změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Informace pro studenty kombinovaného studia a kurzu celoživotního vzdělávání

Pozor: Od školního roku 2019/20 nelze již začít kombinované studium.

Obecné informace

Obecné informace o kombinovaném studiu učitelství fyziky a o kurzech celoživotního vzdělávání na MFF UK Praha jsou uvedeny na stránkách fakulty. Níže naleznete informace, které jsou určeny zájemcům o studium, ale zejména současným studentům učitelství fyziky, o něž se stará Katedra didaktiky fyziky MFF UK.

Přihlášku na kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika je možné podat do 30. srpna kalendářního roku. Nezbytnou podmínkou pro přijetí do kurzu je úspěšné složení vstupního písemného testu, který obdrží každý uchazeč po podání přihlášky a na jehož vypracování bude mít 14 dní čas.

Aktuální informace pro jednotlivé ročníky

Informace pro letní semestr 2021/22

Kurz celoživotního vzdělávání

KDF MFF UK nabízí dva kurzy celoživotního vzdělávání určené pro zájemce o získání učitelské kvalifikace. Oba kurzy jsou plánovány jako tříleté a mají akreditaci MŠMT.

  1. Absolventům odborných programů Fyzika, Matematika nebo Informatika na MFF UK nebo ekvivalentních studijních programů na jiných vysokých školách, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o učitelskou kvalifikaci, je určen kurz Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele (Kurz je akreditován u MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. pod č. j. MSMT-33846/2019-2-1151.). Průběh závěrečné zkoušky a znalostní požadavky.
  2. Absolventům učitelských programů na jiných vysokých školách, kteří si chtějí doplnit svou kvalifikaci o aprobační předmět fyzika, je určen kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika (Kurz je akreditován u MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. pod č. j. MSMT-24545/2018-2-824.).

Podrobný popis obou kurzů a jejich studijní plány naleznete zde.

Bakalářské studium

Od školního roku 2019/20 nelze již začít kombinované studium.

Studijní plány pro kombinované studium jsou shodné se studijními plány pro prezenční studium (s výjimkou tělesné výchovy).

Studenti kombinovaného studia se nemusí účastnit jednotlivých přednášek a cvičení (účast je vyžadována pouze u vybraných předmětů jako jsou např. Fyzikální praktika). Na druhou stranu ale podle svých možností a zájmu mohou navštěvovat povinnou i výběrovou výuku spolu se studenty denního studia a účastnit se i dalších akcí, které jsou pro tyto studenty organizovány.

Magisterské studium

Od školního roku 2019/20 nelze již začít kombinované studium.

Studijní plány pro kombinované studium jsou shodné se studijními plány pro prezenční studium.

Studenti kombinovaného studia se nemusí účastnit jednotlivých přednášek a cvičení (účast je vyžadována pouze u vybraných předmětů jako jsou např. Fyzikální praktika či Praktika školních pokusů). Na druhou stranu ale podle svých možností a zájmu mohou navštěvovat povinnou i výběrovou výuku spolu se studenty denního studia a účastnit se i dalších akcí, které jsou pro tyto studenty organizovány.

Výuka probíhá po předchozí domluvě s vyučujícími formou osobních konzultací.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.