Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Obsah stránky:
Preference učitele nebo učitelky pro výuku fyziky
Preference témat a oborů ve výuce fyziky
Jak žáci vnímají genderové rozdíly ve vztahu k fyzice

Preference učitele nebo učitelky pro výuku fyziky

Vzhledem k tomu, že fyzika tradičně bývá chápána jako „mužská záležitost“, bylo zajímavé zjistit, zda žáci preferují i na výuku spíše učitele-muže, či učitelku-ženu nebo je jim to jedno. Získané výsledky ukazují následující grafy.

preference oboru ZŠ

preference oboru SŠ


Preference témat a oborů ve výuce fyziky

V části dotazníku se žáci mohli vyjádřit, jaké obory a jaká konkrétní témata by pro ně byla nejvíce zajímavá ve výuce fyziky. V preferenci oborů i témat existují genderové rozdíly. Podrobněji jsou výsledky z těchto částí dotazníku prezentovány v kapitolách Preference oborů ve výuce fyziky a Preference témat ve výuce fyziky. Zde zmíníme pouze nejdůležitější závěry a výsledky týkající se žáků středních škol.Jak žáci vnímají genderové rozdíly ve vztahu k fyzice

Část dotazníku byla zaměřena na zjišťování, jak žáci vnímají genderové rozdíly ve fyzice. Viz následující tabulka.

část dotazníku zaměřená na gender

Získané výsledky uvádějí přehledně následující dva grafy. V grafu zobrazujícím data ze středních škol jsou uvedeny i získané relativní četnosti zvlášť pro dívky a chlapce.

zaměření SŠ

zaměření SŠ
http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 20. 12. 2008