřních předpokladů podmiňujících charakter a kvalitu vztahu jedince k budoucnosti. Využívání výkonových a rozvojových potencialit žáků při utváření jejich vzdělávací autoregulace včetně projektu životní cesty osobnosti a funkce, kterou zde jedinec připisuje vzdělání.

Hlavní řešené projekty v posledních letech

Motivační struktura – její vnitřní vztahy, možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování. GAČR 406/06/0438. Hlavní řešitel za JU – Prof. Stuchlíková; za UK – Doc. Pavelková (spoluřešitel Dr. Škaloudová).

Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Výzkumný záměr: 2007 - 2013, MSM 0021620862. Hlavní řešitel Prof. Spilková.
Doc. Pavelková a Doc. Hrabal samostatný úkol: Autodiagnostika jako předpoklad a účinný nástroj sebereflexe učitele.

Critical areas of primary school mathematics – analysis of teachers’ didactic practices. GAČR: 2011-2014. Hlavní řešitel: Doc. Stehlíková a Dr. Rendl.

Vzdělání a praxe

Absolvovaná VŠ / obor studia / rok ukončení VŠ, habilitační řízení:

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:

Vybrané publikace z posledních let

Monografie a stati v monografiích

Pavelková, I. (2010): Nuda ve škole. In: Učitel v současné škole (eds. Hana Krykorková, Růžena Váňová). Praha, Karolinum, s.219-233. ISBN 978-80-7308-301-4.

Hrabal, V., Pavelková, I. (2010): Jaký jsem učitel. Praha, Portál. ISBN 978-80-7367-755-8.

Pavelková, I. (2009): Výkonová motivace žáků v českých školách. In: Psychologie ve vzdělávání (Eds. Jana Miňhová). Plzeň, ZČU, s.32-49. ISBN 978-80-7043-802-2.

Pavelková, I. (2008): Škola a nuda. In: Premeny školy a učitelskej profesie (Eds. Peter Gavora). Bratislava, V-V-V-V, s. 76-81. ISBN 978-80-969504-1-6.

Hrabal, V., Pavelková, I. (2008): Autodiagnostika jako předpoklad a účinný nástroj sebereflexe učitele. In: Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (Eds. Vladimíra Spilková, Jaroslava Vašutová) Praha, UK v Praze, s.105-116. ISBN 978-80-7290-384-9.

Pavelková, I. (2010): Motivace jako předpoklad vzdělávací autoregulace. In: Autoregulace učení. Brno. Paido s. 73-89.

Pavelková, I., Stuchlíková, I., Škaloudová, A., Kubíková, K., Man, F. (2013): Vztahové normy učitele a jejich vliv na výkonovou motivaci žáků. In Jošt, J, Man,F, Nohavová, A a kol. Podpora zdravého psychického vývoje. Praha, EDUKO s.56 – 84 ISBN 978-80-87204-66-5.

Pavelková, I., Tauchmanová (Kmínková), E. (2013): Motivace v diskurzu učitelů matematiky na II. stupni. In: Rendl, M., Stehlíková, N. a kol. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze s. 183 – 207.

Recenzované odborné časopisy

Pavelková, I., Škaloudová, A., Hrabal, V.: Analýza vyučovacích předmětů na základě výpovědí žáků. Pedagogika roč. LX, č. 1. 2010, s.38-61. ISSN 0031-3815.

Pavelková, I., Purková, V., Menšíková, V.: Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci. In: Fenomén času ve výchově a vzdělávání. Studia Paedagogica. Roč. 15., č. 1. 2010, s. 29-45. ISSN 1803-7437.

Pavelková, I., Hrabal, K., Hrabal, V.: Mezinárodní srovnání motivačních zdrojů učební činnosti žáků. Pedagogika roč: LX. č.3-4 2010, s.292-302. ISSN 0031-3815.

Pavelková, I., Moss K., Hrabal, V.: Autodiagnostische Methode für Lehrer als Grundlage für ihre Selbstreflexion, Zeitschrift für Pädagogik – (v recenzním řízení)

Pavelková, I., Kubíková, K.: Reference norms of the teacher and development of the achievement motivation of pupils. Australian journal of education odevzdáno – (v recenzním řízení)

Pavelková, I., Havlíčková, R. (2013): Perspective Orientation and Time Dimension in Student Motivation. In The Journal of Education Culture and Society, Wroclaw, Poland, s. 177-189, ISSN 2081-1640.

Pavelková, I. (2013): Postoje žáků k českému jazyku a jejich percepce učiteli. Didaktické studie. č.1, s 27 -45 ISSN 1804-

Recenzované sborníky

Pavelková, I., Menšíková, V. (2009): Vztah studentů k budoucnosti. In: Premeny psychológie v evropskom priestore. Bratislava, SAV 2009, s. 153-157. ISBN – 978-80-89236-74-9.

Pavelková, I. (2013): Motivační problémy. In: Valentová a kol. Školní poradenství II.. Praha, PedF UK s. 11 – 23. ISBN 978–80–7290-629-1.

Pavelková, I. , Hrabal, V.:(2013): Autodiagnostika učitele a autoevaluace školy. In. Valentová a kol. Školní poradenství I. Praha, PedF UK s.129 – 143. ISBN 978-80-7290-710-6.

Pavelková, I., Havličková, R. (2013): Problémy s žákovskou motivací, vyrovnávání se s budoucností. In Sborník (ed. Jůzl Miloslav) z konference Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka.

Saitlová, B., Pavelková, I. (2012): Životní cíle a atribuční tendence studentů SOU. In sborník Kvalita ve vzdělávání. XX. Praha, Ped.F S. 442-454. ISBN 978-80-7290-620-8. ( Vyšlo 2013 podzim.)

Kmínková, E., Pavelková, I. (2013): Vnímaná osobní zdatnost žáků v úkolové situaci. In. Prostor v nás a mezi námi.. Sborník z konference XXX. Psychologické dny . Ed. Heller, Kotrlová,Sobotková. Olomouc .CD ROM s.119-128 ISBN 978-80-244-3492-6.

Pavelková, I. (2013): Postoje k matematice v percepci žáků a učitelů (motivační problémy v matematice). In Dva dny s didaktikou matematiky (Ed. Naďa Vondrová). Plzeň , Vydavatelský servis, s. 12 – 20 ISBN 978 – 80 – 86843 – 44-5

Saitlová, B., Pavelková, I. (2012): Životní cíle a atribuční tendence studentů SOU. In Sborník z XXkonference ČAPV (Ed. Věra Ježková): Kvalita ve vzdělávání. Praha, PedF. UK s. 442 – 453.

Různé

Hrabal, V., Pavelková, I.: Manuál dotazníku: Výkonová motivace. (vročení 2011 v tisku), „Cesta ke kvalitě“, 53 stran.

Pavelková, I., Škaloudová, A.: Homogenita a heterogenita v žákovských postojích ke školním předmětům. In: „Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu“ PedF ZUČ Plzeň 2006 (CD ROM), 16 s. ISBN 80-7043-483-X.

Pavelková, I., Škaloudová, A: Školní výkonové potřeby. In: Sborník z konference XXVI. Psychologické dny: 2008 „Já&my a oni“. (Ad. Daniel Heller, Michal Charvát, Irena Sobotková). Brno, MU a ČMPS 2009 CD ROM, 15 stran. ISBN 978-80-210-4938-3.

Škaloudová, A, Pavelková, I.: Orientační normy žákovských postojů ke školním předmětům na druhém stupni základní školy. PedF UK – interní materiál 60 stran.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno: 1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.