Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Obsah stránky:
Preference oborů ve výuce fyziky
Preference témat ve výuce fyziky
Preference zaměření ve výuce fyziky
Preference činností ve výuce fyziky

Preference oborů ve výuce fyziky

Jaké fyzikální obory žáky zajímají nejvíce, kterým by se chtěli ve výuce fyziky věnovat? Žáci mohli vyjádřit souhlas s tvrzením pomocí čtyřstupňové škály 1 - velmi souhlasím, 2 - spíš souhlasím ... 4 - zcela nesouhlasím. Průměrné hodnota škály je tak 2,5. Následující grafy ukazují, které obory by žáky zajímaly (hodnocení mezi 1 - 2,5), a které naopak ne (hodnocení mezi 2,5 - 4).

preference oboru ZŠ

preference oboru SŠ
preference oboru SS

Doporučení pro výuku fyziky

Z motivačního hlediska by bylo velmi vhodné změnit pořadí oborů v rámci celé výuky. Zejména lze doporučit v úvodu celého kurzu věnovat část hodin optice a lehčím - popisným - partiím z astrofyziky. A naopak zvláště abstraktní partie z molekulové fyziky doporučujeme zařadit do výuky ve vyšších ročnících.


Preference témat ve výuce fyziky

Dále jsme se žáků zeptali, jak moc se jim nabídnutá konkrétní témata zdají zajímavá pro výuku fyziky. K hodnocení byla použita čtyřstupňová škála, kde 1 - velmi zajímavé, 2 - spíš zajímavé...4 - velmi nezajímavé. Každý dotazník obsahoval jinou sérii témat přizpůsobenou danému stupni.

nejzajímavěšjší témata
T11jak nejdál dohodit míčem nebo kamenem T118jak se vyrábí energie v elektrárnách
T12jak to, že nespadne letadlo při letu T119jestli je Temelín nebezpečný nebo není
T13jakým způsobem se pohybují planety T120jak funguje elektrická kytara
T14jak fungují spalovací motory T121jaké existují optické přístroje
T15proč se obtížně svléká mokré oblečení T122za jakých podmínek vzniká duha
T16jestli se dá sestrojit perpetuum mobile T123jak funguje komunikace pomocí ICQ
T17jak zařídit, aby se voda vařila při 30°C T124využití rentgenu a ultrazvuku v medicíně
T18jestli existuje více skupenství látek než jen 3 T125co je podstatou kvantové fyziky
T19co to je mechanický oscilátor T126jak funguje laser
T110k čemu využívají ryby a medúzy „hlasu moře“ T127život a dílo Marie Curie-Skłodowské
T111jak vzniká zvuk v hudebních nástrojích T128život a dílo Alberta Einsteina
T112k čemu slouží elektrický kondenzátor T129jak se využívá radioaktivita v archeologii
T113jak se účinně bránit před zásahem blesku T130jak se chránit před radioaktivitou
T114jestli žárovka víc hřeje, než svítí T131jak funguje mikrovlnná trouba
T115jaké jsou výhody sporáku s indukčními plotýnkami T132jak funguje kvantový generátor světla
T116jak popsat šikmý vrh matematicky T133kdy vznikl a jak se vyvíjel vesmír
T117jak funguje digitální foťák

Doporučení pro výuku fyziky

Zda pro žáky bude nějaké téma zajímavé či ne, mimo jiné velmi závisí na tom, jak je dané téma podáno v úvodu. Jak ukázaly výsledky výzkumu i samotný název problému může mít vliv na to, zda žáky přitáhne k tématu či ne. Na úvod nějakého tématu by bylo vhodné formulovat zajímavou otázku či problém, který žáci po probrání příslušného tématu budou schopni objasnit.

Výběr oblastí, kterých se probíraná témata týkají, velmi přispívá k motivaci. Ukazuje se, že dívky a chlapci preferují rozdílné oblasti, nicméně několik témat hodnotila shodně obě pohlaví. A velmi důležité je to, že drtivá většina těchto témat byla hodnocena pozitivně. Z motivačního hlediska lze doporučit zařazení takových témat do výuky fyziky. Tato témata se týkají obecně vesmíru (např. jakým způsobem se pohybují planety; kdy vznikl a jak se vyvíjel vesmír), moderních technologií (např. jak funguje digitální foťák) či nastiňují překvapivé závěry (např. jak zařídit, aby se voda vařila při 30 °C; jak to, že nespadne letadlo při letu ).


Preference zaměření ve výuce fyziky

V další části dotazníku měli žáci vyjádřit, kterými z obecných témat by se ve výuce fyziky rádi zabývali. Nabízené možnosti pro ZŠ a SŠ jsou uvedeny v tabulkách níže včetně průměrného hodnocení položek. Okruhy, na které by se žáci zaměřili především, jsou uvedeny tučně a na začátku tabulky. Naopak okruhy, které žáci celkově hodnotili jako spíše nezajímavé (tj. pod průměrnou hodnotou 2,5) jsou v tabulce podbarveny.

Doporučení pro výuku fyziky

Vcelku nepřekvapivě žáci preferují během výuky fyziky rozvíjení dovedností, které uplatní v životě. Vzhledem k tomu, že žáci zřejmě vykazují trochu pragmatické rysy chování, pro zvýšení motivace je důležité neustále poukazovat na to, kde lze vše, co se učí, uplatnit v praxi, budoucím studiu na vysoké škole, apod.


Preference činností ve výuce fyziky

Hodnocení nabízených činností, které by studenti rádi/neradi dělali ve škole při výuce fyziky, uvádí následující tabulky. Hodnocení je opět celkově hodně pozitivní. Pouze jedna činnost v dotazníku ZŠ (počítal/a příklady (řešil/a početní úlohy)) a tři činnosti v dotazníku SŠ (naučil/a se odhadovat chyby měření, odvozoval/a vzorečky, nejen se je učil/a nazpaměť, počítal/a příklady (řešil/a početní úlohy)) mají podprůměrné hodnocení.

Doporučení pro výuku fyziky

Na základě získaných výsledků lze z motivačního hlediska doporučit častější zařazování praktických činností žáků do výuky. A to zejména zaměřených na kvalitativní pozorování. Naopak přesnému měření a řešení početních úloh, tj. kvantitativnímu přístupu, se žáci věnovat nechtějí.
http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 20. 12. 2008