Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Analýza a ověření příkladů dobré praxe

Jednou z cest, jak zlepšit výuku fyziky, je inspirovat se příklady dobrých učitelů – zjistit, jaký je jejich přístup k výuce fyziky, jaký volí obsah a metody, co je pro ně důležité, co si o nich myslí jejich žáci.

Naším cílem nebylo objevit všechny dobré učitele fyziky v České republice, ale najít „příklady dobré praxe“. Na základě zvolených kritérií jsme vybrali 35 dobrých učitelů fyziky z celé České republiky.

S každým z vybraných učitelů jsme vedli kvalitativní rozhovor zaměřený na následující okruhy otázek: volba učitelské profese, cíle, obsah výuky, metody a formy výuky, podmínky pro výuku, možnosti dalšího vzdělávání.

Z rozhovorů vyplynulo, že neexistuje jeden typ dobrých učitelů fyziky, každý z vybraných učitelů má osobitý styl výuky. Jedno však mají všichni vybraní dobří učitelé společné: nadšení pro svoje povolání, to, že do výuky dávají sama sebe, a že mají rádi své žáky, výuka je baví. Konkrétní podněty z rozhovorů s dobrými učiteli pro zlepšení výuky jsou uvedeny v publikaci Lze učit fyziku zajímavěji a lépe?, která vznikla v rámci tohoto projektu. Pro ilustraci uvedeme několik ukázek z výsledků rozhovorů:

Vybraní dobří učitelé chtějí:

Používají různé metody práce, například:

Podle učitelů žáky nejvíc při výuce motivuje provádění pokusů, když si mohou něco zkusit sami a získají vlastní zkušenost, propojení fyziky s praxí, s každodenním životem, dobrá známka či hodnocení.

 

Pro získání úplnějšího obrazu vybraných učitelů fyziky jsme připravili dotazníky pro jejich žáky, které vyplnilo celkem 1335 žáků. Z dotazníků vyplynulo (viz následující graf), že vybrané učitele pokládají i jejich žáci za dobré:

Graf: Procentuální zastoupení žáků, kteří souhlasí, nebo spíše souhlasí s výše uvedenými tvrzeními (souhrn za všechny školy)

 

V otevřené otázce v závěru dotazníku mohli žáci vlastními slovy vyjádřit, co na svých učitelích nejvíce oceňují. Můžeme si povšimnout, že žáci základních škol nejvíce oceňují srozumitelnost učitelova výkladu, kdežto žáci vyšších gymnázií nejvíce oceňují učitelův vztah k nim.

Graf: Srovnání, co nejvíce na učitelích cení žáci různých typů škol

 

Pokud bychom se podrobněji podívali na to, co oceňují žáci základních škol na přístupu učitele k nim, vidíme, že nejvíce oceňují to, že je učitel ochotný jim pomoci a poradit.

Graf: Co nejvíce oceňují žáci ZŠ na vztahu učitele k nim

 

Žáci vyšších gymnázií již oceňují trochu něco jiného na přístupu učitele k nim:

Graf: Co nejvíce oceňují žáci vyšších gymnázií na vztahu učitele k nim

Podrobnější informace o výsledcích rozhovorů s dobrými učiteli i o tom, co si o nich myslí jejich žáci, lze nalézt v publikaci Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. na stranách 87–108.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006