Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Publikace s výsledky projektu

2009

Články v časopisech:

Kekule, M., Žák, V.: Mají dívky a chlapci rozdílné postoje k fyzice a zájem o ni? Co s tím? In Pedagogická orientace, 2009, č. 3, s. 65 – 88. ISSN 1211-4669.

Žák, V.: Dvoje laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí. In Matematika-fyzika-informatika, roč. 19, prosinec 2009, s. 218-227. Praha: Prometheus, 2009. ISSN 1210-1761.

Žák, V.: Důvody, proč se čeští žáci učí fyziku. In: Pedagogika, roč. LIX, str. 269 - 282. Praha: UK PedF – Vydavatelství, 2009. ISSN 0031-3815.

Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Dvořák, L.: Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? In.: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4. Moderní prostředky a metody výuky fyziky. Sborník z konference. Srní, 23.-25. 4. 2009. Ed. K. Rauner, Západočeská Univerzita v Plzni, ISBN 978-80-7043-785-8, s. 52-56.

Dvořák, L.: ICT a moderní technologie ve fyzikálních pokusech – zajímavě a téměř zadarmo. In. Sborník konference s mezinárodní účastí DIDFYZ 2008 – Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy, Račkova dolina, 14. – 18. října 2008, Ed.: L. Zelenický, UKF Nitra 2009, ISBN 978-80-8094-496-4, s. 76-81.

Dvořák, L., Dvořáková,I., Kolářová, R.: Dobrý učitel fyziky pohledem žáků. In „Jak učím fyziku?“ Sborník příspěvků semináře JČMF. Vlachovice, 14. – 17. 10. 2009. Ed. R. Seifert, PF UJEP Ústí n.L., 2009. ISBN 978-80-7015-005-4., 5 s.

Dvořáková, I.: Dobrý učitel fyziky – jaký je a jak učí? In Sborník konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4, Srní, 23. – 25. 4. 2009, Ed.: K. Rauner, ISBN 978-80-7043-785-8, s. 57-58.

Kekule, M.: Volba povolání v oblasti přírodních věd a technických disciplín pohledem žáků základních a středních škol. In Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy, DIDFYZ 2008, Nitra 2009, ISBN 978-80-8094-496-4, s. 199-205.

Kolářová, R., Dvořáková, I.: Jaký je dobrý učitel fyziky. In.: Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí DIDFYZ 2008, Račkova dolina, 14. – 18. října 2008, Ed.: L. Zelenický, ISBN 978-80-8094-496-4 – s. 90-98.

Mandíková, D.: Postoje žáků k přírodním vědám – výsledky výzkumu PISA 2006. In: Sborník z konference DIDFYZ 2008 – Vyučovanie fyziky vo svetle novych poznatkov vedy. (CD). UKF Nitra 2009, ISBN 978-80-8094-496-4, s. 307-316.

Mandíková, D.: Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2007. In: „Jak učím fyziku?“ Sborník příspěvků semináře JČMF. Vlachovice, 14. – 17. 10. 2009. Ed. R. Seifert, PF UJEP Ústí n.L., 2009. ISBN 978-80-7015-005-4., 13 s.

Svoboda, E.: Jak může fyzika přispívat k rozvíjení kompetencí žáku – zkušenosti z výzkumného projektu. In: Sborník konference s mezinárodní účastí DIDFYZ 2008 – Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy, Račkova dolina, 14. – 18. října 2008, Ed.: L. Zelenický, UKF Nitra 2009, ISBN 978-80-8094-496-4, 423-430.

Žák, V.: Proč se žáci (ne)učí fyziku? In: Sborník konference s mezinárodní účastí DIDFYZ 2008 – Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy, Račkova dolina, 14. – 18. října 2008, Ed.: L. Zelenický, UKF Nitra 2009, ISBN 978-80-8094-496-4, s.520-528.

Bakalářské prace:

Vogalová, N.: Fyzikální úlohy výzkumu TIMSS – analýza výsledků českých žáků. Bakalářská práce MFF UK Praha. 30 s. + 221 s. příloh. Obhájeno 2009. Vedoucí D. Mandíková.

Bašátková, K.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA – analýza výsledků českých žáků. Bakalářská práce MFF UK Praha. 55 s. + 86 s. příloh. Obhájeno 2009. Vedoucí D. Mandíková.

2008

Dvořák, Leoš a kol.: Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. MATFYZPRESS, Praha, 2008. 164 s. ISBN 978-80-7378-057-9.

Mandíková, Dana: Výuka přírodních věd v různých zemích – výsledky videostudie TIMSS 1999. Matematika - fyzika - informatika, 17 (2008), s. 281-295.

Mandíková, Dana: Výuka přírodních věd v různých zemích – výsledky videostudie TIMSS 1999. Matematika - fyzika - informatika, 17 6 (2008), s. 343-351.

Mandíková, Dana; Palečková, Jana: Přírodovědná gramotnost českých žáků – výsledky výzkumu PISA 2006. Matematika - fyzika - informatika, 18 4 (2008), s. 214-229.

2007

Dvořák, Leoš: Klíčové kompetence nejsou posvátná kráva a přesto nejsou k zahození. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. (Rámcové vzdělávací programy.), Západočeská univerzita, Plzeň, 2007, s. 39-54. ISBN 978-80-7043-603-5.

Kekule, Martina; Žák, Vojtěch: Postoje studentek a studentů k fyzice a její výuce. In: 50 let didaktiky fyziky(autor statě a editor sborníku), Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2007, s. 129-141. ISBN 978-80-244-1786-8.

Kekule, Martina; Žák, Vojtěch: Preference témat a vyučovacích metod ve fyzice z hlediska genderu. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu, Jihočeská univerzita v ČB, České Budějovice, 2007, s. 72-73. ISBN 978-80-7040-987-9.

Žák, Vojtěch; Kekule, Martina: Projekt zjišťování faktorů (ne)oblíbenosti fyziky. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3 (Rámcové vzdělávací programy), Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2007, s. 135-140. ISBN 978-80-7043-603-5.

Svoboda, Emanuel; Lepil, Oldřich: Příručka pro učitele fyziky na střední škole. 279 s.Prometheus, Praha, 2007. 279 s. ISBN 978-80-7196-328-8.

Mandíková, Dana; Palečková, Jana: Videostudie TIMSS 1999 – jak se vyučuje přírodním vědám v různých zemích. In: Pedagogika, roč. LVII, č. 3, 2007, s. 238-250.

Pöschl, Radko: Vnímání fyziky středoškolskými studenty – včera, dnes a zítra. In: Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2007, s. 158-168. ISBN 978-80-244-1786-8.

Mandíková, Dana: Výsledky českých žáků v přírodních vědách v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA. In: Sborník ze semináře Projektová výuka fyziky ve ŠVP, JČMF, Praha, 2007, s. 1-18.

Svoboda, Emanuel: Teorie a praxe tvorby vzdělávacích programů. In Sborník příspěvků z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3 – Rámcové vzdělávací programy (dodatek), Srní 2007. ZČU, Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7043-603-5.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006