Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Postoje žáků k přírodním vědám a přírodovědným předmětům v rámci mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA

Celkově bylo vybráno a zpracováno 150 položek z dotazníkových šetření mezinárodních výzkumů TIMSS 95, TIMSS-R 99, PISA 2000, 2003 a 2006. Jednalo se o položky týkající se postojů českých žáků k fyzice a přírodním vědám vůbec, jejich aspirací v těchto předmětech, volnočasových aktivit a vztahu učitelů přírodovědných předmětů ke svému povolání. Zpracovaná data jsou k dispozici ve formě tabulek s absolutními a relativními četnostmi odpovědí.

Získaná data jsou uspořádaná podle typu dotazníku: učitelský, žákovský, školní. U vybraných otázek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součástí dotazníků v různých letech, byly vytvořeny grafy s relativními četnostmi odpovědí, aby bylo možné sledovat změny, ke kterým došlo v průběhu let. Podobně jsou uvedeny grafy i u vybraných otázek, které byly v nezměněné nebo obdobné formě součástí dotazníků pro jednotlivé populace testované ve výzkumu TIMSS 1995. Zde se dají sledovat změny pro jednotlivé věkové kategorie. U otázek, kde byly k dispozici mezinárodní výsledky, je uvedeno i srovnání se zahraničím.

Všechny výsledky a závěry lze nalézt v podrobné zprávě. Níže uvádíme jen ukázku zpracování dvou položek a stručné shrnutí vybraných závěrů.

Názory českých žáků na fyziku

Kolem 60 % českých 13letých žáků testovaných ve výzkumu TIMSS v roce 1995 a 1999 uvedlo, že se neradi učí fyziku. Zhruba 40 % žáků považovalo fyziku za nudnou. Přestože 70 % žáků považovalo fyziku za důležitou, jen kolem 20 % žáků si umělo představit, že by mohli mít zaměstnání zaměřené na fyziku. 52 % žáků v roce 1999 uvedlo, že by měli fyziku mnohem raději, kdyby nebyla tak těžká, a 37 % žáků se domnívalo, že na fyziku nemají talent. Některé z těchto názorů ilustruje následující graf.

Graf 1: Názory českých  žáků na fyziku

Graf 1: Názory českých žáků na fyziku

Ocenění učitelů žáky a společností

Ačkoli se čeští učitelé cítili dostatečně oceněni žáky, jen asi 10 % z nich se cítilo současně oceněno i společností (viz následující grafy 2 a 3).

Graf 2: Ocenění učitelů společností

Graf 2: Ocenění učitelů společností

Graf 3: Ocenění učitelů žáky

Graf 3: Ocenění učitelů žáky

Učitelé si dále mysleli, že podstatně více společnost oceňuje učitele na středních školách než na základních. Následující tabulka ukazuje, jak učitelé v roce 1995 seřadili povolání podle toho, jak jsou podle nich oceňována společností.

Povolání právník lékař inženýr státní úředník učitel na SŠ účetní zdravotní sestra učitel na ZŠ kvalifikovaný dělník
1995-9letí 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1995-13letí 1 2 3 4 5 6 7 9 8

Tabulka 1: Jak učitelé vnímají ocenění společností ( „1“ = nejvíce)

Stručné shrnutí nejzajímavějších zjištění z provedených analýz:

Plánujeme, že obdobně budou analyzovaná i data z dalších šetření výzkumů TIMSS i PISA a statistika bude průběžně doplňovaná. Bude tedy možné např. zjistit, zda a jak se zavedení RVP promítne do postojů žáků i přístupu učitelů. V současné době jsou již zpracovávána data z výzkumu TIMSS 2007.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006