Další vzdělávání učitelů fyziky pražských ZŠ a SŠ
kurzy na MFF UK v rámci projektu JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119
„Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze”

Fyzika pro školy 21. století

Garant kurzu: RNDr. Jiří Dolejší, CSc., Ústav částicové a jaderné fyziky

Určeno pro: učitele fyziky 2.stupně základních škol a středních škol

Délka kurzu: 36 hodin přímé výuky + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Kurz se soustředí na tři oblasti: vztah fyziky a moderních technologií ve světě, který nás obklopuje, zprostředkování vybraných poznatků moderní fyziky žákům a souvislost některých partií „školské fyziky“ s „nadhledem vysokoškolské fyziky“. Ve všech třech oblastech budou obsahem konkrétní vybrané partie a problémy. Cílem je pomoci učitelům zatraktivnit výuku fyziky na školách, aby pro ni uměli dostatečně motivovat své žáky a přesvědčivě jim ukázat význam fyziky pro moderní civilizaci, aniž by přitom rezignovali na úroveň výuky. Kontextualizovaný přístup naopak obohatí výuku příklady, které umožní na jedné straně lépe pochopit fyzikální podstatu problémů a na druhé straně zaujmou i žáky, kteří nesměřují k dráze profesionálních fyziků či techniků. Kurz bude doplněn experimenty a jeho účastníci budou (při hledání a zpracování informací i při zpracování výsledků experimentů a při simulacích) přirozeně využívat prostředků ICT.

Kurs bude probíhat na jaře 2007.

… podrobnější informace


Fyzikální experimenty pro rozvoj znalostí a dovedností žáků

Garant kurzu: RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., katedra didaktiky fyziky

Určeno pro: učitele fyziky 2.stupně základních škol a středních škol

Délka kurzu:36 hodin přímé výuky + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je posílit oblast, která je při výuce fyziky často neprávem a ke škodě předmětu zanedbávána — školní fyzikální experimenty. V kurzu účastníci aktivně provádějí a vyhodnocují řadu pokusů (v blocích k jednotlivým vybraným tématům), zkouší jejich varianty s využitím různých pomůcek a diskutují formy jejich využití na různých typech škol. Důraz je kladen na správnou fyzikální interpretaci pokusů (včetně vyvracení „vžitých” chyb a omylů ve školské fyzice), na možnosti jejich vysvětlení na různých úrovních (daných věkem i zaměřením žáků) a na to, jak lze pomocí pokusů rozvíjet nejen znalosti, ale i dovednosti (či v širokém slova smyslu kompetence) žáků. Jsou probírány varianty pokusů s jednoduchými pomůckami, s využitím moderních souprav a pomůcek a také s běžnými domácími a jinými přístroji.

Tři výše uvedené bloky kurzu mají následující obsah:

  1. Netradiční laboratorní úlohy
  2. Fyzikální dílna na koleně
  3. Fyzika s běžnými přístroji a s předměty denní potřeby

… podrobnější informace


Heuristická výuka fyziky prakticky I

Garant kurzu: RNDr. Irena Koudelková, katedra didaktiky fyziky

Určeno pro: učitele fyziky 2.stupně základních škol a středních škol

Délka kurzu: 36 hodin přímé výuky + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Kurz dá učitelům příležitost aktivně se seznámit s uplatněním metody řízeného objevování ve výuce fyziky. Na příkladu úvodních partií z fyziky si účastníci vyzkoušejí roli žáků v takto vedené výuce, na mnoha konkrétních příkladech a v řadě konkrétních situací zažijí různé formy aplikace této výuky a na základě vlastní zkušenosti budou sami formulovat a diskutovat obecné i dílčí zásady daného přístupu (který, ač v zásadě označován za heuristický, v sobě zahrnuje i prvky dalších moderních trendů v oblasti „science education“). Kurz se bude věnovat i otázkám komunikace učitel-žák a dalším souvisejícím problémům. Na vedení kurzu se budou podílet i zkušení učitelé z praxe.

… podrobnější informace


Heuristická výuka fyziky prakticky II

Garant kurzu: RNDr. Irena Koudelková, katedra didaktiky fyziky

Určeno pro: učitele fyziky 2.stupně základních škol a středních škol

Délka kurzu: 36 hodin přímé výuky + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Kurz je nadstavbou kurzu Heuristická výuka prakticky I. Umožní učitelů dále procvičovat heuristickou metodu výuky a související přístup, stavící na podpoře aktivní práce žáků. V kurzu budou účastníci střídat role učitele a žáka. Pozornost bude věnována miskoncepcím a roli, kterou mohou při jejich překonávání hrát školní fyzikální experimenty (s důrazem na tvorbu žákovských hypotéz, předpovědi, aktivní návrhy experimentů, důkladnou diskusi a interpretaci výsledků atd.). Přitom vše se bude probírat na konkrétním fyzikálním obsahu. V souvislosti se změnou role učitele se kurz dotkne i otázek osobnostního rozvoje učitele, vztahu učitel-žák, kritéria pravdivosti poznání a dalších. Získané zkušenosti budou moci účastníci bezprostředně využívat ve vlastní učitelské praxi.

Kurs bude probíhat na jaře 2007.

… podrobnější informace


Fyzika a Školní vzdělávací programy

Garant kurzu: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., vedoucí katedry didaktiky fyziky

Určeno pro: učitele fyziky 2.stupně základních škol a středních škol

Délka kurzu: 36 hodin přímé výuky + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Kurz je zaměřen na pomoc učitelům fyziky při tvorbě školních vzdělávacích programů. Účastníci budou v průběhu kurzu prostřednictvím vlastní aktivní práce vedeni k seznámení se se základními principy Rámcových vzdělávacích programů, pochopení těchto principů, porozumění pojmu kompetence, vytvoření dovednosti aplikovat nové přístupy do práce se žáky a studenty různých věkových kategorií a k seznámení se s obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Obecné principy přitom budou samozřejmě dávány do souvislosti s konkrétním vzdělávacím obsahem a konkrétními metodami výuky. V průběhu kurzu budou účastníci vytvářet modelové části školního vzdělávacího programu včetně vhodných forem a metod rozvíjejících na příkladech z vybraných partií výuky fyziky kompetence žáků. Na vedení kurzu se budou aktivně podílet zkušení učitelé ze škol.

… podrobnější informace


ICT ve fyzice pro talentované žáky

Garant kurzu: RNDr. Stanislav Zelenda, katedra didaktiky fyziky

Určeno pro: učitele fyziky 2.stupně základních škol a středních škol

Délka kurzu: 36 hodin přímé výuky + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Specializovaný kurz zaměřený na přípravu učitelů SŠ a ZŠ pro práci s talentovanými žáky s využitím ICT.

Cílem je nabídnout učitelům praktické informace pro práci s tzv. „žáky talentovanými na fyziku“, seznámit je s možnostmi ICT pro zlepšení práce s touto skupinou dětí. Učitelé se prakticky seznámí s ověřenými postupy pro žáky ve věku od 14-16 let. Budou se moci zúčastnit jako pozorovatelé reálné online (kombinované) výuky talentovaných dětí. Kurz bude podporován nástroji pro online výuky. K prostředkům, s jejichž využitím ve výuce a práci s žáky se účastníci seznámí, bude patřit počítačové modelování a měření pomocí počítačů přímo napojených na fyzikální experiment. Převažující formou budou laboratorní práce a semináře doplněné online komunikací.

… podrobnější informace