Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Fyzikální úlohy a výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA

V této části jsme se podrobněji zabývali přírodovědnými a zejména fyzikálními úlohami používanými v obou výzkumech. Považujeme za užitečné vědět nejen, jak si čeští žáci vedli ve srovnání se zahraničními kolegy, ale také např. která fyzikální témata jim v úlohách činila největší potíže, či které dovednosti potřebné k řešení úloh jim dělaly problémy. Byly zpracovány výsledky 147 fyzikálních úloh výzkumu TIMSS (39 z testů pro 9leté žáky, 51 z testů pro 13leté žáky z roku 1995 a 57 z testů z roku 1999), 7 praktických přírodovědných úloh výzkumu TIMSS a 93 fyzikálně zaměřených otázek výzkumu PISA (23 z šetření v roce 2000, 23 z šetření v roce 2003 a 47 z šetření v roce 2006).

Pro další analýzu byly jednotlivé fyzikální úlohy a otázky zpracovávány do tabulek, které obsahují základní charakteristiku úlohy (otázky), její třídění podle obsahu, dovedností (kompetencí), situací a typu, souhrnné výsledky českých žáků, mezinárodní průměry a komentáře výsledků. U uvolněných úloh jsou též uvedena jejich zadání a v případě otevřených úloh i pokyny k hodnocení. Dále uvádíme ukázku jedné takto zpracované úlohy, tabulky se všemi úlohami jsou pak součástí příloh souhrnných zpráv.

Tabulka se zpracovanou úlohou

Úloha: Energie
Kód úlohy P03
Charakteristika úlohy Co se nepoužívá jako zdroj energie?
Uvolnění úlohy Ano
Typ úlohy výběr odpovědi
Obsahová kategorie Energie a fyzikální jevy – Druhy, zdroje a přeměny energie
Operační kategorie Jednoduchá informace
Obtížnost úlohy 666
Úloha použita v letech 1995
Úloha použita pro populaci 1 (3. a 4. ročník ZŠ)

 

Zadání úlohy:

Co se NEPOUŽÍVÁ jako zdroj energie?

A. padající voda
B. železná ruda
C. Slunce
D. nafta

 

Souhrnné výsledky (Průměrné procento správných odpovědí):

Výzkum v roce / populace průměr dívky chlapci
1995 / 3. ročník ČR [%] 24,4 24,7 24,1
1995 / 3. ročník mezinárodní [%] 28,9 25,9 31,7
1995 / 4. ročník ČR [%] 31,2 21,8 41,3
1995 / 4. ročník mezinárodní [%] 34,6 31,2 37,9

Podrobné výsledky (Zastoupení jednotlivých typů odpovědí v %):

Výzkum v roce / populace N A B C D Ost.
1995 / 3. ročník ČR [%] 402 37,1 24,4 20,7 12,0 5,7
1995 / 3. ročník mezinárodní [%] 26,0 28,9 18,0 22,7 4,4
1995 / 4. ročník ČR [%] 408 35,5 31,2 16,0 15,6 1,8
1995 / 4. ročník mezinárodní [%] 27,3 34,6 15,7 20,1 2,3

Poznámka: Sloupec se správnou odpovědí je podbarven.

Komentář a zhodnocení výsledků:

Úloha patřila k obtížnějším. Čeští žáci obou ročníků ji řešili hůře, než byl mezinárodní průměr. Žáci 4. ročníku v ní dosáhli třetího nejhoršího výsledku ze všech úloh. Více než třetina českých žáků obou ročníků se domnívala, že se jako zdroj energie nepoužívá padající voda. 21 % žáků 3. ročníku a 16 % žáků 4. ročníku uvedlo jako odpověď Slunce.

Výsledky žáků ve fyzikálních úlohách a otázkách obou výzkumů byly analyzovány též podle typu otázek, podle jejich obsahového zaměření a kompetencí, na které byly zaměřeny. U výzkumu PISA rovněž podle kontextu, do kterého byly otázky zasazeny, a podle situací, kterých se týkaly. Sledovali jsme také, ve kterých konkrétních úlohách a otázkách si čeští žáci vedli nejlépe a které jim naopak činily největší obtíže, a také jak si v jednotlivých úlohách a otázkách vedli čeští žáci vzhledem k mezinárodnímu průměru. U úloh a otázek, které byly součástí více šetření, jsme sledovali vývoj ve výsledcích. Pozornost jsme věnovali i rozdílům ve výsledcích chlapců a dívek.

Fyzikální úloha řešená nejhůře oproti mezinárodnímu průměru - TIMSS 1995, 13letí

Zadání úlohy:

Jiří a Stela si každý vyrobili svou kapesní svítilnu ze stejných baterií a žárovek. Stelina svítilna má nasazen reflektor, zatímco Jiřího svítilna ne.

Která svítilna osvítí více stěnu vzdálenou od nich 5 metrů? (zaškrtněte jednu možnost)

______ Jiřího         ______ Stelina

Odpověď zdůvodněte.

Obrázek svítilen

 

Souhrnné výsledky (Průměrné procento správných odpovědí):

Výzkum v roce / populace průměr dívky chlapci
1995 / 7. ročník ČR [%] 32,0 28,9 35,2
1995 / 7. ročník mezinárodní [%] 40,9 38,7 43,2
1995 / 8. ročník ČR [%] 34,5 26,5 42,1
1995 / 8. ročník mezinárodní [%] 46,7 43,5 50,1

Fyzikální otázka s nejnižší průměrnou úspěšností českých žáků ve výzkumu PISA 2006

Zadání otázky:

Ondra trvá na svém závěru, že růst průměrné teploty zemské atmosféry je způsoben vzrůstem emisí oxidu uhličitého. Ale Jana si myslí, že jeho závěr je ukvapený. Říká: „Než uděláš tento závěr, musíš si být jistý, že ostatní faktory, které by mohly ovlivnit skleníkový efekt, se nemění.“

Jmenuj jeden z faktorů, které má Jana na mysli.

 

Souhrnné výsledky (Průměrné procento správných odpovědí):

Výzkum v roce průměr chlapci dívky
2006 ČR [%] 20,7 20,4 20,9
2006 OECD [%] 18,9 18,7 19,1

 

Souhrnná zpráva byla zpracována odděleně pro úlohy výzkumu TIMSS a pro úlohy výzkumu PISA. Kromě podrobné analýzy výsledků ve fyzikálních úlohách a otázkách obsahují obě zprávy charakteristiky výzkumů TIMSS a PISA, charakteristiky přírodovědných úloh používaných v těchto výzkumech a jejich zastoupení v testech a také celkový přehled výsledků českých žáků v přírodovědných částech obou těchto výzkumů.

Stručné shrnutí nejzajímavější zjištění týkající se výsledků českých žáků v přírodovědných testech výzkumů TIMSS a PISA:

Plánujeme, že obdobně budou analyzovaná i data z dalších šetření výzkumů TIMSS i PISA a statistika bude průběžně doplňovaná. To umožní sledovat v delším časovém období stav vědomostí a kompetencí žáků v oblasti přírodních věd a zejména fyziky a zjistit, zda a jak jsou ovlivňovány změnami ve školské politice, např. zavedením rámcových a školních vzdělávacích programů. V současné době jsou již zpracovávány výsledky z výzkumu TIMSS 2007.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006