Soustředění mladých fyziků a matematiků
Logo soustředění

Toto soustředění pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Pár slov o soustředění

Co jsme zač?

Letní soustředění mladých fyziků a matematiků pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze jako jednu ze svých propagačních aktivit, která má propagovat studium na fakultě, ale i matematiku a fyziku jako takové, hlavně mezi středoškolskými studenty. Dále má soustředění umožnit podchycení a další rozvoj nadaných studentů a studentů se zájmem o dané obory.

S vedením těchto soustředění (či táborů) máme dlouholetou zkušenost získanou jak lety pořádání našeho tábora, tak i pořádáním a účastí na dalších akcích. Naše letní soustředění navazovalo na dříve pořádané matematicko-fyzikální tábory a samo má už více než desetiletou tradici. Vedoucí soustředění jsou zaměstnanci a studenti MFF UK, studenti jiných vysokých škol a středoškolští učitelé. Všichni mají dlouholeté zkušenosti s prací s mládeží, velká část má pedagogické vzdělání a praxi. Část vedoucích se rekrutuje z řad bývalých účastníků.

Přehledně jsou informace o našem soustředění uvedeny na našem informačním plakátu (pdf formát).

Jaký je program tábora?

Jak napovídá již samotný název, na našem soustředění se velká pozornost věnuje fyzice a matematice. Bylo by ale chybou si myslet, že účastníci stráví většinu svého „prázdninového” času sezením ve třídě, posloucháním přednášek, počítáním příkladů, ...

Celý program soustředění je rozdělen na dvě základní části - tzv. odborný program a mimoodborný program. Odborný program typicky zabírá dopoledne a část odpoledne. V rámci něj probíhá souvislý kurz matematiky a kurz fyziky (oba ve třech variantách lišících se jak obtížností, tak i svým zaměřením). Nejedná se ale o „suchopárný” výklad dané problematiky, ale spíše o řešení problémů, zajímavostí, apod. Poměrně malé skupinky umožňují, aby daná problematika byla probrána důkladně a aby se vedoucí kurzu mohl věnovat všem účastníkům i individuálně.

Hlavní těžiště odborného programu spočívá v projektech. Během prvních dnů si dvou- až tříčlenné skupiny účastníků vyberou jeden z nabídnutých projektů - typicky se jedná o stavbu nějakého zařízení, měřicího přístroje, změření nějaké veličiny, prozkoumání konkrétního jevu, ... Zadání se potom ještě zkonkretizuje podle zájmů a představ řešitelů. Každý projekt je koordinován tzv. konzultantem - vedoucím, který si dané projekty předem promyslel a připravil. Jeho úkolem je ale pouze pomáhat a případně usměrňovat práci účastníků. V polovině tábora prezentují všechny řešitelské týmy své mezivýsledky a další plány před „komisí” z řad ostatních vedoucích a na konci tábora obhajují svůj projekt před všemi vedoucími a ostatními účastníky. Celý přístup k projektům je koncipován jako „zmenšenina“ vědecké práce.

Odborný program je dále zpestřen přednáškami lektorů - předních odborníků z MFF UK, AV ČR či od jinud, kteří na soustředění přijedou obvykle pouze na několik dní a povídají o tom, co je v jejich oborech momentálně zkoumáno či bylo nedávno objeveno.

Velmi podrobně je odborná část soustředění popsána v článku Doc. L. Dvořáka (dlouholetého hlavního vedoucího soustředění). Tento článek byl publikován ve sborníku Veletrhu nápadů pro fyzikální vzdělávání, Prometheus, 2005

Druhou, ale rozhodně ne významem, složkou soustředění je tzv. mimoodborný program (často zkracovaný pouze na tzv. „mimo”). Pro každé soustředění je připravena zajímavá celotáborová hra s množstvím jednotlivých etapových her provázaných společnou legendou. Hry se zaměřují na protažení těla a pobavení ducha, ale rozhodně nejsou pouze samoúčelným odreagováním. V rámci „her” mohou účastníci získat mnoho zážitků a zkušeností užitečných pro jejich osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti spolupracovat, komunikovat, sebehodnocení, ... Propracovaností her a dalších aktivit naše soustředění převyšuje obvyklé tábory.

Kromě odborného programu a celotáborové hry se do programu soustředění vejdou i více "táborové" věci jako celodenní výlet, táborák, taneční večery (nahrazující diskotéku), ... A je to možná neuvěřitelné, ale zbývá i volný čas na další sportování, povídání, hraní na kytary.

Co od takového programu očekáváme?

Projektová forma odborného programu umožňuje, aby si opravdu každý účastník mohl aktivně „sáhnout” na fyziku a matematiku vlastníma rukama a hlavou. Sám zjistil, že fyzika jako způsob poznávání světa kolem nás je poměrně vzdálená od obvyklého školního obrazu fyziky. V rámci řešení projektu se účastníci učí si sami organizovat svoji práci, ale i spolupracovat se svými kolegy na společném úkolu. Neocenitelné jsou i zkušenosti získané při prezentaci výsledků na konferenci.

Mimoodborný a další program, který vychází ze zásad zážitkové pedagogiky a osobnostně-sociální výchovy, nám pomáhá velmi rychle vytvořit přátelskou atmosféru. Ta je předpokladem tvořivé činnosti a poskytuje pocit bezpečí nutný k ochotě zkoušet a učit se nové věci.

Něco k ubytování a stravování

Soustředění nemá svoji stálou základnu. K ubytování využíváme obvykle objektů škol v přírodě, které potřebám našeho programu vyhovují lépe než klasické táborové základny. Stravování je vždy zajištěno formou plné penze (včetně svačin a případných druhých večeří) s celodenním pitným režimem.

O bezpečnosti a zdraví

Každý táborový program s sebou přináší nějaké riziko úrazu. Přesto že se snažíme toto riziko zcela minimalizovat pečlivou přípravou a vyzkoušením všech aktivit předem, sjednáváme pro všechny účastníky tábora úrazové pojištění a pro vedoucí i pojištění odpovědnosti za škody. Jako zdravotnice s námi již po několik let jezdí lékařka.

Aktualizace: 24. ledna 2016