Projekt Národního programu výzkumu II č. 2E06020
Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Vyhledat na stránkách projektu:

Zprávy o řešení projektu

Zpráva o využití výsledků projektu za rok 2009

Výsledky výzkumu byly publikovány ve třech časopiseckých článcích a v deseti příspěvcích ve sbornících z konferencí. Čtyři další časopisecké články jsou v tisku. Dvě vystoupení řešitelů na celostátní konferenci „Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4“ měly charakter zvaných přednášek.

Výsledky projektu byly bezprostředně využívány ve dvou bakalářských a dvou diplomových pracích, v kurzech dalšího vzdělávání učitelů i v přípravě budoucích učitelů fyziky – a to nejen na MFF. Zkušenosti z projektu jsou též využívány v dalším výzkumném projektu.

O publikaci, která byla výsledkem projektu, byl velký zájem mezi pracovníky v oblasti fyzikálního vzdělávání i mezi učiteli fyziky ze škol, kterým byla distribuována na celostátních konferencích a seminářích. Lze konstatovat, že výsledky projektu, jak prostřednictvím zmíněné publikace, tak dostupné na webových stránkách projektu, jsou k dispozici všem zainteresovaným pracovníkům a reálně tak mají šanci ovlivnit jak přípravu učitelů fyziky, tak zčásti i přímo školskou praxi.

Celá zpráva.

Stručná zpráva o řešení projektu za rok 2008

Projekt 2E06020 „Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol“ Národního programu výzkumu II byl v roce 2008 v posledním roce svého řešení (z celkové doby 2,5 roku). V průběhu celého roku probíhalo řešení projektu v souladu s plánem ve všech čtyřech oblastech odpovídajících stanoveným dílčím cílům.

V části zaměřené na analýzu faktorů ovlivňujících nízkou oblibu fyziky u žáků byla dokončena podrobnější analýza dat získaných z rozsáhlého dotazníkového šetření (zahrnujícího přes 4000 žáků ZŠ a SŠ), které proběhlo v předchozím roce. Analýza se týkala zejména dat vztahujících se k volbě povolání a k časovému vývoji postojů žáků k fyzice. Byla též analyzována data z mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA týkající se postojů českých žáků k fyzice a provedeno porovnání těchto výsledků s výsledky výše uvedeného dotazníkového šetření. V části zaměřené na hlubší analýzu dat z mezinárodních výzkumů byla zpracována data vztahující se k výsledkům českých žáků ve fyzikálních úlohách výzkumu TIMSS (147 úloh a 7 praktických úloh) a fyzikálně zaměřených otázkách výzkumu PISA (93 otázek).

V části projektu zaměřené na analýzu příkladů dobré praxe a získávání nových podnětů pro výuku fyziky proběhly strukturované rozhovory se 32 učiteli vybranými na základě kritérií stanovených v předcházející fázi projektu. (Zde je třeba zdůraznit, že cílem zde zdaleka nebylo najít všechny dobré učitele fyziky, ale získat vzorek dostatečně široký a pestrý pro potřeby kvalitativního výzkumu.) Následně proběhlo zpracování dat získaných z rozhovorů a jejich analýza. Výsledky byly srovnány též s daty z více než 1300 žákovských dotazníků od žáků těchto učitelů a poskytly kvalitativní obraz spektra dobrých učitelů fyziky. Do této části projektu patří také dílčí studie zaměřené na srovnání výsledků dříve provedených výzkumů, na možnosti, které poskytuje neformální vzdělávání a na vybrané příklady využití ICT a moderních technologií ve výuce fyziky.

V části projektu věnované rozpracování koncepcí výuky fyziky byly v návaznosti na předchozí fáze řešení podrobně rozpracovány úrovně klíčových kompetencí do návrhu pro Školní vzdělávací program gymnázia a konkrétní příklady rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce fyziky na základní škole. Do této oblasti patří i vypracování dílčích studií k pojetí zpětnovazebních nástrojů ve fyzice a k tvorbě zpětnovazebních nástrojů pro autoevaluaci učitelů v oblasti hodnocení průběhu vzdělávání a v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání.

Vcelku lze konstatovat, že projekt ve všech svých částech naplnil plánované záměry – a to i pokud se týče prezentace výsledků. Projekt a jeho výsledky byly prezentovány mimo jiné na mezinárodních konferencích DIDFYZ 2008 (Slovensko, 15.-18. 10. 2008) a GIREP 2008 (Kypr, 17.-23. 8. 2008). V prosinci proběhl závěrečný veřejný seminář projektu (na MFF UK v Praze, 11. 12. 2008, 47 účastníků). Důležitým výstupem projektu je publikace „Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele“ (L. Dvořák a kol., MATFYZPRESS, Praha, 2008), shrnující na 163 stránkách vybrané výsledky tak, aby poskytovaly dobrou informaci jak pracovníkům akademické sféry, tak učitelům fyziky na základních a středních školách. Hlavní výsledky projektu jsou též prezentovány na veřejných webových stránkách projektu na adrese http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII/.

Stručná zpráva o řešení projektu za rok 2007

Řešení projektu pokračovalo v průběhu celého roku v souladu s plánem ve všech čtyřech oblastech odpovídajících dílčím cílům projektu. V části zaměřené na identifikaci faktorů ovlivňujících malou oblibu fyziky coby školního předmětu bylo připraveno, pilotováno a realizováno rozsáhlé dotazníkové šetření na základních a středních školách zahrnující přes 4200 respondentů. Základní údaje jsou již zpracovány pomocí popisných statistik; získaná data budou dále podrobněji zpracovávána a interpretována a představují cenný zdroj informací i pro budoucí rozbory a studie. Postoje českých žáků byly zkoumány i analýzou dat z mezinárodních výzkumů a realizací dalšího menšího výzkumného šetření porovnávajícího vnímání fyziky a biologie středoškolskými studenty. V části projektu týkající se analýzy dat z mezinárodních průzkumů byla vyhledána, zpracována a analyzována data týkající se fyzikálních úloh a metod výuky, a to v rozsahu a šíři, v jaké v ČR dosud zpracovávána a publikována nebyla. I zde jsou získané výsledky cenné nejen samy o sobě, ale jsou i velmi dobrým základem pro budoucí studie, které budou moci například ukázat, jak se zavedení RVP promítne do metod práce učitelů fyziky. Část projektu týkající se analýzy příkladů dobré praxe a získání nových podnětů pro výuku fyziky získá nejpodstatnější výsledky až v příštím roce, zejména na základě strukturovaných rozhovorů s vytipovanými dobrými učiteli fyziky. V roce 2007 byla stanovena kritéria pro tento výběr, na jejich základě byl vybrán širší vzorek učitelů, byly připraveny a pilotovány strukturované rozhovory a vytvořeny potřebné materiály včetně např. dotazníků pro žáky vybraných učitelů. V části projektu týkající se vytvoření koncepce výuky fyziky v ŠVP byla provedena jak obecnější analýza kompetencí, tak zejména návrh konkrétního rozpracování kompetencí v podmínkách výuky fyziky na gymnáziu a vypracovány tři návrhy ŠVP – fyzika pro gymnázia a dva pro SOŠ. Tyto materiály byly již publikovány v Příručce pro učitele fyziky střední školy a tvoří tak konkrétní výstup využitelný (a již oceňovaný) v praxi na školách. Celkově lze konstatovat, že řešení projektu postupovalo podle stanoveného plánu a navržené metodiky, dosáhlo řady důležitých a již publikovaných výsledků a vytvořilo dobrý základ pro řešení projektu v jeho závěrečné fázi v roce 2008.

Popis řešení projektu za rok 2007 (pdf) - příloha průběžné zprávy za rok 2007

Stručná zpráva o řešení projektu za rok 2006

Projekt 2E06020 Národního programu výzkumu II „Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol“ je na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze řešen od 1. 7. 2006. Na řešení se podílí kolektiv pracovníků a doktorandů katedry didaktiky fyziky vedený vedoucím KDF doc. RNDr. Leošem Dvořákem, CSc. V prvním půlroce jsou dosavadní výsledky orientovány spíše na přípravu dalších fází projektu: byla provedena rešerše týkající se faktorů ovlivňujících zájem žáků a studentů o fyziku, proběhla příprava výzkumu zjišťujícího tyto faktory (pro nějž byla zvolena forma dotazníkového šetření), byla shromážděna data z mezinárodních průzkumů TIMSS a PISA relevantní pro další fáze projektu a proběhla jejich vstupní analýza, byla dopracována studie (disertační práce) věnovaná analýze kvality výuky fyziky a proběhla úvodní identifikace možných přínosů výuky fyziky pro rozvoj kompetencí žáků (zatím na úrovni základní školy). Kromě toho byly vytvořeny nezbytné organizační a technické podmínky pro práci řešitelského týmu, včetně realizace informačního systému projektu na bázi systému DokuWiki. Řešení projektu v roce 2006 proběhlo podle plánu a vytvořilo dobrý základ pro další fáze řešení vztahující se ke všem čtyřem dílčím cílům projektu. Podrobná periodická zpráva byla odevzdána MŠMT ve stanoveném termínu.

http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII
Aktualizováno: 14. 11. 2006