Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020

Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Údaje o projektu

Období řešení: 7/2006 – 12/2008
Řešitel: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Spoluřešitelé: RNDr. Irena Dvořáková, PhDr. Martin Chvál, Ph.D, RNDr. Martina Kekule, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., RNDr. Dana Mandíková CSc., CSc., Mgr. Radko Pöschl, prof. RNDr. Emanuel Svoboda, RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Garanti: doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Zadavatel: MŠMT
Číslo grantu: 2E06020
Program: Lidské zdroje
Tematická oblast: Výzkum za účelem zkvalitnění základního, středního a terciárního školství i všeobecného rozvoje lidských zdrojů
Téma: Výzkum vedoucí ke zpracování rámcových vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy odrážející nároky nového vzdělávacího paradigmatu

Anotace projektu

Fyzika, ač je jedním z klíčových oborů pro moderní civilizaci, je v současné době na většině ZŠ a SŠ jedním z nejméně oblíbených předmětů a zjevně málo motivuje žáky a studenty pro budoucí studium a kariéru v oblasti výzkumu a vývoje v přírodních vědách a technických disciplínách.

Navrhovaný projekt představuje šíře koncipovaný výzkum, který bude identifikovat a analyzovat příčiny této situace a hledat cesty k jejímu zlepšení. Při analýze dosavadní výuky fyziky na školách a jejích výsledků projekt využije dat z rozsáhlých mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA, bude analyzovat „příklady dobré praxe“, tj. práci vybraných učitelů fyziky, a také možnosti, které pro výuku fyziky přinášejí nové technologie a podněty z oblasti neformálního vzdělávání. Projekt vyústí v rozpracování a dílčí ověření koncepce výuky fyziky ve školních vzdělávacích programech, která bude přispívat k rozvoji kompetencí žáků a studentů a k jejich motivaci pro volbu kariéry v přírodovědných a technických oborech.

Cíle projektu

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006