Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Metody práce v přírodovědných hodinách
(analýza mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA)

Byla vyhledána a zpracována data k vybraným otázkám z učitelských, žákovských a školních dotazníků výzkumu TIMSS 1995 a 1999 a žákovských a školních dotazníků výzkumu PISA 2000 a 2003 týkajícím se metod výuky, konkrétních postupů a učebních strategií. Celkem bylo zpracováno 93 otázek. Zpracovaná data jsou k dispozici ve formě tabulek s absolutními a relativními četnostmi odpovědí.

Získaná data jsou uspořádaná podle typu dotazníku: učitelský, žákovský, školní. U vybraných otázek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součástí dotazníků v různých letech, jsou vytvořeny grafy s relativními četnostmi odpovědí, aby bylo možné sledovat změny, ke kterým došlo v průběhu let. Podobně jsou uvedeny grafy i u vybraných otázek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součástí dotazníků pro jednotlivé populace testované ve výzkumu TIMSS 1995. Zde se dají sledovat změny pro jednotlivé věkové kategorie.

U otázek, kde byly k dispozici mezinárodní výsledky, je uvedeno i srovnání se zahraničím.

Všechny výsledky a závěry lze nalézt v podrobné zprávě. Dále uvádíme jen ukázku zpracování jedné z položek a stručné shrnutí vybraných závěrů.

Provádění pokusů

Podle údajů uvedených 13letými žáky ve výzkumu TIMSS prováděli čeští učitelé pokusy méně než jejich zahraniční kolegové. Ve většině hodin fyziky je vidělo 61 % českých žáků v roce 1995 a 56 % v roce 1999 (viz graf 4).

Graf 4: Předvádění pokusů učitelem

Málo časté bylo v českých hodinách přírodovědy a fyziky také samostatné experimentování žáků. Nikdy se s ním nesetkalo 35 % 9letých žáků a 27 % 13letých žáků v roce 1995 a 23 % 13letých žáků v roce 1999 (viz graf 5).

Graf 5: Provádění pokusů žáky a laboratorní cvičení

Graf 5: Provádění pokusů žáky a laboratorní cvičení

V mezinárodním srovnání pro 13leté žáky v roce 1995 jsme byli zemí, kde ve většině hodin fyziky dělali žáci sami pokusy nejméně po Maďarsku (20 %). V hodinách s integrovanou výukou přírodovědných předmětů mělo nižší procento jen Španělsko (23 %). Naopak nejvyšší procento těchto aktivit ve většině hodin fyziky uváděli žáci Švédska (82 %), v hodinách integrovaných přírodovědných předmětů pak žáci Anglie (91 %). Do roku 1999 se u nás situace významně nezměnila. Ve většině hodin fyziky dělali sami pokusy méně jen žáci Maďarska (21 %), v hodinách s integrovanou výukou pak žáci Itálie (18 %).

Videostudie prováděná v rámci výzkumu TIMSS v roce 1999 ukázala, že samostatné praktické aktivity se objevily v 23 % českých přírodovědných hodin, v průměru jim bylo v hodinách věnováno jen 4 % času. V obou případech to bylo nejméně z 5 zemí účastnících se videostudie.

Ve výzkumu PISA 2006 uvedlo 19 % českých žáků, že učitel předvádí demonstrační pokusy ve všech nebo ve většině hodin. Odpověď, že učitel neprovádí pokusy nikdy nebo téměř nikdy, zvolilo 36 % českých žáků. Zemí, kde učitelé podle žáků nejvíce provádějí pokusy, bylo Německo. Výsledky jsou v grafu 6.

Ještě větší byly rozdíly v případě samostatné experimentální činnosti žáků. Podle výzkumu PISA 2006 samostatně provádělo praktické pokusy ve všech nebo ve většině hodin 9 % českých žáků. Odpověď, že pokusy neprovádějí nikdy nebo téměř nikdy, uvedlo 42 % českých žáků. Zemí, kde žáci nejvíce experimentují, bylo Dánsko. Výsledky jsou v grafu 7.

Graf 6:  Učitel žákům předvádí demonstrační pokusy (ve  všech nebo většině hodin)

Graf 6: Učitel žákům předvádí demonstrační pokusy (ve  všech nebo většině hodin)

Graf 7: Žáci provádějí praktické pokusy v laboratoři (ve  všech nebo většině hodin)

Graf 7: Žáci provádějí praktické pokusy v laboratoři (ve  všech nebo většině hodin)

Stručné shrnutí nejzajímavější zjištění z provedených analýz:

Plánujeme, že obdobně budou analyzovaná i data z dalších šetření výzkumů TIMSS i PISA a statistika bude průběžně doplňovaná. Bude tedy možné např. zjistit, zda a jak se zavedení RVP promítne do postojů žáků i přístupu učitelů. V současné době jsou již zpracovávána data z výzkumu TIMSS 2007.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006