Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Jak žákyně a žáci vnímají fyziku?

Rozsah vzorku dotazníkového šetření

V průběhu jara 2007 byl proveden sběr dat prostřednictvím dotazníku, a to jednak mezi žáky základních škol a jednak mezi středoškoláky (celkem 4234 respondentů). Počet respondentů ze ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií byl 1886 (z toho 887 (47 %) dívek, 981 (52 %) chlapců, 18 neuvedlo) a respondentů ze SŠ bylo 2348 (985 (42 %) dívek, 1327 (57 %) chlapců, 36 neuvedlo).

Popis struktury dotazníku

Dotazníky, které byly použity pro získání dat, obsahují několik okruhů, které se týkají: preference oborů fyziky a konkrétních témat, preference činností ve výuce fyziky, motivace žáků proč se učit fyzice, oblíbenosti a potřebnosti fyziky pro žáky, gender hlediska, výběru povolání. Dotazník pro střední školu obsahuje celkem 15 tématicky členěných tabulek, dotazník pro základní školu o dvě méně. Celkově žáci a studenti vyjadřovali svůj názor k více než 200 jednotlivým položkám. Míru souhlasu či nesouhlasu vyjadřovali žáci převážně pomocí 4-bodové škály (1 - velmi souhlasím až 4 - velmi nesouhlasím). Některé otázky byly široce otevřené. Více o výběru vzorku a popisu struktury dotazníku viz prezentace na konferenci „Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3“ (duben 2007, Srní, příspěvek).

Statistické zpracování dat

Data získaná z vyplněných dotazníků byla převedena do elektronické databáze a statisticky zpracována. V první fázi se jednalo převážně o popisnou statistiku - zjištění absolutní a relativní četnosti výběru stupně hodnocení pro každou položku, průměrné hodnocení vybraných položek všemi žáky, a to i zvlášť pro dívky/chlapce, různé věkové skupiny a různé další skupiny žáků. Dále pro vyvození relevantních závěrů byla zjišťována statistická významnost rozdílného hodnocení některých položek různými skupinami žáků.

Získané výsledky a závěry

Výsledky získané v rámci statistického zpracování dat byly prezentovány na konferencích a seminářích a publikovány ve sbornících těchto konferencí a dalších časopisech pro odbornou veřejnost. Více viz přehled publikací k tomuto projektu.

Vybrané výsledky a závěry jsou dále prezentovány i na těchto webových stránkách:

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006