Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Obsah stránky:
Volba povolání v oblasti týkající se fyziky
Představy žáků o povolání, která se týkají fyziky
Porovnání představ o povolání mezi různými skupinami žáků
Jaké si žáci myslí, že mají jejich rodiče názory na daná povolání
Co by žáky více motivovalo pro výběr nabízených povolání
Námět na konkrétní aktivitu se žáky

Volba povolání v oblasti týkající se fyziky

Prezentovaný výzkum byl také z části zaměřen na to, jak žáci a studenti vnímají povolání, která nějakým způsobem souvisejí s fyzikou. Jako zástupce těchto povolání byly vybrány tři trochu odlišné typy: inženýr/inženýrka, fyzik/fyzička, učitel/učitelka fyziky. Vymezení těchto povolání v dotaznících ukazuje následující tabulka.

vymezení povolání

V dané části dotazníku žáci nejprve uvedli, zda už někdy zauvažovali stát se inženýrem/inženýrkou, fyzikem/fyzičkou či učitelem/učitelkou fyziky. Získané výsledky pro žáky základních i středních škol uvádí následující tabulka.Představy žáků o povolání, která se týkají fyziky

Žáci mohli vyjádřit svoje představy pomocí nabídnutých charakteristik, s nimiž mohli ne/souhlasit. Žáci základních škol vyjadřovali svůj ne/souhlas pouze pomocí dvoustupňové škály. Nicméně lze i tak předpokládat, že reálně je škála spíše spojitá či s větším počtem diskrétních stupňů. Proto je uveden pro větší přehlednost vážený průměr. Žáci středních škol měli k dispozici škálu čtyřstupňovou. Seřazený výčet položek dle míry souhlasu uvádějí následující tabulky. Charakteristiky, se kterými žáci souhlasí nejvíce, jsou uvedeny v horní části tabulky. Tvrzení, jejichž míra souhlasu se pohybuje okolo průměrné hodnoty, jsou podbarveny modře.

Doporučení pro výuku fyziky

Přestože stále zaznamenáváme pokles zájmu žáků o studium a volbu povolání v oblasti přírodních věd a technických disciplín, téměř polovina žáků SŠ již někdy uvažovala o tom, stát se inženýrem. A to i přesto, že toto povolání nevnímají jako prestižní. Názory na povolání učitele se velmi liší mezi žáky ZŠ a SŠ. Přestože žáci SŠ hodnotí povolání učitele velmi pozitivně, jako o svém povolání o něm uvažovalo pouze 7 % žáků. Zřejmě zde existuje nějaký další faktor, který je od tohoto povolání odrazuje. Mohl by to být např. problém autority či komunikace. Povolání fyzika vnímají jako prospěšné společnosti. Nicméně u středoškolských žáků charakteristika připomíná spíše představu „šíleného vědce“. Zřejmě se žáci o tom, kdo to vědec je a co dělá, dozvídají ze zábavných filmů. Ve výuce fyziky je proto vhodné se zaměřit nejen na samotný obsah učiva, na prezentaci vědeckých poznatků, ale také na to, jak se k nim dospělo a jací jsou lidé, kteří se fyzikou zabývají.


Porovnání představ o povolání mezi různými skupinami žáků

Porovnání představ žáků gymnázií a středních odborných škol

Jak nabízená povolání charakterizovali žáci gymnázií a jak žáci středních škol, je uvedeno v následující tabulce. Případy, kdy rozdíly v průměrném hodnocení byly i statisticky významné, jsou zvýrazněny modrým podbarvením.

Porovnání představ žáků, kteří někdy zauvažovali o tom, stát se inženýrem/inženýrkou, a těch, kteří o tom neuvažují

Jak nabízená povolání charakterizovaly tyto dvě skupiny žáků je uvedeno v tabulce níže. Případy, kdy rozdíly v průměrném hodnocení byly i statisticky významné, jsou zvýrazněny modrým podbarvením.

Porovnání odpovědí žáků s lepšími a horšími výsledky ve fyzice

Vzhledem k rozložení četností známek z fyziky na posledním vysvědčení, byli vybráni pro srovnání pouze žáci, kteří dostali známku 1, a žáci, kteří získali 3. Jak nabízená povolání charakterizovaly tyto dvě skupiny žáků, je uvedeno v tabulce níže. Případy, kdy rozdíly v průměrném hodnocení byly i statisticky významné, jsou zvýrazněny modrým podbarvením. Jak lze snadno zjistit pohledem do tabulky, těchto případů ale nebylo mnoho (čtyři položky týkající se povolání fyzika a dvě položky týkající se povolání inženýra a učitele).Porovnání představ různých skupin žáků o povolání učitele
Jak vnímají učitelské povolání různé skupiny žáků uvádí následující souhrn výsledků:

Jaké si žáci myslí, že mají jejich rodiče názory na daná povolání

Vzhledem k tomu, že výběr povolání může silně ovlivněn názory či představami rodičů, zeptali jsme se žáků středních škol, jaké si myslí, že mají názory na nabízená povolání jejich rodiče. Nejedná se tedy přímo o představy, názory získané od rodičů. To ovšem ani nebylo naším záměrem. Domníváme-li se, že rodiče mají určitý vliv na výběr povolání jejich dětí, pak je pro nás důležitější vědět, jak žáci interpretují mínění jejich rodičů, než reálné názory těchto rodičů.

V tomto případě žáci vyslovovali souhlas pouze na dvoustupňové škále (souhlasím - „smějící se smajlík“ a nesouhlasím - „zamračený smajlík“) a dále měli možnost i výběru neutrálního stupně tj. nedokážu posoudit - „neutrální smajlík“.

co si o povolání myslí rodiče

Co by žáky více motivovalo pro výběr nabízených povolání

Jelikož na základě předchozích i zahraničních výzkumů se ukazuje, že žáky volba povolání v oblasti přírodních věd (a tím spíše v oblasti fyziky) moc neláká, část dotazníku obsahovala partii zabývající se zjišťováním, co by žáky více nalákalo rozhodnout se pro nabízená povolání. Výsledky uvádí graf níže.

V tomto případě žáci vyslovovali souhlas na dvoustupňové škále (rozhodně ano - „smějící se smajlík“ a spíše ano - „zamračený smajlík“) a dále měli možnost i výběru neutrálního stupně tj. nemá vliv - „neutrální smajlík“.

preference činností ZŠ
http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 20. 12. 2008