změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Informace pro studenty kombinovaného studia a kurzu celoživotního vzdělávání

Pozor: Od školního roku 2019/20 nelze již začít kombinované studium.

Obecné informace

Obecné informace o kombinovaném studiu učitelství fyziky a o kurzu Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika na MFF UK Praha jsou uvedeny na stránkách fakulty. Níže naleznete informace, které jsou určeny zájemcům o studium, ale zejména současným studentům učitelství fyziky, o něž se stará Katedra didaktiky fyziky MFF UK.

Přihlášku na kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika je možné podat do 30. srpna kalendářního roku. Nezbytnou podmínkou pro přijetí do kurzu je úspěšné složení vstupního písemného testu, který obdrží každý uchazeč po podání přihlášky a na jehož vypracování bude mít 14 dní čas.

Aktuální informace pro jednotlivé ročníky

Informace pro zimní semestr 2020/21

Bakalářské studium

Budoucí učitelé fyziky studují v bakalářském studiu v rámci programu Fyzika a oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání. Studenti, kteří zahájili studium v roce 2011 a dříve studují v učitelském programu Fyzika podle dvou studijních plánů. Budoucí učitelé fyziky a matematiky pro SŠ podle studijního plánu Fyzika-matematika; budoucí učitelé fyziky a matematiky pro 2. stupeň ZŠ podle studijního plánu Fyzika-matematika pro základní vzdělávání. Studenti, kteří zahájili studium po roce 2012 včetně studují již podle jednotného studijního plánu.

Studijní plány pro kombinované studium jsou shodné se studijními plány pro prezenční studium (s výjimkou tělesné výchovy).

Studenti kombinovaného studia se nemusí účastnit jednotlivých přednášek a cvičení (účast je vyžadována pouze u vybraných předmětů jako jsou např. Fyzikální praktika či Praktika školních pokusů). Na druhou stranu ale podle svých možností a zájmu mohou navštěvovat povinnou i výběrovou výuku spolu se studenty denního studia a účastnit se i dalších akcí, které jsou pro tyto studenty organizovány.

Speciálně pro posluchače „učitelského“ bakalářského studia (tj. ve studijním oboru Fyzika zaměřená na vzdělávání) v kombinované formě pořádá KDF obvykle výuku fyzikálních předmětů v pátek přibližně 1x za 14 dní (sledujte aktuální termíny viz výše!) v blocích kombinujících přednášky, semináře a konzultace.

Magisterské studium

Budoucí učitelé fyziky a matematiky studují na MFF v navazujícím magisterském studiu v programu Fyzika a oboru Učitelství fyziky - Učitelství matematiky.

Studenti kombinovaného studia se nemusí účastnit jednotlivých přednášek a cvičení (účast je vyžadována pouze u vybraných předmětů jako jsou např. Fyzikální praktika či Praktika školních pokusů). Na druhou stranu ale podle svých možností a zájmu mohou navštěvovat povinnou i výběrovou výuku spolu se studenty denního studia a účastnit se i dalších akcí, které jsou pro tyto studenty organizovány.

Výuka probíhá po předchozí domluvě s vyučujícími formou osobních konzultací.

Kurz celoživotního vzdělávání

Hlavní cílovou skupinou, pro kterou je toto rozšiřující studium koncipováno, jsou absolventi magisterského studijního programu, který úzce souvisí s fyzikou. Do kurzu je také možné se přihlásit již během magisterského studia. Další skupinou, která může rozšiřujícího studia využít k rozšíření odborné kvalifikace, jsou učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů podobného charakteru. Jedná se např. o učitele chemie, technických prací, matematiky, apod.

Pro úspěšné absolvování programu je nutné úspěšně vykonat dvě závěrečné komisionální zkoušky – zkoušku oborově zaměřenou na pedagogiku a psychologii a zkoušku zaměřenou na fyziku a její didaktiku. Dále je nutné úspěšně obhájit závěrečnou práci, která se bude tematicky dotýkat oboru didaktika fyziky. Podmínkou konání zkoušky zaměřené na fyziku a její didaktiku je řádné absolvování všech předmětů předepsaných ve vzdělávacím plánu. Pokud uchazeč některý předepsaný předmět (nebo jemu obsahově podobný) absolvoval již ve svém předchozím studiu, může požádat o jeho uznání.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.