změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Výzkumné nástroje pro didaktiku fyziky

Na tvorbě stránky se pracuje.

Na této stránce jsou k dispozici vybrané výzkumné nástroje. Jedná se o zahraniční dotazníky, které byly v rámci projektu ESTABLISH přeloženy do české jazyka a jsou tak k dispozici pro výzkum prováděný v České republice. Pro každý nástroj je uvedena jeho stručná charakteristika, odkaz na českou verzi dotazníku a odkaz na anglicky psaný zdroj.

Dostupné nástroje: EBAPS, IMI.

EBAPS

EPISTEMOLOGICAL BELIEFS ASSESSMENT FOR PHYSICAL SCIENCE/ Hodnocení epistemologických názorů na fyziku a chemii

Zdroj

Tento nástroj vytvořili a ověřili Andrew Elby, John Frederiksen, Christina Schwarz a Barbara White na University of California v Berkeley. Původní anglická verze nástroje včetně dokumentace je dostupná na této webové stránce.

Cíle a zaměření

Cílem nástroje EBAPS je zjištění epistemologických postojů žáků, tedy jejich názorů na povahu znalostí a jejich získávání v rámci přírodních věd, konkrétně fyziky a chemie. EBAPS zjišťuje názory žáků v rámci pěti dimenzí, které se částečně překrývají (přeloženo z tohoto zdroje):

Cílovou skupinou nástroje jsou žáci a studenti středních a vysokých škol. Předmětově je nástroj určen pro fyziku a chemii, případně další technické disciplíny. Nástroj předpokládá průběh kurzu založený na algebře, pro konceptuální přístup je nástroj teprve vyvíjen.

Popis nástroje

Nástroj tvoří celkem 30 položek, které přísluší jednotlivým škálám popsaným výše. Přiřazení položek ke škálám. U některých položek respondenti vyjadřují souhlas s tvrzením na pěti stupňové Likertově škále, další položky nabízejí výběr z několika odpovědí. Každá položka je hodnocena body v rozmezí 0 až 4. Skórování pro jednotlivé odpovědi či stupně škály není lineární. Skórování jednotlivých položek. Podrobněji o konstrukci položek a vyhodnocení viz dokument. Na vyplnění dotazníku žáky je doporučený čas 15-22 minut.

Standardizace nástroje

Přeložený text týkající se validity a reliability nástroje je k dispozici zde. Kritická diskuze podobných nástrojů. Kritická diskuze nástroje EBAPS.

Česká verze dotazníku EBAPS

IMI

INTRINSIC MOTIVATION INVENTORY/ Inventář vnitřní motivace

Zdroj

Tento nástroj vytvořili a ověřili Richard Ryan a Edward Deci v rámci Self Determination Theory.

Česká verze dotazníku

Českou verzi dotazníku použili Martina Kekule&Vojtěch Žák pro zjišťování zpětné vazby v rámci evropského projektu ESTABLISH. A dále Zdeněk Šabatka pro zjišťování vlivu aktivit v Interaktivní fyzikální laboratoři. Více viz jeho disertační práce: Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie.
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 9. 2011
V případě problémů se obraťte na Webmastera.