Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Námět na konkrétní aktivitu se žáky týkající se povolání v oblasti fyziky

Jak ukázaly výsledky výzkumu (více viz např. zde), žáci měli problémy s vyjádřením názorů na povolání, která souvisejí s fyzikou. Vzhledem ke stále klesajícímu zájmu o tato povolání a studium v této oblasti, byla navržena aktivita, která může pomoci zejména učitelům fyziky či výchovným poradcům, začlenit diskuzi nejen o budoucím povolání také do hodin fyziky. Cílem této aktivity je zejména přimět žáky k přemýšlení o povoláních jako jsou inženýr/inženýrka, učitel/učitelka fyziky a fyzik/fyzička.

Stručná charakteristika aktivity

Cíl aktivity:

Hlavním cílem aktivity je přimět žáky zamyslet se hlouběji nad povoláními inženýra/inženýrky, fyzika/fyzička a učitele/učitelky fyziky, aby nadále nekopírovali pouze stereotypní představy (např. šíleného vědce). Zároveň si vyučující fyziky může během průběhu této aktivity udělat představu, jaký je postoj jeho žáků k lidem zabývajícím se fyzikou a v první řadě jakou vůbec žáci mají představu o daných profesích.

Časová náročnost:

Doporučený minimální čas je 1 vyučovací hodina. Pokud je k dispozici i další vyučovací hodina, je možné dát žákům více prostoru během diskuzí a aktivitu tak rozšířit na dvě vyučovací hodiny.

Věková skupina žáků:

Žáci všech ročníků čtyřletého gymnázia, zejména ve druhém a třetím ročníku. Podle uvážení učitele či učitelky je možné tuto aktivitu začlenit i do výuky žáků 8. a 9. ročníku základní školy.

Stručný popis průběhu aktivity:

Aktivita se sestává ze tří částí, které na sebe navazují. Nejdříve žáci formulují, jakou mají představu o třech typických povoláních, která vyžadují znalosti a dovednosti z oblasti fyziky – učitel/učitelka fyziky, inženýr/inženýrka a fyzik/fyzička. Dále jsou konfrontováni typickou představou svých vrstevníků o třech různých povoláních, zabývajících se fyzikou. V poslední části aktivity žáci formulují, které faktory by mohly ovlivnit jejich případný negativní přístup k danému povolání.

Metodické pokyny k jednotlivým částem aktivity

1. část aktivity
2. část aktivity
3. část aktivity

Pracovní listy

Zde jsou uvedeny pracovní listy k popsaným částem aktivity.

Pracovní list k 1. části aktivity
Pracovní list k 2. části aktivity
Část a pracovního listu k 3. části aktivity
Část b pracovního listu k 3. části aktivity

Doplňující aktivita

Jelikož v rámci výzkumu prezentovaného v první kapitole se ukázalo, že středoškoláci mají vcelku zkreslenou představu o vědcích/vědkyních – fyzicích/fyzičkách, byla připravena ještě krátká doplňující aktivita, jejímž cílem je prezentovat vědce/vědkyni jako člověka, který má také normální starosti, koníčky apod.

První doplňující aktivita vychází z rozhovorů uskutečněných pro akademický bulletin Akademie věd ČR abíčko a z rozhovorů uveřejněných na serveru www.tvarevedy.com. Výňatky z rozhovorů byly vybrány tak, aby reprezen-tovaly různé oblasti, situace, ve kterých chceme vědce představit. A sice: jak vypadá běžný denní program, jak tráví volný čas, jak se věnují rodině.

Druhá doplňující aktivita je zaměřena na ženy-vědkyně. Cílem aktivity je ukázat žákům, že na základě vnějšího vzhledu nelze vždy spolehlivě odhadnout aktivity a zájmy dotyčného člověka.

Medailonky vědců jsou uvedeny zde. Řešení k druhé doplňující aktivitě a medailonky vědkyň jsou uvedeny zde.

Další odkazy týkající se volby povolání:

http://www.nuov.cz
http://www.startnatrhprace.cz
http://www.infoabsolvent.cz

Citace v doplňujících aktivitách pocházejí konkrétně z těchto webových stránek:
rozhovor s P. Kuželem, rozhovor s J. Chýlou, rozhovor s P. Jungwirthem, jeho portrét, rozhovory s vědkyněmi.
http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 20. 12. 2008